Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cloud computing

Cílem Evropské komise je poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným, udržitelným a interoperabilním cloudovým infrastrukturám a službám.

  Vizuální reprezentace cloud computingu

Nedílnou součástí cíle je postupný posun cloudových dat a služeb na okraj. Cloud computing potřebuje bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury, jakož i bezpečné ukládání a přenos dat. 

Globální objem dat roste velmi rychle. Vzhledem k tomu, že cloud computing se dnes vyskytuje převážně ve velkých datových centrech, do roku 2025 se tento trend zvrátí: Očekává se, že 80 % všech dat bude zpracováno v chytrých zařízeních blíže k uživateli, známý jako edge computing. Dostupnost edge i cloud computingu je v počítačovém kontinuu nezbytná, aby bylo zajištěno, že data budou zpracována co nejefektivněji. Energeticky účinná a důvěryhodná okrajová a cloudová infrastruktura budou mít zásadní význam pro udržitelné využívání technologií edge a cloud computingu. 

.

Do roku 2025 bude 80 % údajů zpracováno v blízkosti uživatele.

Tato široká ambice v oblasti cloudu a okraje je zakotvena ve dvou cílech digitální dekády EU. Do roku 2030: 

 • 75 % evropských podniků by mělo využívat cloudové technologie pro svou činnost. 

 • zavedení 10,000 klimaticky neutrálních a vysoce bezpečných okrajových uzlů zajistí nezbytnou konektivitu a umožní rychlý přenos dat. 

Podle pravidelného shromažďování statistik o využívání cloud computingu ze strany podniků, které Eurostat zveřejnil, použilo v roce 2021 cloud computing pouze 41 % podniků v EU.  

Středisko Edge Observatory bude sledovat nárůst počtu klimaticky neutrálních a vysoce bezpečných okrajových uzlů (studie pro digitální dekádu byla zahájena v roce 2022). 

K dosažení těchto cílů potřebujeme širokou škálu opatření, která odrážejí složitost a strategický význam tohoto tématu. Komise proto uvedla do pohybu všechny nástroje, které má k dispozici, vyplývající z evropské strategie pro data, digitální strategie, digitální dekády, průmyslové strategie a programů digitálních investic. 

Evropská strategie pro data 

Opatření navržená ve strategii EU pro data usnadní přechod na okraj a zároveň vytvoří interoperabilní cloudové a okrajové služby na podporu budování společných evropských datových prostorů. Uživatelé a poskytovatelé se musí cítit bezpečně při přechodu do cloudu a těžit z vysoké úrovně hospodářské soutěže na trhu. Opatření, která přispívají k dosažení těchto cílů, jsou: 

 • Investovat do významného projektu společného evropského zájmu (IPCEI), který bude sdružovat energeticky účinné a důvěryhodné cloudové infrastruktury a související služby.  

 • Simpl, open source, udržitelný a bezpečný middleware, který umožní federacím cloud-to-edge a bude hlavním softwarem využívajícím datové prostory, který jinak financuje EU. 

 • EU plánuje sestavit soubor pravidel v podobě souboru pravidel EU v oblasti cloud computingu a pokynů pro zadávání veřejných zakázek na služby zpracování údajů. Soubor pravidel poskytne uživatelům a poskytovatelům cloudových služeb v Evropě závazný a nezávazný jednotný rámec. V zájmu zvýšení účinnosti a kvality zadávání veřejných zakázek na služby zpracování údajů v Evropě budou pokyny navrženy doporučení pro provádění jednotných vnitrostátních politik doplněných komplexním souborem základních kritérií pro služby zpracování údajů, které mají subjekty veřejného sektoru zvážit během zadávacího řízení. 

 • V rámci aktu o kybernetické bezpečnosti pracuje Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost ENISA na evropském systému certifikace kybernetické bezpečnosti pro cloudové služby (EUCS). Režim poskytne podnikům, orgánům veřejné správy a občanům větší jistotu, že jejich údaje jsou bezpečné bez ohledu na to, kde jsou uloženy nebo zpracovávány.  

 • Spravedlivý a konkurenceschopný trh s cloudovými službami v rámci zákona o datech: Díky řešení uzamčení dodavatelů usiluje zákon o datech o rychlém, bezplatném a technologicky plynulém přechodu mezi různými poskytovateli cloudových služeb. Jeho cílem je rovněž posílit interoperabilitu a poskytnout záruky pro mezinárodní předávání údajů. 

 • Ochrana dat v cloudu:  Komise usnadnila průmyslu platformu pro vypracování dvou kodexů chování pro ochranu údajů v cloudu. Další informace o zpracování osobních a neosobních údajů v cloudu lze nalézt v pokynech Komise k smíšeným souborům údajů

 • Nařízení o volném pohybu neosobních údajů, které spolu s obecným nařízením o ochraně údajů zvyšuje právní jistotu uživatelů cloudu tím, že zajišťuje volný pohyb všech údajů v EU. 

Evropské mapování datových toků umožní posoudit objem a ekonomickou hodnotu datových toků do evropské digitální ekonomiky a přinese cenné poznatky pro podniky. 

Digitální strategie 

Mezi digitální technologie, které přispějí k cílům v oblasti udržitelnosti Zelené dohody pro Evropu, budou patřit cloud computing a edge computing, a to podporou nových digitálních řešení. Komise současně pracuje na posílení udržitelnosti cloud computingu a edge computingu, zejména prostřednictvím opatření zaměřených na účinné využívání zdrojů v datových centrech, aby bylo dosaženo cíle, že „do roku 2030 musí být datová centra klimaticky neutrální a vysoce energeticky účinná.“ Současné příklady toho, jak toho dosáhnout, jsou: začlenění datových center do taxonomie EU pro udržitelné činnosti, nová ustanovení směrnice o energetické účinnosti, kritéria zelených veřejných zakázek nebo kodex chování pro energeticky účinná datová centra.   

Digitální dekáda 

Kromě dvou cílů týkajících se využívání cloud computingu podniky a zvýšení počtu okrajových uzlů bude EU investovat do projektů pro více zemí. Významný projekt společného evropského zájmu o cloudových a edge computingových službách nové generace je součástí projektu pro více zemí týkajícího se evropské společné datové infrastruktury a služeb v rámci politického programu Digitální dekáda. Bude úzce spolupracovat s případným konsorciem evropské digitální infrastruktury (EDIC) pro společné odvětvové evropské datové prostory. 

Investice do nových a průřezových technologií v oblasti cloud computingu pomohou vybudovat novou generaci cloudových infrastruktur, včetně umožnění společných evropských datových prostorů. Nové cloudové služby budou muset reagovat na vysoké standardy, pokud jde o ochranu údajů, výkon, odolnost a energetickou účinnost. Služby a infrastruktura budou muset uspokojit budoucí potřeby průmyslu a veřejného sektoru v oblasti digitalizace. EU v těchto oblastech konkrétně investuje prostřednictvím rozvoje cloud computingu a edge computingu, jakož i open source v Evropě prostřednictvím programů financování EU Horizont Evropa, DIGITAL Europe, Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Průmyslová strategie 

Evropská aliance pro průmyslová data, okraje a cloud si klade za cíl utvářet novou generaci bezpečných, nízkouhlíkových a interoperabilních cloudových a okrajových služeb a infrastruktury. Prostřednictvím této platformy pro průmyslovou spolupráci spolupracují veřejné a soukromé subjekty mimo jiné na investičním plánu, jakož i na pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v oblasti cloud computingu. 

 

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zahajuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zveřejnila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů programu Digitální Evropa na období 2023–2024 s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev přesahuje 176 milionů EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Související obsah

Souvislosti

Údaje

Data jsou všude a rostou bezprecedentním tempem. Komise vypracovala evropskou datovou strategii, která nám pomůže uvolnit její přínosy.

Hlubší pohled

Viz také

Společné evropské datové prostory

Společné evropské datové prostory zpřístupní více dat pro přístup a opakované použití. To bude probíhat v důvěryhodném a bezpečném prostředí ve prospěch evropských podniků a občanů.

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.