Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

  Vizuální reprezentace dat

Údaje jsou základním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, tvorbu pracovních míst a společenský pokrok obecně.

Cílem evropské strategie pro data je vytvořit jednotný trh s daty, který zajistí globální konkurenceschopnost a suverenitu Evropy v oblasti údajů. Společné evropské datové prostory zajistí, aby bylo k dispozici více dat pro použití v hospodářství a společnosti, a zároveň udržet podniky a jednotlivce, kteří data generují, pod kontrolou.

Aplikace založené na datech budou ku prospěchu občanů a podniků v mnoha ohledech. Mohou:

 • zlepšit zdravotní péči
 • vytvoření bezpečnějších a čistších dopravních systémů
 • generování nových produktů a služeb
 • snížit náklady na veřejné služby
 • zlepšit udržitelnost a energetickou účinnost

Komise v rámci své strategie pro data navrhla nařízení o evropské správě údajů. Toto nové nařízení bude hrát zásadní úlohu při zajišťování vedoucího postavení EU v celosvětové ekonomice založené na datech.

Dne 23. února 2022 navrhla Komise nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k údajům a jejich využívání (akt o datech). Akt o datech je klíčovým pilířem evropské strategie pro data. Jejím hlavním cílem je učinit z Evropy vedoucí postavení v ekonomice založené na datech, a to využitím potenciálu stále rostoucího množství průmyslových údajů ve prospěch evropského hospodářství a společnosti. 

S cílem dále zajistit vedoucí postavení EU v globální ekonomice založené na datech má evropská strategie pro data za cíl:

 • přijmout legislativní opatření týkající se správy údajů, přístupu k nim a jejich opakovaného použití. Například pro sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou ve veřejném zájmu;
 • zpřístupnit údaje ve větší míře otevřením vysoce hodnotných veřejně přístupných datových souborů v celé EU a umožněním jejich bezplatného opětovného použití;
 • investovat 2 miliardy EUR do evropského projektu s vysokým dopadem na rozvoj infrastruktur pro zpracování dat, nástrojů pro sdílení dat, architektur a mechanismů správy pro prosperující sdílení dat a na sjednocení energeticky účinných a důvěryhodných cloudových infrastruktur a souvisejících služeb;
 • umožnit přístup k zabezpečeným, spravedlivým a konkurenceschopným cloudovým službám usnadněním zřízení trhu pro zadávání veřejných zakázek pro služby zpracování dat a vytvořením jasnosti ohledně použitelného regulačního rámce pro cloudový rámec pravidel v oblasti cloud computingu.

Podniky budou mít k dispozici více dat pro inovace v důsledku datové strategie. Evropská komise již zveřejnila zprávu o sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou (B2G). Zpráva, kterou vypracovala skupina odborníků na vysoké úrovni, obsahuje soubor politických, právních a finančních doporučení, která přispějí k tomu, aby se sdílení dat mezi podniky ve veřejném zájmu stalo škálovatelnou, odpovědnou a udržitelnou praxí v EU.

Otevřená konzultace

Otevřená veřejná konzultace o evropské strategii pro data probíhala od 19. února do 31. května 2020. Souhrnná zpráva hodnotí příspěvky a předkládá předběžné trendy, které z nich vyplývají, se zaměřením na kvantitativní aspekty.

Komise rovněž uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci o aktu o datech, který je klíčovou součástí strategie pro data. Souhrnná zpráva obsahuje přehled příspěvků. 

Užitečné odkazy

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Data

Data jsou všude a jejich objem roste bezprecedentním tempem. Komise vypracovala Evropskou strategii pro data, s jejíž pomocí budeme schopni využít výhody, které přinášejí.

Hlubší pohled

Zákon o datech

Akt o datech je klíčovým opatřením pro zpřístupnění většího množství údajů pro použití v souladu s pravidly a hodnotami EU.

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě a umožnit společnostem a orgánům veřejné správy ukládat a zpracovávat neosobní údaje, kdekoli se rozhodnou.

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.

Viz také

Cloud computing

Cílem Evropské komise je poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným, udržitelným a interoperabilním cloudovým infrastrukturám a službám.

Ostatní