Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská strategie pro data

Strategie pro data se zaměřuje na to, aby lidé byli na prvním místě při vývoji technologií, a na obranu a prosazování evropských hodnot a práv v digitálním světě.

Údaje jsou základním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, tvorbu pracovních míst a společenský pokrok obecně. Vývoj aplikací založených na datech přinese v budoucnu občanům i podnikům různé výhody: 

 • zlepšit zdravotní péči
 • vytvoření bezpečnějších a čistších dopravních systémů
 • generování nových produktů a služeb
 • snížit náklady na veřejné služby
 • zlepšit udržitelnost a energetickou účinnost

Cílem evropské strategie pro data je vytvořit jednotný trh s daty, který zajistí globální konkurenceschopnost a suverenitu Evropy v oblasti údajů. To povede k vytvoření společných evropských datových prostorů. Zajistí, aby bylo k dispozici více údajů pro použití v hospodářství a společnosti, a zároveň udržet společnosti a jednotlivce, kteří data generují, pod kontrolou.

S cílem dále zajistit vedoucí postavení EU v globální ekonomice založené na datech má evropská strategie pro data za cíl:

 • přijmout legislativní opatření týkající se správy údajů, přístupu k nim a jejich opakovaného použití. Například pro sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou ve veřejném zájmu;
 • zpřístupnit údaje ve větší míře otevřením vysoce hodnotných veřejně přístupných datových souborů v celé EU a umožněním jejich bezplatného opětovného použití;
 • investovat 2 miliardy EUR do evropského projektu s vysokým dopadem na rozvoj infrastruktur pro zpracování dat, nástrojů pro sdílení dat, architektur a mechanismů správy pro prosperující sdílení dat a na sjednocení energeticky účinných a důvěryhodných cloudových infrastruktur a souvisejících služeb;
 • umožnit přístup k zabezpečeným, spravedlivým a konkurenceschopným cloudovým službám usnadněním zřízení trhu pro zadávání veřejných zakázek pro služby zpracování dat a vytvořením jasnosti ohledně použitelného regulačního rámce pro cloudový rámec pravidel v oblasti cloud computingu.

V roce 2020 zveřejnila Komise zprávu o sdílení údajů mezi podniky a veřejnou správou (B2G). Zpráva, která vychází z odborné skupiny na vysoké úrovni, představuje řadu politických, právních a finančních doporučení, jejichž cílem je usnadnit rozšiřování, odpovědné a udržitelné provádění sdílení dat B2G ve veřejném zájmu v rámci EU.

Byly zavedeny dva kritické právní předpisy na ochranu práv a zájmů občanů a současně na podporu průmyslového a technologického rozvoje. Hrají zásadní úlohu při položení základů pro dosažení cílů stanovených v evropské strategii pro data:

 • Zákon o správě dat (DGA) je komplexní nástroj, jehož cílem je dohlížet na opakované použití veřejně nebo chráněných dat v různých odvětvích. Jeho cílem je usnadnit sdílení údajů regulací nových subjektů známých jako zprostředkovatelé dat a podporou sdílení údajů z altruistických důvodů. DGA se vztahuje jak na osobní, tak neosobní údaje, přičemž obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platí vždy, když se jedná o osobní údaje. Začlenění vestavěných záruk kromě obecného nařízení o ochraně osobních údajů má posílit důvěru ve sdílení a opakované použití údajů. Toto budování důvěry má zásadní význam pro zvýšení dostupnosti údajů na trhu.
 • Zákon o datech vstoupil v platnost dne 11. ledna 2024. Je pilířem evropské strategie pro data. Jejím hlavním cílem je učinit z Evropy vedoucí postavení v ekonomice založené na datech, a to využitím potenciálu stále rostoucího množství průmyslových údajů ve prospěch evropského hospodářství a společnosti. 

Můžete si přečíst o evropské strategii pro data, včetně otázeka odpovědí.a informativního přehledu.

Otevřená konzultace

Otevřená veřejná konzultace o evropské strategii pro data probíhala od 19. února do 31. května 2020. Souhrnná zpráva hodnotí příspěvky a předkládá předběžné trendy, které z nich vyplývají, se zaměřením na kvantitativní aspekty.

Komise rovněž uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci o aktu o datech, který je klíčovou součástí strategie pro data. Souhrnná zpráva obsahuje přehled příspěvků. 

Podobně Komise zahájila v roce 2019 konzultaci panelu malých a středních podniků o sdílení údajů mezi podniky po zveřejnění Pokynů pro sdílení údajů v soukromém sektoru.

Pozadí 

Sdělení zroku 2018 nazvané „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru bylo komplexním přístupem k opětovnému použití údajů ve všech odvětvích. Jednalo se o otevřená data z veřejného sektoru, údaje z vědeckého výzkumu a sdílení dat mezi podniky (B2B) a mezi podniky (B2G). Výsledekdialogu zúčastněných stran z roku 2017 o budování evropské ekonomiky založené na datech byl začleněn do sdělení z roku 2018.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Nová pravidla EU zpřístupňují datové soubory s vysokou hodnotou, které podporují umělou inteligenci a inovace založené na datech

Od včerejška se začala uplatňovat nová pravidla EU týkající se zpřístupňování většího počtu veřejných datových souborů pro opakované použití. Tyto tzv. „datové soubory s vysokou hodnotou“ obsahují informace o šesti tematických oblastech stanovených ve směrnici o otevřených datech: geoprostorová oblast, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, podniky a mobilita.

Související obsah

Souvislosti

Údaje

Data jsou všude a rostou bezprecedentním tempem. Komise vypracovala evropskou datovou strategii, která nám pomůže uvolnit její přínosy.

Hlubší pohled

Zákon o datech

Zákon o datech je komplexní iniciativou, jejímž cílem je řešit výzvy a uvolnit příležitosti, které představují údaje v Evropské unii, s důrazem na spravedlivý přístup a práva uživatelů při současném zajištění ochrany osobních údajů.

Volný tok neosobních údajů

EU chce zajistit volný tok údajů v Evropě, což společnostem a orgánům veřejné správy umožní uchovávat a zpracovávat neosobní údaje, kdykoli se rozhodnou.

Evropský akt o správě dat

Evropský akt o správě dat, který je plně v souladu s hodnotami a zásadami EU, přinese občanům a společnostem EU významné výhody.

Velká data

Data has become a key asset for the economy and our societies and the need to make sense of ‘big data’ is leading to innovations in technology.

Viz také

Společné evropské datové prostory

Společné evropské datové prostory zpřístupní více dat pro přístup a opakované použití. Toho bude dosaženo v důvěryhodném a bezpečném prostředí ve prospěch evropských podniků a občanů.

Cloud computing

Cílem Evropské komise je poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným, udržitelným a interoperabilním cloudovým infrastrukturám a službám.

Ostatní