Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-finansieringsmuligheder for nyhedsmediesektoren

Europa-Kommissionen sigter mod at støtte projekter, der fremmer et frit, mangfoldigt og pluralistisk mediemiljø og/eller tackler strukturelle udfordringer i mediesektorerne.

    antydning af online massemedier

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

På denne side vises EU-tilskud til nyhedsmediesektoren under tre hovedkategorier: "mediefrihed og -pluralisme", "samarbejde og innovation" og "borgerinddragelse og offentlig sfære". Hvor det er relevant, medtager Kommissionen en bestemmelse om uafhængighed i de undertegnede tilskud, således at støttemodtagerne opererer med fuld redaktionel uafhængighed.

Ud over de igangværende indkaldelser af forslag omfatter denne side de nuværende modtagere af afsluttede indkaldelser af forslag. Når finansieringsperioden er overstået, fjernes projekterne fra denne side.

Disse indkaldelser af forslag findes også i CulturEU-finansieringsvejledningen. Du kan finde oplysninger om Europa-Kommissionens støtte til nyhedsmediesektoren ud over tilskud på siden"Nyhedsinitiativ".

Finansieringsmulighederne kommer fra forskellige instrumenter, f.eks. etablerede programmer eller pilotprojekter og forberedende foranstaltninger. Ansøgningsprocessen er forskellig fra et finansieringsinstrument til et andet. Denne side giver dig et link til den side, hvor den faktiske indkaldelse offentliggøres, og som indeholder vejledningen til at ansøge.

Finansieringsmulighederne opdeles nedenfor i følgende kategorier:

  1. Mediefrihed og -pluralisme
  2. Samarbejde og innovation
  3. Borgerinddragelse og offentlig sfære

 

1. Mediefrihed og -pluralisme

Mediefrihed og -pluralisme er grundlæggende principper, der er nedfældet i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Finansieringsinstrumenterne omfatter pilotprojekter og forberedende foranstaltninger og fra 2021 gennem programmet Et Kreativt Europa.

 

Der er ingen åbne indkaldelser af forslag under denne kategori.

Journalistiske partnerskaber — pluralisme (2024)

Denne indkaldelse af forslag vil støtte organisationer/formidlere til at oprette særlige finansieringsordninger inden for nyhedsmedier af særlig relevans for demokratiet (såsom lokale/regionale medier, uafhængig og undersøgende journalistik og nyheder af interesse for offentligheden).

Budget: 5 mio. EUR.

Journalistiske partnerskaber — pluralisme (2023)

For første gang i 2023 indeholder den årlige indkaldelse af forslag til journalistpartnerskaber et emne, der skal støtte mediepluralisme. Der er udvalgt fire projekter. NB. Indkaldelsen af forslag fastholder også sit sædvanlige emne for mediesamarbejder.

EU-støtte: 7 mio. EUR.

Varighed: ca. 2 år pr. projekt.

Overvågningssystem formedieejerskab

På grundlag af den database, der blev oprettet i det første pilotprojekt, er målet at tilvejebringe en landebaseret database med oplysninger om medieejerskab og en systematisk vurdering af både relevante retlige rammer og risici for gennemsigtigheden af medieejerskab i de tolv medlemsstater, der ikke er omfattet af det første pilotprojekt. Det udvalgte projekt ledes af et konsortium ledet af Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS).

EU-støtte: op til 500,000 EUR.

Varighed: fra oktober 2022 til september 2023.

Støtte lokale og regionale nyhedsmedier i lyset af nye nyhedsørkener

Projektet "Lokale medier for demokrati" vil øge forståelsen af fænomenet paneuropæiske nyhedsørkener og styrke de lokale og regionale mediers kapacitet i lyset af deres centrale bidrag til lokalt demokrati, social samhørighed og aktivt medborgerskab. Projektet koordineres af European Federation of Journalists.

EU-støtte: op til 1 990 000 EUR.

Varighed: fra februar 2023 til juli 2024.

Forsvar af mediefrihed og -pluralisme — mekanisme til hurtig reaktion

Denne aktion omfatter undersøgelse, fortalervirksomhed, overvågning og bevidstgørelse. Det vil bringe krænkelser af presse- og mediefriheden i forgrunden og yde praktisk hjælp til journalister, der er truet. Det udvalgte projekt ledes afDet Europæiske Center for Presse og Medier.Frihed

EU-støtte: op til 3 100 000 EUR.

Overvågning af mediepluralisme i den digitale tidsalder

Media Pluralism Monitor er et videnskabeligt værktøj, der har til formål at identificere potentielle risici for mediepluralisme. Projektet ledes af Center for Mediepluralisme og Mediefrihed.

EU-støtte: op til 1,1 mio. EUR.

Presse- og medieråd

Denne aktion har til formål yderligere at styrke presse- og medierådenes position i et konvergeret mediemiljø og bidrage til videreudviklingen af deontologiske standarder. Resultaterne heraf vil omfatte udvikling og vedligeholdelse af en database over selvregulerende medieorganer; udveksling af bedste praksis støtte til nye medieråd uddannelse af journalister samarbejde med medietilsynsmyndigheder hjælp til at udvikle journalistiske standarder. Det udvalgte projekt ledes af Fundacion Blanquerna,

EU-støtte: 1.000.000EUR.

Den Europæiske Union — mediefrihedsknudepunktet

Denne aktion har til formål at støtte eksisterende og etablerede uafhængige russiske og hviderussiske medier, der arbejder i EU. Det valgte projekt Free Media Hub EAST ledes af Prags civilsamfundscenter. Det vil yde over 2,2 mio. EUR i tilskud, yde bistand og psykologisk støtte, investere i teknologiske løsninger og styrke samarbejdet mellem lokale knudepunkter, hvor disse fordrevne medier befinder sig i EU (hovedsagelig Tjekkiet, Tyskland, Polen, Letland og Litauen).

EU-støtte: 3 mio. EUR.

Europæisk festival for journalistik og mediekendskab

Deneuropæiske festival for journalistik og mediekendskab hartil formål at styrke dialogen, samarbejdet og partnerskabet i EU blandt journalister, medieforetagender, herunder public service-medier, civilsamfundsorganisationer og fagfolk inden for mediekendskab, med fokus på afgørende spørgsmål for erhvervet. Med særlig vægt på unge, herunder journalisters studerende, mennesker og sociale medier. Det udvalgte projekt forvaltes af et konsortium ledet af Det Europæiske Universitetsinstitut — EUI.

EU-støtte: 834,442 EUR.

Varighed: fra oktober 2023 til marts 2025.

2. Samarbejde og innovation

Kommissionen sigter mod at støtte omstillingen og konkurrenceevnen i nyhedsmediesektoren. Denne støtte kommer fra tilskud under Et Kreativt Europa og forskningsprogrammer (Horisont Europa, et digitalt Europa) og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger.

 

Borgere, der står over for den europæiske tv- og videonyhedsportal

Indkaldelsen af forslag søger relevante idéer til AI-baserede tjenester, der udnytter datarigdommen i mediesektoren til at revolutionere, hvordan indhold skabes og forbruges, hvilket gør det muligt at skabe nye indtægtsstrømme for sektoren. Støtte til udbredelse af europæisk indhold og integration af AI-teknologier, der revolutionerer skabelse, organisering og præsentation af indhold inden for det europæiske medielandskab. Dette initiativ har til formål at udnytte AI til at præsentere personligt on-demand-indhold baseret på eksisterende indhold, herunder inden for nyheder, dokumentarfilm, fiktion og sport.

Budget: 2,5 mio. EUR.

Frist: 15. maj 2024.

Journalistiske partnerskaber — samarbejder

Gennem denne indkaldelse af forslag vil EU finansiere grænseoverskridende samarbejdsforslag mellem nyhedsmedieorganisationer med fokus på innovative forretningsmodeller og/eller journalistiske projekter i hele Europa.

EU-finansiering: 6 mio. EUR.

Varighed: ca. 2 år pr. projekt.

Europæiske medieplatforme (2023)

Tilskud vil støtte projekter, der har til formål at forbedre borgernes adgang til pålidelige oplysninger ved at forbedre og udvide de tekniske mediesystemer, der leverer nyhedsmedieindhold og/eller programmering.

EU-finansiering: 6 mio. EUR.

Varighed: mellem 12 og 15 måneder.

Journalistiske partnerskaber (2021, 2022 og 2023)

De første to årlige indkaldelser af forslag til journalistpartnerskaber har resulteret i syv projekter i 2021, tolv projekter i 2022 og fire projekter i 2023 for at støtte sektordækkende grænseoverskridende samarbejde mellem nyhedsmedieorganisationer i hele Europa. NB. For første gang i 2023 indeholder indkaldelsen også et andet emne til støtte for mediepluralisme.

EU-støtte: 8 mio. EUR i 2021, 14 mio. EUR i 2022, 5 mio. EUR i 2023.

Varighed: ca. 2 år pr. projekt.

Europæiske medieplatforme (2022)

Tre projekter modtager støtte til at forbedre borgernes adgang til pålidelige oplysninger ved at forbedre og udvide de tekniske mediesystemer, der leverer nyhedsmedieindhold og/eller programmering.

EU-støtte: 6 mio. EUR.

Varigheden varierer afhængigt af projektet.

Innovation for medier, herunder eXtended reality (IA)

De fire udvalgte projekter udvikler nye modulopbyggede værktøjer, komponenter og/eller tjenester, der vedrører tekniske, organisatoriske, kommercielle og juridiske aspekter af datastyring og anvendelse af nye medieapplikationer.

EU-støtte: 26 mio. EUR.

Dataplads til medier (udrulning)

Efter en indkaldelse af forslag i 2022 opretter et paneuropæisk konsortium et sikkert og pålideligt dataområde for at muliggøre et forbedret databaseret samarbejde mellem EU's medieorganisationer som helhed. Det vil også skabe nye datadrevne forretningsmuligheder for at støtte EU's mediesektor i at tackle eksisterende og nye udfordringer i den digitale økonomi.

EU-støtte: 8 mio. EUR.

Varighed: fra den 1. oktober 2023 til den 30. september 2026.

3. Borgerinddragelse og offentlig sfære

Kommissionen ønsker at fremme et livligt og mangfoldigt offentligt rum, hvor borgerne har adgang til pålidelige oplysninger om EU. Der ydes støtte til uafhængig produktion og formidling af nyhedsindhold om EU-anliggender gennem multimedieaktionerne. Desuden støtter Kommissionen udviklingen af innovative og attraktive projekter med henblik på at samarbejde med borgerne samt mediekendskab.

  • Proceduren for anvendelse af disse finansieringsmuligheder ændres afhængigt af finansieringskilden.
  • Under etablerede programmer (f.eks. Et Kreativt Europa og Horisont Europa) centraliseres procedurerne i portalen for finansiering og udbudsmuligheder som et unikt sted, hvor indkaldelserne af forslag offentliggøres, hvor ansøgerne skal uploade deres ansøgninger, og hvor listen over støttemodtagere og projektbeskrivelser offentliggøres.

 

 

Mediekendskab

Denne indkaldelse af forslag vil tilskynde til videndeling og udveksling af mediekendskabspolitikker og -praksisser for at muliggøre udvikling af innovative grænseoverskridende mediekendskabsinitiativer og -samfund på tværs af lande under hensyntagen til den nuværende brugeradfærd blandt forskellige aldersgrupper.

Budget: 2 mio. EUR.

Frist: 7. marts 2024.

Europæiske medieknudepunkter (2023)

Formålet med denne aktion er at producere og distribuere nyheder og faktuel programmering om europæiske anliggender gennem oprettelse eller udvidelse af mediecentre (f.eks. fysiske/virtuelle nyhedsrum).

EU-støtte: 8 000 000 EUR.

Informationsforanstaltninger vedrørende EU's samhørighedspolitik

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at yde støtte til udarbejdelse og formidling af information og indhold i forbindelse med EU's samhørighedspolitik.

Budget: 7 mio. EUR.

Et europæisk offentligt rum: et nyt onlinemedietilbud til unge europæere (2023)

Gennem denne indkaldelse vil EU støtte produktionen af dagligt, tankevækkende og troværdigt indhold om aktuelle anliggender fra hele Europa for og fra unge europæere.

Budget: 9 mio. EUR.

Oprettelse af nationale EDMO-knudepunkter

Otte nationale faktatjekknudepunkter er blevet udvalgt for at øge kapaciteten til at opdage, analysere og afsløre desinformationskampagner på nationalt/regionalt plan underDet EuropæiskeObservatorium for Digitale Medier (EDMO).

EU-støtte: ca. 11 mio. EUR.

Europæiske programmer fra Euronews

Kommissionen undertegnede i juli 2021 en ny 3-årig rammepartnerskabsaftale med tv-stationen Euronews, der støtter produktionen af indhold om EU-anliggender på flere sprog.

EU-støtte: 14 584 000 EUR i 2022.

Varighed: årlige tilskud indtil juni 2024.

Dækning af EU-anliggender via radio

Kommissionen støtter dækningen af EU-anliggender i radioprogrammer i hele Europa. Tilskuddet støtter Euranet Plus i produktion og distribution af indhold om EU-anliggender på mindst 15 radiostationer.

EU-støtte: op til4,4 mio. EUR.

Varighed: fra januar 2023 til december 2024.

Informationsforanstaltninger vedrørende EU's samhørighedspolitik (2022)

GD REGIO støtter udarbejdelse og formidling af information og indhold i forbindelse med EU's samhørighedspolitik. For at se modtagerne af denne indkaldelse gå til bunden af denne side.

EU-støtte: 7 mio. EUR.

Varighed varierer afhængigt af projektet, ca. 12 måneder.

Dækning af EU-anliggender gennem flersprogede platforme

Et konsortium bestående af 18 nyhedsbureauer, der koordineres af det tyske pressebureau, vil etablere "European Newsroom", som er et sted, hvor nyhedskorrespondenter kan arbejde og uddanne sig sammen med henblik på at forbedre journalistiske kvalitetsstandarder i Europa og producere og formidle nyheder om EU-anliggender.

EU-støtte: 1 760 000 EUR.

Varighed: fra januar 2022 til december 2023.

Datadrevet dækning af EU-anliggender

To mediekonsortier modtager støtte til at berige dækningen af EU-anliggender ud fra flere perspektiver: det europæiske datanyhedsknudepunkt,der samlerix førende europæiske presseagenturer, der producerer infografik, video, lyd, podcasts og teksthistorier på ni sprog, og det europæiske datajournalistiknetværk, et netværk af 12 centrale partnere fra hele Europa samt tilknyttede medier, der producerer og fremmer datadrevet dækning af europæiske emner.

EU-støtte: op til 700,000 EUR hver.

Varighed: 2 år fra foråret 2023.

Et europæisk offentligt rum: et nyt onlinemedietilbud til unge europæere (2022)

Fire mediekonsortier modtager støtte til at producere og distribuere innovativt, tankevækkende indhold om aktuelle forhold for unge europæere. Konkretaerne producerer innovativt indhold på flere sprog og spreder det på forskellige onlinekanaler for at nå ud til målgrupper på op til 34 år.

EU-støtte: 9 mio. EUR.

Varighed: 17/18 måneder, begyndende i april 2023.

Mediekendskab

Se modtagerne af indkaldelserne af forslag i 2022 og 2023 nederst på siderne.

EU-støtte: 2 000 000 EUR om året.

Varighed: projekterne varer 2 år.

Medierepræsentation og inklusion af flygtninge og migranter — fase 2

Formålet med dette projekt er at identificere metoder til at fremme inklusive sociale medier i Europa og til sårbare grupper som migranter og flygtninge, der skaber deres egne fortællinger om flygtningenes og migranternes plads og rolle i de europæiske samfund og samfund. Den vindende "MIGRAVOICE" koordineres af Fundación Maldita.es.

EU-støtte: 490,500 EUR.

Start: Januar 2024.

Varighed: 18 måneder.

 

Nylige opfordringer til at støtte nyhedsmediesektoren

CALL FOR PROPOSALS |
Journalistiske partnerskaber — samarbejder (2024)

EU opfordrer til grænseoverskridende samarbejdsforslag mellem nyhedsmedieorganisationer med fokus på innovative forretningsmodeller og/eller journalistiske projekter i hele Europa.

CALL FOR PROPOSALS |
Journalistiske partnerskaber — pluralisme (2024)

EU opfordrer organisationer/formidlere til at oprette særlige finansieringsordninger inden for nyhedsmedier af særlig relevans for demokratiet (såsom lokale/regionale medier, uafhængig og undersøgende journalistik og nyheder af interesse for offentligheden).

CALL FOR PROPOSALS |
Europæiske medieplatforme — 2023

Kommissionen lancerer i 2023 en ny indkaldelse af forslag til 6 mio. EUR med henblik på at oprette europæiske medieplatformsprojekter, der har til formål at forbedre EU-borgernes adgang til pålidelige oplysninger i hele Den Europæiske Union.

Se også

Det store billede

Støtte til medier og digital kultur

Kommissionen fremmer en sammenhængende tilgang til mediepolitikker, der omfatter lovgivning om medietjenester og bevarelse af den europæiske kulturarv.