Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:s finansieringsmöjligheter för nyhetsmediesektorn

Europeiska kommissionen har som mål att stödja projekt som främjar en fri, diversifierad och pluralistisk mediemiljö och/eller tar itu med strukturella utmaningar inom mediesektorerna.

    anspelning av massmedia på nätet

© metamorworks - iStock Getty Images Plus 1600px

På denhär sidan presenteras EU-bidrag till nyhetsmediesektorn i tre huvudkategorier: ”mediefrihet och mediepluralism”, ”samarbete och innovation” och ”medborgarengagemang och offentlig sfär”. I förekommande fall innehåller kommissionen en klausul om oberoende i de bidrag som undertecknats så att stödmottagarna kan arbeta med fullständigt redaktionellt oberoende.

Utöver de ansökningsomgångar som för närvarande är öppna, innehåller denna sida nuvarande mottagare av slutna ansökningsomgångar. När finansieringsperioden är över tas projekten bort från denna sida.

Dessa ansökningsomgångar finns också tillgängliga i CulturEU -finansieringsguiden. Mer information om EU-kommissionens stöd till nyhetsmediesektorn utöver bidrag finnspå sidanNyhetsinitiativ.

Finansieringsmöjligheterna kommer från olika instrument, t.ex. etablerade program eller pilotprojekt och förberedande åtgärder. Ansökningsprocessen skiljer sig från ett finansieringsinstrument till ett annat. På den här sidan hittar du länken till den sida där själva utlysningen publiceras, med instruktioner för att ansöka.

Finansieringsmöjligheterna delas upp i följande kategorier:

  1. Mediefrihet och pluralism
  2. Samarbete och innovation
  3. Medborgarengagemang och det offentliga rummet

 

1. Mediefrihet och pluralism

Mediefrihet och mediemångfald är grundläggande principer som fastställs i Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna. Finansieringsinstrumenten omfattar pilotprojekt och förberedande åtgärder, och från och med 2021 genom programmet Kreativa Europa.

 

Det finns inga öppna ansökningsomgångar inom denna kategori.

Journalistikpartnerskap – pluralism (2024)

Denna inbjudan att lämna förslag kommer att hjälpa organisationer/förmedlare att inrätta särskilda finansieringssystem för nyhetsmedier som är av särskild betydelse för demokratin (t.ex. lokala/regionala medier, oberoende och undersökande journalistik och nyheter av allmänt intresse).

Budget: 5 miljoner euro.

Journalistikpartnerskap – pluralism (2023)

För första gången 2023 innehåller den årliga ansökningsomgången för journalistpartnerskap ett ämne för att stödja mediepluralism. Fyra projekt har valts ut. ANM. I inbjudan att lämna förslag bibehålls också sitt vanliga ämne för mediesamarbeten.

EU-stöd: 7 miljoner euro.

Varaktighet: ca 2 år per projekt.

Övervakningssystem förmedieägande

Med utgångspunkt i den databas som skapades i det första pilotprojektet är målet att tillhandahålla en landsbaserad databas med information om medieägande och en systematisk bedömning av både relevanta rättsliga ramar och risker för insyn i medieägande i de tolv medlemsstater som inte omfattas av det första pilotprojektet. Det utvalda projektet leds av ett konsortium som leds av Paris-Lodron Universität Salzburg (PLUS).

EU-stöd: upp till 500,000 EUR.

Varaktighet: från oktober 2022 till september 2023.

Stöd till lokala och regionala nyhetsmedier inför nya nyhetsöknar

Projektet ”Lokala medier för demokrati” kommer att öka förståelsen kring de alleuropeiska nyhetsöknen och stärka de lokala och regionala mediernas kapacitet, mot bakgrund av deras viktiga bidrag till lokal demokrati, social sammanhållning och medborgardeltagande. Projektet samordnas av European Federation of Journalists.

EU-stöd: upp till 1 990 000 EUR.

Varaktighet: från februari 2023 till juli 2024.

Försvar av mediefrihet och mediemångfald – mekanism för snabba insatser

Denna åtgärd omfattar informationssökning, opinionsbildning, övervakning och medvetandehöjande åtgärder. Det kommer att föra kränkningar av press- och mediefriheten i spetsen och ge praktisk hjälp till journalister som hotas. Det valda projektet leds by European Centre for Press and Media.Freedom,

EU-stöd: upp till 3 100 000 EUR.

Övervakning av mediemångfald i den digitala tidsåldern

Media Pluralism Monitor är ett vetenskapligt verktyg som är utformat för att identifiera potentiella risker för mediepluralism. Projektet leds av Centrum för mediepluralism och mediefrihet.

EU-stöd: upp till 1,1 miljoner euro.

Press- och medieråd

Denna åtgärd syftar till att ytterligare stärka press- och medierådens ställning i en konvergerad mediemiljö och bidra till ytterligare utveckling av deontologiska standarder. Resultaten kommer att omfatta utveckling och underhåll av en databas över självreglerande medieorgan. utbyte av bästa praxis. stöd till nya medieråd. utbildning för journalister. samarbete med medietillsynsmyndigheter. hjälp med att utveckla journalistiska standarder. Det valda projektet leds av Fundacion Blanquerna,

EU-stöd: 1.000.000EUR.

Europeiska unionen – navet för mediefrihet

Denna åtgärd syftar till att stödja befintliga och etablerade oberoende ryska och belarusiska medier som arbetar i EU. Det utvalda projektet Free Media Hub EAST-projektet leds av Prags centrum för det civila samhället. Den kommer att tilldela över 2,2 miljoner euro i bidrag, ge stöd och psykologiskt stöd, investera i tekniska lösningar och stärka samarbetet mellan lokala nav där dessa medier i exil finns i EU (främst Tjeckien, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen).

EU-stöd: 3 miljoner euro.

Europeiska festivalen för journalistik och medieinformation

Syftet medEuropeiska festivalen för journalistik och medieinformation äratt stärka dialogen, samarbetet och partnerskapet i EU mellan journalister, medieföretag, inbegripet public service-medier, det civila samhällets organisationer och yrkesverksamma inom mediekompetens, med fokus på viktiga frågor för yrket. Med särskild uppmärksamhet på ungdomar, inklusive journalisters studenter, människor och sociala medier. Det utvalda projektet leds av ett konsortium som leds av Europeiska universitetsinstitutet – EUI.

EU-stöd: 834,442 EUR.

Varaktighet: från oktober 2023 till mars 2025.

2. Samarbete och innovation

Kommissionen strävar efter att stödja omvandlingen och konkurrenskraften inom nyhetsmediesektorn. Detta stöd kommer från bidrag från Kreativa Europa och forskningsprogram (Horisont Europa, Digitalt Europa) samt pilotprojekt och förberedande åtgärder.

 

EU-portalen för tv- och videonyheter

I inbjudan att lämna förslag eftersträvas relevanta idéer för AI-baserade tjänster som utnyttjar rikedomen av data inom mediesektorn för att revolutionera hur innehåll skapas och konsumeras, vilket gör det möjligt att skapa nya intäktsströmmar för sektorn. Stöd till spridning av europeiskt innehåll och integrering av AI-teknik som revolutionerar skapande, organisation och presentation av innehåll inom det europeiska medielandskapet. Detta initiativ syftar till att utnyttja AI för att presentera personligt innehåll på begäran baserat på befintligt innehåll, bland annat på området nyheter, dokumentärer, fiktion och sport.

Budget: 2,5 miljoner euro.

Tidsfrist: 15 maj 2024.

Journalistik Partnerskap – samarbeten

Genom denna inbjudan att lämna förslag kommer EU att finansiera gränsöverskridande samarbetsförslag mellan nyhetsmedieorganisationer som fokuserar på innovativa affärsmodeller och/eller journalistiska projekt i hela Europa.

EU-finansiering: 6 miljoner euro.

Varaktighet: ca 2 år per projekt.

Europeiska medieplattformar (2023)

Bidragen kommer att stödja projekt som syftar till att förbättra medborgarnas tillgång till tillförlitlig information genom att förbättra och utöka de tekniska mediesystemen som levererar nyhetsmedieinnehåll och/eller programmering.

EU-finansiering: 6 miljoner euro.

Varaktighet: mellan 12 och 15 månader.

Partnerskap för journalistik (2021, 2022 och 2023)

Den första tvååriga ansökningsomgången för journalistiska partnerskap har resulterat i sju projekt 2021, tolv projekt 2022 och fyra projekt 2023 för att stödja sektorsövergripande gränsöverskridande samarbete mellan nyhetsmedieorganisationer i hela Europa. ANM. För första gången 2023 innehåller ansökningsomgången också ett andra ämne för att stödja mediepluralism.

EU-stöd: 8 miljoner euro 2021, 14 miljoner euro 2022 och 5 miljoner euro 2023.

Varaktighet: ca 2 år per projekt.

Europeiska medieplattformar (2022)

Tre projekt får stöd för att förbättra medborgarnas tillgång till tillförlitlig information genom att förbättra och utöka de tekniska mediesystemen som levererar nyhetsmedieinnehåll och/eller programmering.

EU-stöd: 6 miljoner euro.

Varaktigheten varierar beroende på projektet.

Innovation för medier, inklusive eXtended Reality (IA)

De fyra utvalda projekten utvecklar nya modulära verktyg, komponenter och/eller tjänster som behandlar tekniska, organisatoriska, kommersiella och juridiska aspekter av datahantering och dataanvändning för nya medieapplikationer.

EU-stöd: 26 miljoner euro.

Datautrymme för medier (utplacering)

Efter en ansökningsomgång 2022 inrättar ett alleuropeiskt konsortium ett säkert och tillförlitligt datautrymme för att möjliggöra ett förbättrat databaserat samarbete mellan EU:s medieorganisationer i stort. Det kommer också att skapa nya datadrivna affärsmöjligheter för att stödja EU:s mediesektor när det gäller att ta itu med befintliga och nya utmaningar i den digitala ekonomin.

EU-stöd: 8 miljoner euro.

Varaktighet: från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2026.

3. Medborgarengagemang och det offentliga rummet

Kommissionen vill stimulera en livlig och mångsidig offentlig sfär där medborgarna har tillgång till tillförlitlig information om EU. Stöd till oberoende produktion och spridning av nyhetsinnehåll om EU-frågor finns tillgängligt genom Multimedia-åtgärderna. Dessutom stöder kommissionen utvecklingen av innovativa och attraktiva projekt för kontakter med medborgarna samt mediekompetens.

  • Förfarandet för att tillämpa dessa finansieringsmöjligheter ändras beroende på finansieringskällan.
  • Inom ramen för etablerade program (t.ex. Kreativa Europa, Horisont Europa) centraliseras förfarandena i portalen för finansiering och anbudsmöjligheter som en unik plats där ansökningsomgångarna offentliggörs, där de sökande måste ladda upp sina ansökningar och där förteckningen över stödmottagare och projektbeskrivningar offentliggörs.

 

 

Mediekompetens

Denna inbjudan att lämna förslag kommer att uppmuntra kunskapsutbyte och utbyte om politik och praxis för mediekompetens för att möjliggöra utveckling av innovativa gränsöverskridande mediekompetensinitiativ och -samhällen i olika länder, med beaktande av det nuvarande användarbeteendet bland olika åldersgrupper.

Budget: 2 miljoner euro.

Tidsfrist: 7 mars 2024.

Europeiska medienav (2023)

Syftet med denna åtgärd är att producera och sprida nyheter och faktaprogram om EU-frågor genom att inrätta eller utöka medienav (t.ex. fysiska/virtuella nyhetsrum).

EU-stöd: 8 000 000 EUR.

Informationsåtgärder för EU:s sammanhållningspolitik

Denna inbjudan att lämna förslag syftar till att stödja framställning och spridning av information och innehåll som är kopplat till EU:s sammanhållningspolitik.

Budget: 7 miljoner euro.

En europeisk offentlig sfär: ett nytt medieerbjudande online för unga européer (2023)

Genom denna uppmaning kommer EU att stödja produktionen av dagligt, tankeväckande och tillförlitligt innehåll om aktuella frågor från hela Europa för och av unga européer.

Budget: 9 miljoner euro.

Inrättande av nationella EDMO-nav

Åtta nationella faktakontrollnav har valts ut för att öka kapaciteten att upptäcka, analysera och avslöja desinformationskampanjer på nationell/regional nivå inom Europeiskaobservatoriet för digitala medier (EDMO).

EU-stöd: ca 11 miljoner euro.

Euronews europeiska program

Kommissionen undertecknade i juli 2021 ett nytt treårigt ramavtal om partnerskap med tv-bolaget Euronews till stöd för produktion av innehåll om EU-frågor på flera språk.

EU-stöd: 14 584 000 EUR 2022.

Varaktighet: årliga bidrag fram till juni 2024.

Täckning av EU-frågor via radio

Kommissionen stöder täckningen av EU-frågor i radioprogram i hela Europa. Bidraget stöder Euranet Plus i produktion och distribution av innehåll i EU-frågor via minst 15 radiostationer.

EU-stöd: upp till4,4 miljoner euro.

Varaktighet: från januari 2023 till december 2024.

Informationsåtgärder avseende EU:s sammanhållningspolitik (2022)

GD Regional- och stadspolitik stöder framställning och spridning av information och innehåll som är kopplat till EU:s sammanhållningspolitik. För att se mottagarna av denna ansökningsomgång gå till botten av denna sida.

EU-stöd: 7 miljoner euro.

Varaktigheten varierar beroende på projektet, ca 12 månader.

Täckning av EU-frågor genom flerspråkiga plattformar

Ett konsortium av 18 nyhetsbyråer som samordnas av den tyska pressbyrån kommer att inrätta ett ”europeiskt nyhetsrum”, ett utrymme för nyhetskorrespondenter att arbeta och träna tillsammans, i syfte att förbättra journalistiska kvalitetsstandarder i Europa och producera och sprida nyheter om EU-frågor.

EU-stöd: 1 760 000 EUR.

Varaktighet: från januari 2022 till december 2023.

Datadriven täckning av EU-frågor

Två mediekonsortier får stöd för att berika täckningen kring EU-frågor ur flera perspektiv: European Data News Hub, samlarledande europeiska pressbyråer som producerar infografik, video, ljud, podcasts och textberättelser på nio språk, och European Data Journalism Network, ett nätverk av 12 huvudpartners från hela Europa, plus tillhörande medier, som producerar och främjar datadriven täckning av europeiska ämnen.

EU-stöd: upp till 700,000 EUR vardera.

Varaktighet: Två år, från och med våren 2023.

En europeisk offentlig sfär: ett nytt medieerbjudande online för unga européer (2022)

Fyra mediekonsortier får stöd för att producera och distribuera innovativt, tankeväckande innehåll kring aktuella frågor för unga européer.Concortia producerar innovativt innehåll på flera språk och sprider det i olika onlinekanaler för att nå målgrupper upp till 34 år gamla.

EU-stöd: 9 miljoner euro.

Varaktighet: 17/18 månader, med början i april 2023.

Mediekompetens

Se stödmottagarna i ansökningsomgångarna 2022 och 2023 längst ner på sidorna.

EU-stöd: 2 000 000 EUR per år.

Varaktighet: projekten har pågått i två år.

Medierepresentation och inkludering för flyktingar och migranter – fas 2

Syftet med detta projekt är att identifiera sätt att främja inkluderande sociala medier i Europa och att utsatta grupper som migranter och flyktingar skapar sina egna berättelser om flyktingarnas och migranternas plats och roll i europeiska samhällen och samhällen. Den vinnande ”MIGRAVOICE” samordnas av Fundación Maldita.es.

EU-stöd: 490,500 EUR.

Start: Januari 2024.

Varaktighet: 18 månader.

 

Den senaste tidens uppmaningar till stöd för nyhetsmediesektorn

CALL FOR PROPOSALS |
Journalistik Partnerskap – samarbeten (2024)

EU efterlyser gränsöverskridande samarbetsförslag mellan nyhetsmedieorganisationer som fokuserar på innovativa affärsmodeller och/eller journalistiska projekt i hela Europa.

CALL FOR PROPOSALS |
Journalistikpartnerskap – pluralism (2024)

EU uppmanar organisationer/förmedlare att inrätta särskilda finansieringssystem för nyhetsmedier som är av särskild betydelse för demokratin (t.ex. lokala/regionala medier, oberoende och undersökande journalistik och nyheter av allmänt intresse).

CALL FOR PROPOSALS |
Europeiska medieplattformar – 2023

Kommissionen utlyser 2023 en ny ansökningsomgång på 6 miljoner euro för att inrätta europeiska medieplattformsprojekt i syfte att förbättra EU-medborgarnas tillgång till tillförlitlig information i hela EU.

Läs mer

Översikt

Stöd till media och digital kultur

Kommissionen främjar en enhetlig strategi för mediepolitiken, som omfattar lagstiftningen om medietjänster och bevarandet av det europeiska kulturarvet.