Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den internationale kontekst for audiovisuel politik

Internationale aftaler og begrænsninger i den audiovisuelle sektor spiller en vigtig rolle for EU's og medlemsstaternes udvikling af den audiovisuelle politik.

    En verden, der er dækket af digitale skærme, og som repræsenterer en international tilgang til audiovisuelle tjenester

Ministrene opfordrede til en styrkelse af den internationale dimension i Canneserklæringen om EU's audiovisuelle samarbejde fra 2006 (.pdf).

De internationale aspekter af den audiovisuelle politik dækker fem hovedområder:

  • Udvidelse af EU
  • Den europæiske naboskabspolitik
  • handelsforbindelser: Verdenshandelsorganisationen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
  • fremme af kulturel mangfoldighed (UNESCO)
  • samarbejde inden for audiovisuel politik

Andre multilaterale fora

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Direktivet om audiovisuelle medietjenester: Kommissionen indbringer fem medlemsstater for EU-Domstolen

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Tjekkiet, Irland, Rumænien, Slovakiet og Spanien for Den Europæiske Unions Domstol for manglende gennemførelse af det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester ("AVMS-direktivet", direktiv (EU) 2018/1808) med anmodning om at pålægge finansielle sanktioner i overensstemmelse med artikel 260, stk. 3, i TEUF.

Se også

Det store billede

Audiovisuelle tjenester og medietjenester

I dag kan vi se vores yndlingsprogrammer ikke kun på tv, men også online. Disse shows er underlagt reglerne for det indre marked.

Se også

Mediekonvergens

Omdannelsen af det audiovisuelle medielandskab giver mulighed for nye oplevelser og muligheder. Det stiller også mange spørgsmål til os.

Det Europæiske Filmforum

Det europæiske filmforum er en platform for en struktureret dialog mellem politiske beslutningstagere og interessenter i den audiovisuelle sektor.