Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Den europæiske handlingsplan for medier og audiovisuelle medier

Handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier har til formål at styrke de europæiske medier og bidrage til at bevare europæisk kulturel og teknologisk autonomi i det digitale årti.

  Kvinde står foran forskellige skærme, der tilbyder streaming indhold

Handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier fokuserer på nyhedsmediesektoren — trykte og onlinepresse, radio og audiovisuelle tjenester — og den audiovisuelle underholdningssektor — biograf, tv, videostreaming, videospil og innovative formater såsom virtual reality-oplevelser.

Disse to sektorer står over for vigtige tendenser og udfordringer, der er accelereret som følge af covid-19-krisen. I den forbindelse vil Europa-Kommissionen hjælpe Europas medier med at være modstandsdygtige, men også forblive konkurrencedygtige på europæisk og globalt plan ved at kombinere investeringer med politiske tiltag.

For at nå disse mål bygger meddelelsen på tre temaer og ti aktioner:

 1. Gendannelse: at hjælpe audiovisuelle virksomheder og medievirksomheder med at klare den aktuelle storm og tilvejebringe likviditet og finansiel støtte ved at:
  • at tilvejebringe et interaktivt redskab til at give europæiske audiovisuelle virksomheder og nyhedsmedier vejledning om forskellige kilder til EU-støtte
  • fremme investeringer til fremme af europæisk audiovisuel produktion og distribution ved at styrke egenkapitalinvesteringer på dette område
  • iværksættelse af et "NYT"-initiativ, som vil samle tiltag og støtte til nyhedsmedieindustrien. 
 2. Forvandling: at løse strukturelle problemer ved at hjælpe industrien med at håndtere den grønne og den digitale dobbelte omstilling i forbindelse med hård global konkurrence. Dette vil blive opnået ved at:
  • oprettelse af et europæisk "mediedataområde" med henblik på at støtte medievirksomheder i at dele data og udvikle innovative løsninger
  • fremme af en industriel koalition for virtuel og augmented reality (VR/AR) i Europa — for at hjælpe EU's medier med at drage fordel af udviklingen af disse fordybende medier
  • at hjælpe industrien med at blive klimaneutral senest i 2050 ved at lette udvekslingen af bedste praksis og sætte større fokus på miljømæssig bæredygtighed i Et Kreativt Europa Media. 
 3. Aktivere og styrke: at fastsætte betingelserne for at muliggøre mere innovation i sektoren, samtidig med at der sikres lige vilkår, og give borgerne mulighed for lettere at få adgang til indhold og træffe informerede beslutninger ved at:
  • at indlede en dialog med den audiovisuelle industri for at nå til enighed om konkrete skridt til at forbedre adgangen til og tilgængeligheden af audiovisuelt indhold i hele EU
  • fremme af europæiske medietalenter gennem mentorordninger og uddannelse samt spejderi og støtte til lovende europæiske medievirksomheder
  • styrkelse af mediekendskab, der har til formål at styrke borgerne, med en værktøjskasse og retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende de nye mediekendskabsforpligtelser i direktivet om audiovisuelle medietjenester og støtte oprettelsen af uafhængige alternative nyhedsaggregeringstjenester, der kan tilbyde et bredt udvalg af tilgængelige informationskilder
  • styrkelse af samarbejdsrammen mellem de europæiske medietilsynsmyndigheder i Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA).

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
EU's desinformationsknudepunkter omfatter nu alle EU-lande

Kommissionen bebudede oprettelsen af seks nye desinformationsknudepunkter, der vil blive en del af det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO), den uafhængige platform for faktatjekkere, akademiske forskere og andre relevante interessenter, der bidrager til at bekæmpe desinformation i Europa.

Related Content

Big Picture

Audiovisuelle tjenester og medietjenester

I dag kan vi se vores yndlingsprogrammer ikke kun på tv, men også online. Disse shows er underlagt reglerne for det indre marked.

Dig deeper

"Nyhedsinitiativet"

Et frit, levedygtigt og pluralistisk mediemiljø er nøglen til at holde borgerne informeret, holde magt til regnskab og styrke åbne, demokratiske samfund.

See Also

Mediekonvergens

Omdannelsen af det audiovisuelle medielandskab giver mulighed for nye oplevelser og muligheder. Det stiller også mange spørgsmål til os.

Det Europæiske Filmforum

Det europæiske filmforum er en platform for en struktureret dialog mellem politiske beslutningstagere og interessenter i den audiovisuelle sektor.