Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Media-programmet Et Kreativt Europa

Media-delen af programmet Et Kreativt Europa har til formål at støtte europæiske filmindustrier og andre audiovisuelle industrier.

    Banner for 30 år af Media-programmet

Hvad er Media-programmet Et Kreativt Europa?

Et Kreativt Europa er EU's program til støtte for de kulturelle og kreative sektorer. Det nye Et Kreativt Europa 2021-2027 med et budget på 2,44 mia. EUR vil investere i foranstaltninger, der styrker den kulturelle mangfoldighed og imødekommer de kulturelle og kreative sektorers behov og udfordringer. Dens nyheder vil bidrage til genopretningen af disse sektorer og styrke deres bestræbelser på at blive mere digitale, grønnere, mere modstandsdygtige og mere inklusive.

Programmet er opdelt i tre forskellige indsatsområder: Medier, kultur og KROSS-SECTORAL.

I 2021 fejrede Media-programmet 30 års støtte til europæisk audiovisuelt indhold og indledte et nyt program for perioden 2021-2027, som er opdelt i fire tematiske klynger i overensstemmelse med de mål, de forfølger:

  1. indhold: fremme af samarbejde og innovation i forbindelse med skabelse og produktion af værker af høj kvalitet.
  2. erhverv: fremme af virksomhedernes innovation, konkurrenceevne, skalerbarhed og talenter for at styrke Europas industri i forhold til globale konkurrenter.
  3. publikum: styrkelse af tilgængeligheden og synligheden af værker for deres potentielle publikum gennem distributionskanaler og publikumsudviklingsinitiativer.
  4. politik: støtte til politiske drøftelser/udvekslingsfora, undersøgelser og rapporter. Fremme af bevidstgørelsesaktiviteter.

Media-programmet fokuserer på:

  • tilskynde til samarbejde både på tværs af værdikæden og på EU-plan med henblik på at opskalere audiovisuelle virksomheder og europæisk indhold på globalt plan
  • fremme talenter, uanset hvor de kommer fra, og udvide deltagelsen og samarbejdet på tværs af lande
  • styrkelse af den globale udbredelse, fremme og distribution af europæiske audiovisuelle værker under hensyntagen til det nye digitale miljø
  • støtte inddragelse og udvikling af målgrupper i alle aldre, navnlig unge målgrupper, i og uden for Europa.

Medierne i 2022

Hvert år udarbejder Kommissionen et årligt arbejdsprogram for gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa. Budgettet for 2022 Et Kreativt Europa er på 385,6 mio. EUR, hvoraf 226,5 mio. EUR vil blive afsat til Media-delprogrammet, hvilket er en stigning på 31 % i forhold til 2021.

Med det formål at øge den audiovisuelle sektors og nyhedsmediesektorens konkurrenceevne og økonomiske potentiale er Media blevet styrket ved at tilføje nye foranstaltninger til sit program og ved at fokusere på at øge samarbejdet på EU-plan gennem støtte til samproduktioner, strukturerede netværk og partnerskaber.

Se det årlige arbejdsprogram for 2022

2022 Media-indkaldelser under Et Kreativt Europa vil blive offentliggjort her

Hvorfor?

Den digitale revolution og covid-19-krisen har omformet den audiovisuelle sektor. Nye spørgsmål opstod som centrale udfordringer, såsom beskyttelse af intellektuel ejendomsret, sikring af adgang til finansiering i en sektor i hastig forandring og sikring af en korrekt fordeling af værker.

Målet med Et Kreativt Europa er at fokusere på initiativer, der kan have en reel indvirkning på sektoren i hele Europa. Denne virkning kan enten komme fra støtte til individuelle arbejder og initiativer, der fremmer nye færdigheder i sektoren, eller initiativer til fordel for internationalt samarbejde i sektoren.

Desuden fremmer programmet bestræbelser og bedste praksis, der bidrager til opfyldelsen af Europa-Kommissionens centrale prioriteter såsom den grønne pagt, inklusion og kønsbalance.

På et tidspunkt, hvor museer, biografer, kulturarvssteder, teatre, alle begynder at genåbne, vil jeg gerne gentage Kommissionens støtte til de kulturelle og kreative sektorer. Med et øget budget vil Et Kreativt Europa bestræbe sig på at styrke genopretningen af sektorerne og samtidig fremme den enorme mangfoldighed og kreativitet, som de tilbyder os.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom

Hvor kan jeg finde ud af mere?

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Et Kreativt Europa MEDIA ved den 79. internationale filmfestival i Venedig

Den 79. udgave af den internationale filmfestival i Venedig finder sted fra den 31. august til den 10. september 2022 med deltagelse af 9 EU-støttede film under Media-programmet Et Kreativt Europa. Media vil også være vært for 3 arrangementer under temaet "Europa i fokus" i produktionsbroen i Venedig.

Related Content

Big Picture

Audiovisuelle tjenester og medietjenester

I dag kan vi se vores yndlingsprogrammer ikke kun på tv, men også online. Disse shows er underlagt reglerne for det indre marked.

Dig deeper

See Also

Mediekonvergens

Omdannelsen af det audiovisuelle medielandskab giver mulighed for nye oplevelser og muligheder. Det stiller også mange spørgsmål til os.

Det Europæiske Filmforum

Det europæiske filmforum er en platform for en struktureret dialog mellem politiske beslutningstagere og interessenter i den audiovisuelle sektor.