Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Δημοσίευση

Ο πειραματισμός με το BDTI οδήγησε σε νέες διαστάσεις στη συλλογή πληροφοριών για την αγορά εργασίας

Η καθιέρωση αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας είναι σημαντική για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού να ανταποκρίνονται στη ζήτηση.

people working in a factory

© Smederevac - iStock Getty Images Plus

Με σημαντικό μερίδιο των προσφορών εργασίας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα αγορά εργασίας. Η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων με τεχνολογίες μαζικών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση, για παράδειγμα, των τάσεων στις υφιστάμενες και αναδυόμενες δεξιότητες που απαιτούνται και του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας. Η καθιέρωση αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας είναι σημαντική για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Όταν επεξεργάζεται νέες λύσεις που βασίζονται στα δεδομένα, το εργαλείο δοκιμής μαζικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει στον πειραματισμό με πραγματικά δεδομένα πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του συστήματος.

Συνοπτικό ιστορικό

 Τέλειοι εταίροι

Πριν από περίπου μισή δεκαετία, το CEDEFOP και η Eurostat συνειδητοποίησαν ότι εργάζονται σκληρά με βάση τα ίδια στοιχεία για την παραγωγή παρόμοιων γνώσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Αφενός, το CEDEFOP είναι οργανισμός που χρειάζεται δεδομένα της αγοράς εργασίας για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους παράγοντες της αγοράς εργασίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο να κατανοήσουν τις τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση επαγγελματικής εργασίας και δεξιοτήτων, καθώς και τυχόν ανισορροπίες μεταξύ των δύο. Από την άλλη πλευρά, η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθά τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων συγκεντρώνοντας και παρέχοντας τις επίσημες στατιστικές για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Και οι δύο επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές διαφημίσεις θέσεων εργασίας (OJAs) για τη διερεύνηση και την εξαγωγή νέων ειδών πληροφοριών με τη χρήση τεχνολογιών μαζικών δεδομένων.

Τον Μάρτιο του 2019, το CEDEFOP εγκαινίασε το εργαλείο ανάλυσης κενών θέσεων εργασίας για τις δεξιότητες στο διαδίκτυο στην Ευρώπη (Skills-OVATE), το οποίο ήδη στην πρώτη εφαρμογή περιορισμένης εμβέλειας απέδειξε τις δυνατότητες του συστήματος να επεξεργάζεται και να αναλύει τα δεδομένα του OJA για τη ζήτηση δεξιοτήτων. Η Eurostat προωθεί τη χρήση των στοιχείων της Επίσημης Εφημερίδας από τις ΕΣΥ για την ενίσχυση των επίσημων στατιστικών για την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας τα μαζικά δεδομένα του ESSnet από το 2015. Το Cedefop και η Eurostat έχουν λάβει μέτρα για την επέκταση του προγράμματος Skills-OVATE του CEDEFOP για την προσαρμογή του στην παραγωγή ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών· και να επεκταθεί στη διερεύνηση πολλών άλλων πηγών διαδικτυακών δεδομένων με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Πληροφοριών Ιστού.

Οφέλη ΔΔΠ

Πριν από τη χρήση του εργαλείου μαζικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ΔΔΠ, οι ΕΣΥ προσπάθησαν να συλλέξουν και να αναλύσουν από μόνες τους δεδομένα OJA, αλλά αντιμετώπισαν τεχνικά ζητήματα όσον αφορά την ανεπαρκή υπολογιστική ισχύ και μνήμη. Η φύση των μαζικών δεδομένων των ΕΕΕΕ απαιτούσε μια πιο ισχυρή υποδομή, την οποία οι ΔΔΠ παρείχαν δωρεάν. Οι ΔΔΠ παρείχαν ένα άμεσα διαθέσιμο περιβάλλον δοκιμών με δυνατότητες προσαρμογής και υπηρεσίες υποστήριξης. Τα υποδείγματα εικονικού περιβάλλοντος λειτουργούν με διάφορες πηγές δεδομένων, εργαλεία λογισμικού και τεχνικές μαζικών δεδομένων. Οι ΔΔΠ επέτρεψαν στους οργανισμούς να επικεντρωθούν στη συγκέντρωση γνώσεων, πληροφοριών και αξίας από τα δεδομένα τους, αντί να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πολύπλοκου πειραματικού χώρου δοκιμών. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία γρήγορων πρωτοτύπων για την επαλήθευση και τη δοκιμή υποθέσεων, μεθοδολογιών και απεικονίσεων δεδομένων. 

Το 2019, η ομάδα ΔΔΠ δημιούργησε περιβάλλον δοκιμής δεδομένων για περίοδο τεσσάρων μηνών και διοργάνωσε κύκλο κατάρτισης για επιλεγμένες ΕΣΥ. Στόχος ήταν να διδάξουν και να ενδυναμώσουν τις ΕΣΥ ώστε να διερευνήσουν πραγματικά δεδομένα OJA από την εθνική τους άποψη. Τα στοιχεία αυτά είχαν συλλεχθεί από το CEDEFOP κατά τη διάρκεια άνω του ενός έτους. Η ΔΔΠ συνέβαλε στην εξοικονόμηση χρόνου, δαπανών και προσπαθειών για την καινοτομία και την επικύρωση των προϊόντων στατιστικών δεδομένων που είναι εφικτά και αξίζει να αναπτυχθούν στο Skills-OVATE. Στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής, η ΔΔΠ χειρίστηκε 15 terabytes δεδομένων της Επίσημης Εφημερίδας και εκατομμύρια αναζητήσεις.

 

Το BDTI μας βοήθησε πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την εκδήλωση κατάρτισης και την επακόλουθη διερεύνηση των δεδομένων της ΕΕΕΕ.

Fernando Reis, στατιστικολόγος μεγάλων δεδομένων, Eurostat

Ποια είναι τα νέα στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τα στοιχεία της Oja επιτρέπουν τη δημιουργία μοναδικών και καινοτόμων δεικτών για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών επίσημων στατιστικών. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες στατιστικές, αλλά για να προσδώσουν νέες διαστάσεις στη συλλογή πληροφοριών για την αγορά εργασίας. Τα παραδοσιακά μέσα για την επίτευξη στατιστικών περιλαμβάνουν πιο χρονοβόρες διαδικασίες μέσω ερευνών, οι οποίες διερευνούν το εργατικό δυναμικό (από την πλευρά της προσφοράς) και τις κενές θέσεις εργασίας (από την πλευρά της ζήτησης). Τα στοιχεία της Oja φέρνουν στο τραπέζι στατιστικά στοιχεία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζήτηση δεξιοτήτων και δεξιοτήτων.

Ακολουθούν ορισμένα περισσότερα οφέλη για τις στατιστικές που βασίζονται σε μαζικά δεδομένα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ:

  • Μπορούν να παράγονται συχνότερα και ταχύτερα απ’ ό, τι οι παραδοσιακές στατιστικές (που δημοσιεύονται ανά τρίμηνο)
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας που παραλείπονται σε παραδοσιακούς διαύλους, π.χ. διεθνείς θέσεις εργασίας
  • Αποτελεσματικός τρόπος μελέτης ακόμη και υποεθνικών αγορών εργασίας
  • Δυνατότητα εξαγωγής λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τον τίτλο, το επάγγελμα, τις δεξιότητες και την τοποθεσία

Πώς λειτουργούν

Η εξαγωγή δεδομένων από τις ΕΕΕΕ απαιτεί τη μετατροπή του ψηφιακού αποτυπώματος που αφήνουν οι εταιρείες στην επιγραμμική αγορά εργασίας σε 10 σχετικές στατιστικές μεταβλητές. Δεδομένου ότι κανένα από τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται δεν αφορά προσωπικές πληροφορίες, το σύστημα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα δύο είδη δεδομένων που συλλέγονται είναι τα εξής:

  • Δομημένα δεδομένα που περιέχονται σε πεδία δεδομένων, όπως ο εντοπισμός της θέσης εργασίας και η ημερομηνία δημοσίευσης, τα οποία συλλέγονται γρήγορα από τους ξύστες δεδομένων.
  • Η φυσική γλώσσα βρίσκεται σε ελεύθερο κείμενο. Εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία συνδυάζει την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) και τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του ελεύθερου κειμένου και την εξαγωγή σχετικών δεδομένων σχετικά με το επάγγελμα, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται, τον μισθό και ούτω καθεξής.

Η ΔΔΠ συνέβαλε στον σχεδιασμό πιο στοχευμένης χρήσης των πόρων για την επέκταση του Skills-OVATE στις στατιστικές και στη βελτίωση των τεχνικών απαιτήσεων για την παραγωγή τους. Για παράδειγμα, οι ΕΣΥ γνώριζαν ότι οι ΕΕΕΕ δεν μεταφράζουν πάντα σε κενές θέσεις εργασίας. Μια κενή θέση εργασίας μπορεί να δημοσιευτεί σε διάφορες πλατφόρμες και μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές κενές θέσεις εργασίας πίσω από μία ενιαία Επίσημη Εφημερίδα. Χάρη στις ΔΔΠ, η ομάδα εργασίας κατανοεί καλύτερα τη μέθοδο υπολογισμού των δεικτών χωρίς μεροληψία, προτού αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια για την κωδικοποίηση των λειτουργιών στο Skills-OVATE.

Επόμενα βήματα

Το Skills-OVATE συλλέγει πλέον τα δεδομένα του OJA από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότερες από 94,000 ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), των ιδιωτικών συμβουλίων εύρεσης εργασίας, των γραφείων εύρεσης εργασίας, των δικτυακών τόπων εταιρειών και των διαδικτυακών εφημερίδων. Το Skills-OVATE αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία αργότερα το 2020 και να παράσχει ένα ενιαίο, κεντρικό πανευρωπαϊκό σύστημα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα: ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό. 

Τα επόμενα βήματα για τον Παγκόσμιο Κόμβο Πληροφοριών περιλαμβάνουν τη θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων, τον καθορισμό ενός μοντέλου διακυβέρνησης και την επέκταση του συστήματος για την παραγωγή επίσημων στατιστικών σε μεγάλη κλίμακα στον τομέα των πληροφοριών για την αγορά εργασίας και πέραν αυτών. Ο κόμβος θα βασίζεται στο σύστημα Skills-OVATE και θα αξιοποιεί τη συνεργασία μεταξύ των ΕΣΥ που εγκαινιάστηκε από το περιβάλλον και την κατάρτιση BDTI.