Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Publicatie

Experimenteren met BDTI heeft geleid tot nieuwe dimensies in het inzicht in de arbeidsmarkt

De vaststelling van objectieve informatie over de arbeidsmarkt is belangrijk voor beleidsmakers en besluitvormers om het concurrentievermogen van Europa te waarborgen en ervoor te zorgen dat de vaardigheden van de beroepsbevolking aan de vraag voldoen.

people working in a factory

© Smederevac - iStock Getty Images Plus

Aangezien een aanzienlijk deel van de vacatures online wordt geadverteerd, bevatten de daarin opgenomen gegevens waardevolle informatie over de huidige arbeidsmarkt. Het aanboren van deze gegevens met „big data” -technologieën kan bijvoorbeeld helpen inzicht te krijgen in trends in bestaande en opkomende vaardigheden die vereist zijn en het aantal vacatures. De vaststelling van objectieve informatie over de arbeidsmarkt is belangrijk voor beleidsmakers en besluitvormers om het concurrentievermogen van Europa te waarborgen en ervoor te zorgen dat de vaardigheden van de beroepsbevolking aan de vraag voldoen. Bij het werken aan nieuwe gegevensgestuurde oplossingen helpt het testinstrument voor big data van de Europese Commissie met echte gegevens te experimenteren alvorens het systeem te ontwikkelen.

Snelle feiten

 Perfecte partners

Ongeveer een half decennium geleden besefden CEDEFOP en Eurostat dat zij hard werken aan dezelfde gegevens om vergelijkbare inzichten te verkrijgen in de Europese arbeidsmarkt. Enerzijds is Cedefop een agentschap dat arbeidsmarktgegevens nodig heeft om beleidsmakers en andere actoren op de arbeidsmarkt op EU- en nationaal niveau te helpen inzicht te krijgen in de trends in vraag en aanbod van beroepsarbeid en -vaardigheden, alsook in eventuele onevenwichtigheden tussen beide. Anderzijds helpt Eurostat, het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie, beleidsmakers en besluitvormers door officiële statistieken te verzamelen en te verstrekken over de samenleving, de economie en het milieu in de EU, met inbegrip van de Europese arbeidsmarkt. Beiden wilden online Job Advertisements (OJA’s) gebruiken om nieuwe soorten informatie te verkennen en te extraheren met behulp van „big data” -technologieën.

In maart 2019 lanceerde CEDEFOP het Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe (Skills-OVATE), dat reeds in zijn eerste beperkte uitvoering het potentieel van het systeem om OJA-gegevens voor de vraag naar vaardigheden te verwerken en te analyseren, heeft aangetoond. Eurostat bevordert het gebruik van OJA-gegevens door de nationale bureaus voor de statistiek om de officiële arbeidsmarktstatistieken te verbeteren en ondersteunt de ESSnet-big data sinds 2015. Cedefop en Eurostat hebben stappen gezet om het Skills-OVATE van Cedefop uit te breiden om het aan te passen aan de productie van Europese officiële statistieken; en deze uit te breiden tot de verkenning van vele andere bronnen van webgegevens met de oprichting van de Europese Web Intelligence Hub.

Voordelen van BDTI

Alvorens gebruik te maken van het „big data” -instrument van de Europese Commissie, probeerden BDTI, NSI zelf gegevens van het OJA te verzamelen en te analyseren, maar zij hadden technische problemen met betrekking tot onvoldoende rekenkracht en geheugen. Vanwege de big data van OJA’s was een robuustere infrastructuur nodig, die BDTI gratis ter beschikking stelde. BDTI bood een gemakkelijk beschikbare testomgeving met mogelijkheden voor maatwerk en ondersteunende diensten. De sjablonen van de virtuele omgeving werken met verschillende gegevensbronnen, softwaretools en big datatechnieken. Dankzij BDTI konden de agentschappen zich concentreren op het verzamelen van kennis, inzicht en waarde op basis van hun gegevens, in plaats van inspanningen te leveren voor het opzetten van een complexe experimentele testruimte. Hierdoor kunnen snelle prototypes worden gecreëerd om hypothesen, methodologieën en visualisaties van gegevens te verifiëren en te testen. 

In 2019 richtte het BDTI-team een testomgeving voor gegevens op voor een periode van vier maanden en organiseerde het een opleidingssessie voor geselecteerde NSI’s. Het doel was NSI’s te onderwijzen en in staat te stellen echte gegevens van het OJA te onderzoeken vanuit hun nationale standpunt. Deze gegevens waren in de loop van meer dan een jaar door Cedefop verzameld. BDTI heeft bijgedragen tot het besparen van tijd, kosten en inspanningen om te innoveren en te valideren welke statistische gegevensproducten haalbaar zijn en in Skills-OVATE moeten worden ontwikkeld. In het kader van deze uitvoering heeft BDTI 15 terabytes van OJA-gegevens en miljoenen zoekopdrachten behandeld.

 

BDTI hielp ons enorm door ons zeer snel een geschikte omgeving te bieden voor het opleidingsevenement en de daaropvolgende verkenning van de gegevens van het OJA.

Fernando Reis, big data, Eurostat

Wat is nieuw in OJA’s?

Oja-gegevens maken het mogelijk unieke en innovatieve indicatoren te ontwikkelen ter aanvulling van traditionele officiële statistieken. Zij zullen niet worden gebruikt om bestaande statistieken te vervangen, maar om nieuwe dimensies aan te brengen in het inzicht van de arbeidsmarkt. De traditionele middelen om statistieken te bereiken zijn tijdrovender processen door middel van enquêtes, waarbij de beroepsbevolking (aanbodzijde) en vacatures (vraagzijde) worden onderzocht. De gegevens van Oja bevatten bijna-realtime statistieken en meer details over de vraag naar vaardigheden en vaardigheden.

Er zijn enkele voordelen voor statistieken op basis van big data van het OJA:

  • Kan vaker en sneller worden geproduceerd dan traditionele statistieken (driemaandelijks)
  • Geeft informatie over banen die in traditionele kanalen zijn weggelaten, bv. internationale banen
  • Doeltreffende manier om zelfs subnationale arbeidsmarkten te bestuderen
  • Mogelijkheid om meer gedetailleerde informatie te verkrijgen over titel, beroep, vaardigheden en locatie

Hoe het werkt

Voor het extraheren van gegevens uit OJA’s moet de digitale voetafdruk van bedrijven op de onlinemarkt worden omgezet in 10 relevante statistische variabelen. Aangezien geen van de verzamelde en geanalyseerde gegevens betrekking heeft op persoonsgegevens, valt het systeem buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). De twee soorten verzamelde gegevens zijn:

  • Gestructureerde gegevens in gegevensvelden, zoals de locatie van de baan en de publicatiedatum, die snel door gegevensscrapers worden verzameld.
  • Natuurlijke taal in vrije tekst. Hier worden kunstmatige intelligentie (AI), die natuurlijke taalverwerking (NLP) en algoritmen voor machinaal leren combineert, gebruikt om de vrije tekst te reinigen en relevante gegevens te extraheren over het vereiste beroep, onderwijs en vaardigheden, salaris enz.

BDTIheeft geholpen bij het plannen van een gerichter gebruik van middelen bij de uitbreiding van Skills-OVATE tot statistieken, en bij het verfijnen van de technische vereisten voor de productie ervan. De nationale bureaus voor de statistiek wisten bijvoorbeeld dat OJA’s niet altijd naar vacatures vertalen. Een vacature kan op verschillende platforms worden geadverteerd en er kunnen meerdere vacatures zijn achter één enkele OJA. Dankzij BDTI heeft de werkgroep een beter inzicht in de vaststelling van een methode om indicatoren zonder vooringenomenheid te berekenen, alvorens de tijd en moeite te nemen om de functionaliteiten in Skills-OVATE te coderen.

De volgende stappen

Skills-OVATE verzamelt nu OJA-gegevens uit alle EU-lidstaten en meer dan 94,000 webpagina’s, waaronder openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s), particuliere banenraden, wervingsbureaus, bedrijfswebsites en onlinekranten. Skills-OVATE zal naar verwachting later in 2020 volledig operationeel zijn en voorziet in één gecentraliseerd pan-Europees systeem voor alle belanghebbenden op alle niveaus: EU, nationaal en regionaal. 

De volgende stappen voor de Web Intelligence Hub omvatten het opzetten van procedures voor het monitoren van de kwaliteit van gegevens, het vaststellen van een governancemodel en het uitbreiden van het systeem voor de grootschalige productie van officiële statistieken op het gebied van arbeidsmarktinformatie en daarbuiten. De hub zal gebaseerd zijn op het Skills-OVATE-systeem en als hefboom fungeren voor de samenwerking tussen de NSI’s, die door de BDTI omgeving en opleiding op gang is gebracht.