Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Δημοσίευση

Συνοπτική έκθεση — Εργαστήριο για τις θεσμικές πτυχές της ανάπτυξης του δικτύου

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις ανεπίσημες απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις θεσμικές πτυχές που συνδέονται με την ανάπτυξη του δικτύου. Οι απόψεις τους συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συμμετοχικού εργαστηρίου της 22 Φεβρουαρίου 2021 που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαβούλευσης που προβλέπονται για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών (BCRD).

Τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν με τον τρόπο αυτό από τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς και οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και άλλων δραστηριοτήτων διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση, την εκτίμηση επιπτώσεων και τη νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής. Η παρούσα έκθεση δεν αντιπροσωπεύει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά το αντικείμενο ούτε αποκλείει την τελική έκβαση της διαδικασίας επανεξέτασης της οδηγίας για τα βιοκτόνα.

Στο διαδικτυακό εργαστήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι αρμόδιων δημόσιων αρχών σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα που καθορίζονται στην BCRD, από 23 κράτη μέλη, τη Νορβηγία, την Αλβανία και τη Σερβία.

Το εργαστήριο εγκαινιάστηκε με κεντρική ομιλία του κ. Roberto Viola, Γενικού Διευθυντή της ΓΔ CONNECT, ο οποίος τόνισε ότι η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε για άλλη μια φορά ότι η προηγμένη ευρυζωνική συνδεσιμότητα αποτελεί θεμελιώδη υπηρεσία, και κάλεσε όλα τα επίπεδα διοικήσεων να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της έγκαιρης ανάπτυξης των υποδομών συνδεσιμότητας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Viola αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες διοικήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές ιδίως να χαλαρώσουν τις διοικητικές διαδικασίες, να διασφαλίσουν τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων, να επιταχύνουν την επίλυση διαφορών και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία.

Ο κ. Viola υπογράμμισε ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της ΕΕ. Υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν επί του παρόντος σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων και την ταχεία υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Viola κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών που υποστηρίζουν την αποτελεσματική ανάπτυξη του δικτύου και να συμφωνήσουν σχετικά με την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας έως το τέλος Μαρτίου.

Ο κ. Viola τόνισε ότι η αναθεώρηση της BCRD αποτελεί μέρος των κοινών προσπαθειών της ΕΕ για τη βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, καθώς η νέα νομοθετική πράξη είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη προηγμένων και βιώσιμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω της μείωσης του κόστους εγκατάστασης μέσω μιας δέσμης εναρμονισμένων μέτρων. Τέλος, κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλουν ενεργά στις συζητήσεις του εργαστηρίου, συνολικά στην επανεξέταση της BCRD, καθώς και να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι το νέο μέσο θα επιφέρει απλούστευση και μείωση του φόρτου και θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

Σύνοψη των κυριότερων απόψεων που συγκεντρώθηκαν από τους συμμετέχοντες

1. Η κρίση της πανδημίας COVID-19 αποκάλυψε την αυξημένη εξάρτηση της κοινωνίας μας από προηγμένα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

2. Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα πρέπει να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ τους, καθώς και με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα επωφεληθούν από την ενισχυμένη στήριξη (π.χ. εργαλεία ΤΠ, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, γνώσεις σχετικά με την επίλυση διαφορών κ.λπ.).

3. Η αναθεωρημένη BCRD είναι ζωτικής σημασίας για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ορισμένοι από τους κανόνες που έχει προτείνει η οδηγία είναι χρήσιμοι, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, εν μέρει λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα πολλών διατάξεων. Όσον αφορά τα πιο βιώσιμα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κοινή χρήση δικτύων και η από κοινού εγκατάσταση θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

4. Ο ρόλος των ενιαίων σημείων πληροφόρησης (SIP) πρέπει να ενισχυθεί (π.χ. μέσω γεωαναφοράς και άλλων σχετικών επιχειρησιακών πληροφοριών, βελτιωμένου συντονισμού και διαφάνειας, κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις αρχές πρόσβασης και κόστους, διακυβέρνησης, χρήσης ψηφιακών διαδικασιών). Επιπλέον, η ανάπτυξη προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τις εντός κτιρίου υποδομές θα συμβάλει στην προετοιμασία της εγκατάστασης δικτύου εντός κτιρίου και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε εντός κτιρίου υποδομές.

5. Η επανεξέταση της BCRD θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο διευκόλυνσης της πρόσβασης σε δημόσια ή χρηματοδοτούμενα από το κράτος περιουσιακά στοιχεία για την εγκατάσταση στοιχείων δικτύου πέραν των μικρών κυψελών, καθώς και ορισμένες συνεκτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές ανάπτυξης, όπως η μικροτάση.

6. Υπάρχει σαφής ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια και να εκδοθούν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση αποφάσεων και κατευθυντήριων γραμμών τόσο για τις διαδικαστικές όσο και για τις τεχνικές πτυχές. Οι φορείς επίλυσης διαφορών θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις αρμοδιότητες των διαφόρων δημόσιων αρχών όσον αφορά την πρόσβαση σε υφιστάμενες υλικές υποδομές. Η επίλυση διαφορών θα μπορούσε να ενισχυθεί χάρη στις πρακτικές διαμεσολάβησης.

Απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη διαφάνεια — βελτιώσεις του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP), πτυχές συντονισμού και πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές

Όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες και λειτουργίες που θα πρέπει να προσφέρει το SIP, οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της συμπερίληψης πληροφοριών με γεωαναφορά, οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά, μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται από το SIP. Ανέφεραν επίσης ότι ο εξοπλισμός των SIP με εργαλεία για την αυτόματη μετατροπή βασικών πληροφοριών, καθώς και η χρήση ψηφιακού μορφότυπου θα ήταν μια αποτελεσματική και πολύτιμη λύση. Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι τα SIP παρέχουν πληροφορίες πέραν των υφιστάμενων απαιτήσεων της BCRD, όπως πληροφορίες σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι η κατάσταση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας είναι εξαιρετικά δυναμική και, ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να παρασχεθεί με ακρίβεια. Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν επίσης ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας BCRD σχετικά με τη διαφάνεια δεν είναι υποχρεωτικές και, ως εκ τούτου, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της οδηγίας και ζήτησαν πιο εναρμονισμένες διαδικασίες και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών.

Όσον αφορά τη δυνητική συγκέντρωση των καθηκόντων του SIP σε έναν ενιαίο φορέα και τον τρόπο διασφάλισης του διοικητικού συντονισμού, οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα κεντρικό σύστημα, αλλά τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης ευρυζωνικών γραφείων που θα εκτελούν λειτουργίες SIP σε τοπικό επίπεδο, όπου θα πρέπει να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες γνώσεις και διοικητικές ικανότητες. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας στην ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ορισμένες ΕΡΑ ανέφεραν ότι, όταν διασφαλίζουν λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαφάνεια της SIP, παρατήρησαν συνέργειες με τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ της δυνατότητας πρόσβασης των χρηστών σε διαφορετικές αρμόδιες αρχές μέσω ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας αντί να αναθέσουν σε έναν μόνο φορέα όλα τα σχετικά καθήκοντα. Ορισμένες περιφερειακές αρχές πρότειναν επίσης την ιδέα της ομοσπονδιοποίησης των περιφερειακών SIP, ενώ μια εθνική αρχή θα διασφάλιζε τον συντονισμό μέσω κατευθυντήριων γραμμών, προτύπων, διαδικασιών και τεχνικών πτυχών. Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης την εμπιστευτικότητα ως ανησυχία που θα είχαν οι φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του SIP.

Όσον αφορά τον ρόλο του δυνητικού μελλοντικού SIP σε σχέση με τη χορήγηση αδειών, οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι οι ικανότητες για τη χορήγηση αδειών κατανέμονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ενώ το ΕΠΚ είχε υλοποιηθεί ως επί το πλείστον σε εθνικό επίπεδο. Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες εξήγησαν τη θετική εμπειρία τους από τη χρήση του SIP ως ενιαίου σημείου εισόδου τόσο για τη διαφάνεια όσο και για την ανάθεση καθηκόντων σχετικών με την επεξεργασία, άλλοι υποστήριξαν ότι το μοντέλο αυτό ενδέχεται να μην λειτουργεί εύκολα σε όλα τα κράτη μέλη. Ορισμένοι συμμετέχοντες κοινοποίησαν επίσης τα θετικά τους αποτελέσματα όσον αφορά τη χορήγηση διαφόρων αδειών για μικρά έργα στην ίδια περιοχή ενδιαφέροντος μέσω της χορήγησης συνολικής άδειας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ύπαρξη εναρμονισμένων διαδικασιών αδειοδότησης και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διεκπεραίωση των αδειών θα μείωνε τον διοικητικό φόρτο τόσο για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και για τις ενδιαφερόμενες δημόσιες αρχές. Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν την πρόκληση της ενσωμάτωσης διαφόρων συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται επί του παρόντος από διάφορες αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα είδη υποδομών που ελέγχονται από φορείς του δημόσιου τομέα (επεκτείνοντας τη λογική του άρθρου 57 του ΕΚΗΕ), οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η επανεξέταση της BCRD θα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό και ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί σε ορισμένες περιφέρειες. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση των επενδύσεων σε παρόμοιες συνθήκες πέραν των μικρών κυψελών, ενώ άλλοι συμμετέχοντες ζήτησαν την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση στις στέγες των κτιρίων, οι οποίες είναι οι πλέον ενδιαφέρουσες για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης να εξεταστεί ενδελεχώς το ενδεχόμενο επαναχρησιμοποίησης χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο/ιδιόκτητων εγκαταστάσεων (π.χ. ιστών που χρησιμοποιούνται για συστήματα έκτακτης ανάγκης) κατάλληλων για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης ότι η πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές θα πρέπει να παρέχεται υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις. Ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν επίσης ότι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα προγραμματισμένα δημόσια τεχνικά έργα θα μπορούσαν να προωθήσουν προορατικά ή να απαιτήσουν την κατασκευή εφεδρικής υλικής υποδομής κατάλληλης για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς αυτό θα διευκόλυνε την περαιτέρω διαθεσιμότητα και πρόσβαση των ενδιαφερόμενων φορέων στην εν λόγω υποδομή.

Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη επίλυση διαφορών και την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας

Όσον αφορά τους τρόπους απλούστευσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, οι συμμετέχοντες επισήμαναν την ανάγκη για σαφέστερες, απλούστερες και διαφανέστερες διαδικασίες, προσαρμοσμένες στις εθνικές συνθήκες. Ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι η δημοσίευση του εντύπου αίτησης για άδειες θα καταστήσει την αίτηση πιο εστιασμένη και θα συμβάλει στην αποφυγή ορισμένων διαφορών. Επιπλέον, μια σύντομη διαδικασία διαμεσολάβησης θα ήταν χρήσιμη και η ανταλλαγή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τους φορείς εκμετάλλευσης με τα όργανα επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) και η δημοσίευση των τελικών αποφάσεων του ΟΕΔ θα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ευρείας εικόνας της κατάστασης της αγοράς. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν σαφέστερο βάρος απόδειξης για τα μέρη που συμμετέχουν στην επίλυση της διαφοράς, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη να λάβουν οι δήμοι επαρκή κατάρτιση, να αποκτήσουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των διαφορών που τους αφορούν.

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση διαφορών (π.χ. σχετικά με τις διαδικαστικές πτυχές, την τιμολόγηση κ.λπ.), ορισμένοι συμμετέχοντες συμφώνησαν σχετικά με την προστιθέμενη αξία τους, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας σε πτυχές όπως η τιμολόγηση και ο συντονισμός της εγκατάστασης, και ζήτησαν την ανάπτυξή τους σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένοι συμμετέχοντες ενημέρωσαν ότι ορισμένα κράτη μέλη είχαν ήδη δημοσιεύσει τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές, ενώ άλλα είχαν συγκροτήσει ομάδες εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών, για παράδειγμα σχετικά με την κοινή χρήση υποδομών. Ενώ όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να κατανοήσουν καλύτερα και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι, όσον αφορά την τιμολόγηση, η δημοσίευση προηγούμενων αποφάσεων θα μπορούσε να είναι επαρκής, επισημαίνοντας το γεγονός ότι τα όργανα επίλυσης διαφορών παρέχουν κατά κάποιον τρόπο καθοδήγηση μέσω των ατομικών τους αποφάσεων. Ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι ορισμένα κράτη μέλη είχαν δημοσιεύσει ορισμένες αρχές σχετικά με την κοινή χρήση των υποδομών, τη δικαιοσύνη και τον εύλογο χαρακτήρα του κόστους κατασκευής, οι γνώμες διέφεραν από υποχρεωτικές έως εθελοντικές προσεγγίσεις.

Όσον αφορά τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν από τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις τιμές για την πρόσβαση σε εντός κτιρίου υποδομή, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι ιδιοκτήτες κτιρίων θα πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους διαχειριστές δικτύου και συμφώνησαν σχετικά με τα οφέλη της ύπαρξης διαφανούς μεθοδολογίας τιμολόγησης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η τυποποίηση των διαδικασιών και των τεχνικών πτυχών θα ήταν σημαντική για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω διατάξεων. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης την ενίσχυση του επιπέδου των δεσμεύσεων για μελλοντικές εντός των κτιρίων υποδομές και τη διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αυτονομία που απολαμβάνουν οι δήμοι. Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν τη διαφορά τιμής για την απόκτηση πρόσβασης σε εντός κτιρίου υποδομή στα νέα κτίρια σε σύγκριση με τα παλαιά. Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η υποχρέωση διασφάλισης ανοικτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στις εντός κτιρίου υποδομές θα πρέπει να είναι ήδη γνωστή στα κράτη μέλη, αλλά ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους πρόσβασης στις στέγες των κτιρίων, ιδίως για την εγκατάσταση ιστών και κεραιών.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες ενισχυμένες διαδικασίες επιβολής, ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες εξήγησαν τα υφιστάμενα συστήματα επιβολής στις χώρες τους, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως έσχατη λύση. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν αποφασιστικότητα όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, ιδίως σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διαφάνεια. Ορισμένοι συμμετέχοντες διευκρίνισαν ότι ορισμένες διαδικασίες επιβολής στις αντίστοιχες χώρες τους είχαν διεξαχθεί βάσει του κανονισμού για τη σημαντική ισχύ στην αγορά (ΣΙΑ) και όχι βάσει των διατάξεων BCRD. Ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν επίσης ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων αρχών θα ήταν σημαντική, καθώς η πρόσβαση (μεταξύ άλλων όσον αφορά την τιμή) σε δημόσιες υποδομές θα μπορούσε να σχετίζεται με τη σχετική με το δημόσιο νομοθεσία περί φόρων/τελών ή με τα προνόμια των τοπικών αρχών.