Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Ohjeet VLOP- ja VLOSE-ohjelmien tarjoajille vaaliprosessien järjestelmäriskien lieventämisestä

Tämä asiakirja sisältää ohjeita, joiden tarkoituksena on tukea erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia sen varmistamisessa, että ne noudattavat tarvittaessa velvollisuuttaan lieventää vaaliprosesseihin liittyviä erityisiä riskejä.

Erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkkoalustojen tarjoajien on noudatettava asetuksen (EU) 2022/2065 mukaisia velvoitteitaan. Nämä suuntaviivat olisi nähtävä osana erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien tukemista, jotta varmistetaan kyseisen asetuksen 35 artiklan mukaisen velvoitteen noudattaminen vaaliprosesseihin liittyvien riskien osalta.  Sen lisäksi, että erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on otettava käyttöön kohtuullisia, oikeasuhteisia ja tehokkaita toimenpiteitä vaaliprosesseihin liittyvien riskien lieventämiseksi asetuksen (EU) 2022/2065 35 artiklan mukaisesti, niiden on noudatettava kaikkia muita asetuksessa (EU) 2022/2065 säädettyjä oikeudellisia velvoitteita, joilla voi olla merkitystä vaalien kannalta. Näitä ovat muun muassa 14 ja 17 artikla ehdoista ja perusteluista, 27 ja 38 artikla suosittelujärjestelmistä, 36 ja 48 artikla kriisinhallintamekanismeista ja -pöytäkirjoista, 15, 24, 37 ja 42 artikla avoimuudesta ja riippumattomista tarkastuksista, 26 ja 39 artikla verkkomainonnan avoimuudesta ja 40 artikla tietojen saatavuudesta ja valvonnasta. 

Komissio hyväksyi 26. huhtikuuta 2024 virallisesti komission tiedonannon ”Suuntaviivat erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajille vaaliprosessien järjestelmäriskien lieventämisestä”. Komission tiedonantoluonnoksen teksti on tämän tiedonannon liitteenä.

Related content