Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Usmernenia pre poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov o zmierňovaní systémových rizík pre volebné procesy

Tento dokument obsahuje usmernenia zamerané na podporu poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov s cieľom zabezpečiť, aby si v prípade potreby plnili svoju povinnosť zmierniť osobitné riziká spojené s volebnými procesmi.

Poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých online vyhľadávačov dodržiavajú svoje povinnosti podľa nariadenia (EÚ) 2022/2065. Tieto usmernenia by sa mali vnímať v rámci podpory poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa článku 35 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o riziká pre volebné procesy.  Okrem povinnosti zaviesť rozumné, primerané a účinné zmierňujúce opatrenia pre riziká súvisiace s volebnými procesmi podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 2022/2065 musia poskytovatelia veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých online platforiem dodržiavať všetky ostatné právne povinnosti uvedené v nariadení (EÚ) 2022/2065, ktoré môžu byť relevantné pre voľby. Patria medzi ne okrem iného články 14 a 17 o podmienkach a odôvodnení, články 27 a 38 o odporúčacích systémoch, články 36 a 48 o mechanizmoch a protokoloch reakcie na krízu, články 15, 24, 37, 42 o transparentnosti a nezávislých auditoch, články 26 a 39 o transparentnosti online reklamy a článok 40 o prístupe k údajom a ich kontrole. 

Oznámenie Komisie o usmerneniach pre poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov o zmierňovaní systémových rizík pre volebné procesy Komisia formálne prijala 26. apríla 2024. Znenie návrhu oznámenia Komisie je pripojené ako príloha k tomuto oznámeniu.

Related content