Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Suunised väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujatele valimisprotsesside süsteemsete riskide maandamise kohta

Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mille eesmärk on toetada väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujaid, tagamaks, et nad täidavad vajaduse korral oma kohustust maandada valimisprotsessidega seotud konkreetseid riske.

Väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujad täidavad määrusest (EL) 2022/2065 tulenevaid kohustusi. Neid suuniseid tuleks vaadelda väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujate toetamise raames, et tagada kõnealuse määruse artiklis 35 sätestatud kohustuse täitmine seoses valimisprotsesside riskidega.  Lisaks kohustusele kehtestada määruse (EL) 2022/2065 artikli 35 kohaselt valimisprotsessidega seotud riskide maandamiseks mõistlikud, proportsionaalsed ja tõhusad meetmed peavad väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujad täitma kõiki muid määruses (EL) 2022/2065 sätestatud juriidilisi kohustusi, mis võivad olla valimiste seisukohast olulised. Nende hulka kuuluvad muu hulgas artiklid 14 ja 17 tingimuste ja põhjenduste kohta, artiklid 27 ja 38 soovitussüsteemide kohta, artiklid 36 ja 48 kriisidele reageerimise mehhanismide ja protokollide kohta, artiklid 15, 24, 37 ja 42 läbipaistvuse ja sõltumatute auditite kohta, artiklid 26 ja 39 internetireklaami läbipaistvuse kohta ning artikkel 40 andmetele juurdepääsu ja nende kontrollimise kohta. 

Komisjon võttis 26. aprillil 2024 ametlikult vastu komisjoni teatise „Suunised väga suurte digiplatvormide ja väga suurte internetipõhiste otsingumootorite pakkujatele valimisprotsessidega seotud süsteemsete riskide maandamise kohta“. Komisjoni teatise eelnõu tekst on esitatud käesoleva teatise lisas.

Related content