Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Pamatnostādnes VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzējiem par vēlēšanu procesu sistēmisko risku mazināšanu

Šajā dokumentā ir ietverti norādījumi, kuru mērķis ir atbalstīt VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu, ka tie attiecīgā gadījumā pilda savu pienākumu mazināt konkrētus riskus, kas saistīti ar vēlēšanu procesiem.

VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzēji pilda savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2065. Šīs pamatnostādnes būtu jāskata saistībā ar atbalstu VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu atbilstību minētās regulas 35. pantā noteiktajam pienākumam attiecībā uz vēlēšanu procesu riskiem.  Papildus pienākumam ieviest saprātīgus, samērīgus un efektīvus ar vēlēšanu procesiem saistīto risku mazināšanas pasākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2065 35. pantu VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro visi pārējie Regulā (ES) 2022/2065 noteiktie juridiskie pienākumi, kas var būt būtiski vēlēšanām. Tie cita starpā ietver 14. un 17. pantu par noteikumiem un pamatojumu, 27. un 38. pantu par ieteikumu sistēmām, 36. un 48. pantu par krīzes reaģēšanas mehānismiem un protokoliem, 15., 24., 37. un 42. pantu par pārredzamību un neatkarīgām revīzijām, 26. un 39. pantu par tiešsaistes reklāmas pārredzamību un 40. pantu par piekļuvi datiem un kontroli. 

Komisija 2024. gada 26. aprīlī oficiāli pieņēma Komisijas paziņojumu “Pamatnostādnes VLOP un VLOSE pakalpojumu sniedzējiem par sistēmisko risku mazināšanu vēlēšanu procesiem”. Komisijas paziņojuma projekta teksts ir pievienots šā paziņojuma pielikumā.

Related content

Digitālo pakalpojumu tiesību akts: Kopsavilkuma ziņojums par sabiedrisko apspriešanu par pamatnostādnēm ļoti lielu tiešsaistes platformu un meklētājprogrammu nodrošinātājiem attiecībā uz vēlēšanu procesu sistēmisko risku mazināšanu

Consultation results | 26 -MAR- 2024

Sabiedriskā apspriešana par pamatnostādnēm vēlēšanu procesu sistēmisko risku mazināšanai saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta 35. panta 3. punktu notika no 2024. gada 8. februāra līdz 7. martam.