Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G Tutkimus ja standardit

Euroopan komissio tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa 5G julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa tutkimus- ja innovointivälineenä eurooppalaisen 5G-tutkimuksen jäsentämiseksi ja ohjaamiseksi.

    Maa-avaruudesta-verkon kanssa-yhteydet-overlay

 

Julkisen ja yksityisen 5G-kumppanuuden (5G-PPP) puitteissa toteutettavalla EU:n tutkimuksella pyritään edistämään Euroopan teknologista osaamista ja teollisuuden johtoasemaa 5G-verkoissa. Sen tavoitteena on myös tutkia uusia teknologioita, jotka valmistelevat 5G-ajan jälkeistä aikaa. Tutkimustulosten tarkoituksena on muokata 5G-standardeja, validoida taajuuksien tunnistaminen ja tukea maailmanlaajuista 5G-visiota. 5G-PPP-kumppanuuden puitteissa onperustettu erityisiä työryhmiä, jotka käsittelevät arkkitehtuuria, visiota, taajuuksia, standardeja, teknologian arviointia, kokeiluja, autoteollisuutta, turvallisuutta jne. asiaankuuluvien eurooppalaisten tutkimushankkeiden tulosten vakiinnuttamiseksi.

Standardien ja spektrien tapaus

5G:n standardointi aloitettiin vuoden 2016 alussa kolmannen sukupolven kumppanuushankkeenpuitteissa, joka on maailmanlaajuisten matkaviestintäjärjestelmien keskeinen standardointielin. Ensimmäinen aallon standardi on saatavilla 3GPP Release 15 ja toinen aalto on kehitteillä ja pitäisi olla saatavilla vuoteen 2020 mennessä. EU pyrkii vaikuttamaan edelleen tulevien viestintäjärjestelmien (5G ja sen jälkeen) tekniseen määritelmään ja näin ollen standardeihin edistyneen tutkimuksensa avulla. Euroopan komissio määrittelee 5G-standardit yhdeksi viidestä painopistealueesta Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa aloitteessa.

Vastaavasti 5G-taajuuksien tunnistaminen aloitettiin virallisesti ITU:n maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-15) määrittelemällä 5G-taajuuksia 6 GHz:n yläpuolella vuoteen 2019 mennessä. Tässä yhteydessä EU:n tutkimuksessa arvioidaan eri taajuusalueiden sovellettavuutta.

Euroopan 5G-tutkimussuunnitelma

5G-tutkimus rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, ja se järjestetään kolmessa vaiheessa:

Vaihe 1: Tulevaisuuden 5G-verkkoarkkitehtuuri

Julkisen ja yksityisen sektorin 5G-kumppanuuden vaihe 1, joka kattaa vuodet 2015–2017, on tuottanut merkittäviä tuloksia keskeisten 5G-teknologioiden alalla. Klassisen radion ja verkon suorituskyvyn lisäksi on syntynyt virtuaaliverkkoarkkitehtuureja, jotka tukevat räätälöityjä verkkoviipaleita sekä heterogeenisiä verkkoja eli ”verkkojen verkkoa”, mukaan lukien satelliittiverkot.

Euroopan komissio käynnisti 1. heinäkuuta 2015 19 tutkimushanketta, joiden budjetti on 129 miljoonaa euroa näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja tulevan 5G-verkkoarkkitehtuurin keskeisten osien tarjoamiseksi. Niiden keskeiset saavutukset ovat tulevien 5G-verkkojen teknologinen perusta, ja ne ovat vaikuttaneet laajasti 5G-standardointiprosessiin.   

Vaihe 2: Kohti demonstrointia ja kokeiluja vertikaalisten teollisuudenalojen kanssa

Julkisen ja yksityisen sektorin 5G-kumppanuuden vaihe 2, joka kattaa vuodet 2017–2019, laajentaa näitä tuloksia ja tiivistää 5G-yhteisön ja vertikaalisten toimialojen välisiä suhteita. Toisessa vaiheessa siirrytään kohti konsepteja ja kokeiluja. Siihen osallistuvat aktiivisesti vertikaaliset teollisuudenalat, joiden odotetaan olevan osa tulevien 5G-verkkojen tärkeimpiä käyttäjiä.

Euroopan komissio käynnisti 1. kesäkuuta 2017 21 hanketta, joiden kokonaisrahoitus on noin 150 miljoonaa euroa. Monet uudet sidosryhmät (yli 60 prosenttia toisen vaiheen osallistujista) ovat liittyneet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, minkä ansiosta hankkeet ovat mahdollistaneet 5G-teknologian demonstroinnin ja kokeilun lähempänä tulevia verkkokäyttäjiä (ihmiset, robotit, autot, esineet jne.).

Vaihe 3: 5G-alustat, verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus, vertikaalisten toimialojen kokeilut ja pitkän aikavälin 5G-kehitys

Julkisen ja yksityisen sektorin 5G-kumppanuuden vaiheen 3 ensimmäisellä aallolla lujitetaan edellisten vaiheiden tuloksia integroimalla 5G-koeverkkoinfrastruktuuri. Kolme EU:n rahoittamaa hanketta käynnistettiin 1. heinäkuuta 2018, ja niissä rakennetaan alusta loppuun -foorumeita, jotka yhdistävät yhteen yli 15 kokeilukohdetta kymmenessä eri EU-maassa. Tuloksena olevaa infrastruktuuria käytetään teknisten vaihtoehtojen validoimiseen koko järjestelmän yhteydessä ja 5G PPP-kumppanuuden keskeisten suorituskykyindikaattoreiden validoimiseen.

Vaiheen 3 toisella aallolla tuetaan pilottihankkeita yhteenliitetyn ja automatisoidun liikkuvuuden (CAM) rajat ylittävillä käytävillä. Euroopan komissio käynnisti 1. marraskuuta 2018 kolme tutkimus- ja innovointihanketta, jotka kattavat kolme naapurijäsenvaltioiden sopimia rajatylittäviä käytäviä. Päätavoitteena on hyödyntää ajoneuvojen liitettävyyttä, jotta voidaan luoda täydellinen ekosysteemi autojen ja ajoneuvojen ympärille. Se palvelee paitsi turvallisuuteen liittyviä käyttötapauksia myös runsaasti sovelluksia, kuten huoltoa, vakuutuksia, infotainmentia, kuljettajan apua ja autonomista ajamista.

Kolmannella aallolla tuetaan kokeilujen ja pilottien toteuttamista, joiden tarkoituksena on osoittaa 5G-verkon sovellettavuus vertikaalisten teollisuudenalojen käyttötapauksiin (media ja viihde, teollisuus, terveys, liikenne ja autoteollisuus, energia jne.), jotka toimivat 5G:n päästä päähän -alustojen päällä ensimmäisestä aallosta alkaen. Vuoden 2019 puolivälissä käynnistettiinseitsemän uutta hanketta, joiden kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta.

Viimeisimmässä aallossa käsitellään viestintäjärjestelmien kehitystä pitkällä aikavälillä, tutkitaan teknologioita, joita ei ole vielä tai kokonaan käsitelty 5G-kumppanuuden puitteissa, ja tasoitetaan tietä älykkäille liitettävyysjärjestelmille 5G:n lisäksi.

 

Tutkimuksen lisäksi

Vuonna 2015 laadittiin 5G -visioasiakirja 5G:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kanssa yhdessä käynnissä olevan tutkimuksen ja 5G-tutkimuksen ja -standardien kehittämisen tukemiseksi. Siinä kuvataan 5G-verkkojen tärkeimmät innovaatio- ja käyttötapaukset ja selvennetään eurooppalaista 5G-visiota.

Eurooppalainen 5G-visio asettaa vertikaaliset teollisuudenalat, kuten autoteollisuuden, 5G-käyttötapausten keskiöön. Se mullistaa tavan, jolla nykypäivän verkot suunnitellaan ja toimivat. 5G-verkkoja pidetään joustavina verkkoalustoina, jotka voivat mukautua digitaalisten yritysten käyttötapausten, kuten autonomisen ajamisen, älytehtaiden, etäterveydenhuollon ja älykkään energian tarjonnan, monipuolisiin vaatimuksiin.

Sen jälkeen Euroopan komissio ja 5G:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ovat työstäneet monia tästä visiosta johtuvia näkökohtia, kuten eri vertikaalisia vaatimuksia tai yleiseurooppalaista 5G-kokeilua koskevaa etenemissuunnitelmaa. Tämän meneillään olevan yhteistyön tuloksia kuvaavatvalkoiset kirjat ja etenemissuunnitelmat julkaistaan säännöllisesti.

Euroopan komissio tekee tutkimus- ja innovointityön jatkotoimena myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa vuonna 2016 julkaistun 5G-toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eri vaiheissa valmistelemalla 5G-verkkojen tehokasta ja koordinoitua käyttöönottoa EU-maiden kesken.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

5G

5G on kriittinen uuden sukupolven verkkoteknologia, joka mahdollistaa innovoinnin ja tukee digitaalista muutosta.

Katso myös

5G- ja sähkömagneettiset kentät

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on keskeisessä asemassa varmistettaessa yhdenmukaiset 5G:n käyttöönottoedellytykset kansanterveyden suojelussa.

5G-toimintasuunnitelma

5G-toimintasuunnitelma on strateginen aloite, joka tekee 5G:stä todellisuutta kaikille kansalaisille ja yrityksille kaikkialla.

Verkottunut ja automatisoitu liikkuvuus

Yhdistetty ja automatisoitu liikkuvuus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä liikennejärjestelmistämme turvallisempia, puhtaampia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä.

5G-rajatylittävät käytävät

EU-maat ja teollisuus tekevät yhteistyötä valmistellakseen 5G-käytävien laajamittaista käyttöönottoa yhteenliitetyssä ja automatisoidussa liikkuvuudessa eurooppalaisilla liikenneväylillä.