Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektroniikka

Mikro- ja nanoelektroniikka vie meidät maailmaan pienoiskoossa, jossa isoja asioita helpottavat pienimmät ja älykkäimmät elektroniset komponentit ja järjestelmät.

    Elektronisista komponenteista valmistetut perhoset lepäävät piirilevyllä

Kun puhutaan mikroteknologioista, viittaamme millimetreihin. Nanoteknologia vie meidät vielä pienempiin nanometreihin: miljoonasosa millimetristä eli 1/60,000 ihmisen hiusten leveydestä.

Miksi nämä pienet asiat ovat niin tärkeitä?

Olemme yhä enemmän riippuvaisia elektronisista komponenteista ja järjestelmistä. nämä teknologiat ja niiden tarjoamat ratkaisut ovat perusta jokapäiväisille laitteillemme, kuten matkapuhelimille ja tietokoneille.

Tämä on vasta alkua

Tällä alalla työskentelemme laitteistojen ja ohjelmistojen rajoilla. Mikro- ja nanoelektroniikka ovat osa keskeisiä mahdollistavia teknologioita. Kehitystä vauhdittavat keskeiset teknologiat ovat digitaalisten tuotteiden kehityksen liikkeellepanevia tekijöitä. Ne voivat avata merkittäviä uusia mahdollisuuksia Euroopan kasvulle ja teollisuuden kilpailukyvylle, luoda uusia työpaikkoja ja luoda uusia tuotteita ja palveluja.

Euroopan siruja koskeva säädös

Komissio hyväksyi EU- siruja koskevan säädöksen helmikuussa 2022. EU:n sirusäädös auttaa vahvistamaan puolijohdeekosysteemiä, varmistamaan toimitusketjujen häiriönsietokyvyn ja vähentämään ulkoisia riippuvuuksia. Sillä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että EU saavuttaa digitaalista vuosikymmentä koskevan tavoitteensa eli puolijohteiden maailmanlaajuisen markkinaosuuden kaksinkertaistaminen 20 prosenttiin.

Keskeisten digitaaliteknologioiden kumppanuus

Neuvosto on antanut vihreää valoa keskeisten digitaaliteknologioiden eurooppalaiselle yhteisyritykselle. Tämä edellyttää Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja/tai teollisuuden välistä kumppanuutta. Kun tutkimus- ja innovointihankkeet on perustettu, käynnistetään uusia ehdotuspyyntöjä, joiden tarkoituksena on valita ja rahoittaa tutkimus- ja innovointihankkeita niiden tavoitteiden mukaisesti. 

Keskeiset digitaaliteknologiakumppanuudet keskittyvät elektronisiin komponentteihin. Tähän sisältyy tällaisten komponenttien suunnittelu, valmistus ja niiden integrointi järjestelmiin. Sen tavoitteena on tukea talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sillä tuetaan myös seuraavan sukupolven mikroprosessorien tutkimusta ja innovointia, mikä lisää Euroopan kilpailukykyä ja teknologista itsemääräämisoikeutta tällä alalla.

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio käynnistää siruyhteisyrityksen EU:n sirusäädöksen nojalla

Komissio on virallisesti ottanut käyttöön siruyhteisyrityksen (siruyhteisyritys), joka vahvistaa Euroopan puolijohde-ekosysteemiä ja Euroopan teknologista johtoasemaa. Se kaventaa tutkimuksen, innovoinnin ja tuotannon välistä kuilua ja helpottaa näin innovatiivisten ideoiden kaupallistamista.

PRESS RELEASE |
Digisuvereniteetti: EU:n sirusäädös tulee voimaan tänään

EU:n sirusäädös tulee voimaan tänään. Siinä otetaan käyttöön kattava joukko toimenpiteitä, joilla varmistetaan EU:n toimitusvarmuus, häiriönsietokyky ja teknologinen johtoasema puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alalla.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Suurteholaskenta

Suurteholaskentaan ja laskentateknologioihin tehtyjen EU:n investointien ansiosta Eurooppa voi näyttää tietä suurteholaskennan alalla digitaalisella vuosikymmenellä.

Syventävää tietoa

Eurooppalainen sirusäädös

EU:n sirusäädöksellä vahvistetaan Euroopan teknologista suvereniteettia, kilpailukykyä ja selviytymiskykyä ja edistetään digitaalista ja vihreää siirtymää.

Katso myös

Kohde Maa

Destination Earth (DestinE), Euroopan komission lippulaivahanke kestävää tulevaisuutta varten

Fotoniikka

Olemme uuden fotoniikan aikakauden partaalla, ja Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät täysimääräisesti tästä teknologiasta.

Quantum

Kvanttiteknologian muutosvoiman vapauttamiseksi EU:n olisi kehitettävä vankka teollinen perusta, joka perustuu sen kvanttitutkimuksen huippuosaamisen perinteeseen.

Suurteholaskenta

Suurteholaskennalla tarkoitetaan tietokonejärjestelmiä, joilla on erittäin suuri laskentateho ja jotka pystyvät ratkaisemaan erittäin monimutkaisia ja vaativia ongelmia.