Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leictreonaic

Micrimhilseogra agus nana-leictreonaic a chur chugainn ar fud an domhain i miniature, áit a bhfuil rudaí móra a éascú ag na comhpháirteanna agus na córais leictreonacha is lú agus smartest.

    Féileacáin déanta as comhpháirteanna leictreonacha eile ar chlár ciorcaid

Nuair a bhíonn tú ag caint faoi mhicreatheicneolaíochtaí, táimid ag tagairt dóibh siúd i milliméadair. Tógann nanaitheicneolaíochtaí sinn níos lú fós, go nanametres: aon mhilliúnú de milliméadar, nó 1/60,000 an leithead de ghruaig dhaonna.

Cén fáth go bhfuil na rudaí beag bídeach chomh tábhachtach sin?

Táimid tar éis teacht chun bheith ag brath níos mó agus níos mó ar chomhpháirteanna agus córais leictreonacha; is iad na teicneolaíochtaí sin agus na réitigh a sholáthraíonn siad bunús ár ngléasanna laethúla, fóin phóca agus ríomhairí den sórt sin.

Níl an Tweet seo ar fáil

Laistigh den réimse seo táimid ag obair ag teorainneacha crua-earraí agus bogearraí. Is cuid de na heochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin iad an mhicrileictreonaic agus an nanaileictreonaic. Is iad ETCanna is cúis le forbairt earraí digiteacha. Is féidir leo deiseanna nua tábhachtacha a chur ar fáil d’fhás agus d’iomaíochas tionsclaíoch na hEorpa, poist nua a chruthú agus táirgí agus seirbhísí nua a úsáid.

Acht na Sceallóga Eorpacha

Ghlac an Coimisiún Gníomh na Sceallóga Eorpacha i mí Feabhra 2022. Cabhróidh an Gníomh Eorpach um Sceallóga chun an t-éiceachóras leathsheoltóra san Aontas a neartú, rud a chinnteoidh athléimneacht na slabhraí soláthair agus a laghdóidh spleáchais sheachtracha. Beidh ról lárnach aige maidir lena áirithiú go mbainfidh an tAontas a sprioc maidir le deich mbliana digiteacha amach, is é sin a sciar den mhargadh domhanda i leathsheoltóirí a dhúbailt go 20 %.

Comhpháirtíocht na bPríomhtheicneolaíochtaí Digiteacha

Tá cead tugtha ag an gComhairle do chomhghnóthas Eorpach maidir le príomhtheicneolaíochtaí digiteacha. Beidh comhpháirtíocht idir an tAontas Eorpach, na Ballstáit, agus/nó an tionscal i gceist leis sin. A luaithe a chuirfear ar bun iad, seolfar glaonna nua ar thograí, chun tionscadail taighde agus nuálaíochta a roghnú agus a mhaoiniú de réir a gcuspóirí faoi seach. 

Díreoidh an chomhpháirtíocht príomhtheicneolaíochtaí digiteacha ar chomhpháirteanna leictreonacha. Áirítear leis sin dearadh, monarú comhpháirteanna den sórt sin, agus a gcomhtháthú i gcórais. Is é is aidhm dó tacú le claochlú digiteach an gheilleagair agus na sochaí agus cuidiú leis an dul chun cinn i dtreo an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Tacóidh sé freisin le taighde agus nuálaíocht do mhicreaphróiseálaithe den chéad ghlúin eile, rud a chuirfidh le hiomaíochas agus ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa sa réimse sin.

 

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Ceannasacht dhigiteach: Tagann Gníomh Sceallóga Eorpacha i bhfeidhm inniu

Tháinig Gníomh na Sceallóga Eorpacha i bhfeidhm inniu. Cuireann sé tacar cuimsitheach beart i bhfeidhm chun cinnteacht soláthair, athléimneacht agus ceannaireacht theicneolaíoch an Aontais a áirithiú i dteicneolaíochtaí agus feidhmchláir leathsheoltóra.

PRESS RELEASE |
Deich mBliana Digiteacha 2030: Táscairí glactha ag an gCoimisiún chun faireachán a dhéanamh ar chlaochlú digiteach na hEorpa agus tugann sé treoir do na Ballstáit

Ghlac an Coimisiún na Príomhtháscairí Feidhmíochta (KPInna) inniu chun gur féidir an dul chun cinn a rinneadh maidir le spriocanna 2030 maidir le Deacáid Dhigiteach a thomhas, agus d’eisigh sé treoir maidir leis an gcaoi ar cheart do na Ballstáit a dtreochláir náisiúnta a struchtúrú, chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Advanced computing

EU investment in high performance computing and computing technologies will enable Europe to lead the way in supercomputing in the Digital Decade.

Léargas níos doimhne

Acht na Sceallóga Eorpacha

Le Gníomh na Sceallóga Eorpacha, cuirfear borradh faoi cheannasacht theicneolaíoch, iomaíochas agus athléimneacht na hEorpa agus rannchuideoidh sé leis an aistriú digiteach agus leis an aistriú glas.

Féach freisin

Ceann scríbe an Domhain

Destination Earth (destine), tionscnamh suaitheanta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh todhchaí inbhuanaithe

Fótónaic

Tá ré fótónaice nua againn, agus tá an Coimisiún Eorpach ag obair chun a chinntiú go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe iomlán as an teicneolaíocht sin.

Candam

Chun leas a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach an chandamach, ba cheart don Aontas bonn tionsclaíoch láidir a fhorbairt a chuirfidh lena thraidisiún barr feabhais sa taighde candamach.