Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Straitéis Eorpach maidir le Sonraí

Tá an straitéis le haghaidh sonraí dírithe ar thús áite a thabhairt do dhaoine i bhforbairt na teicneolaíochta, agus ar luachanna agus cearta Eorpacha a chosaint agus a chur chun cinn sa saol digiteach.

  Amharcléiriú ar shonraí

Is acmhainn riachtanach iad sonraí don fhás eacnamaíoch, don iomaíochas, don nuálaíocht, do chruthú post agus don dul chun cinn sochaíoch i gcoitinne.

Is é is aidhm don straitéis Eorpach maidir le sonraí margadh aonair sonraí a chruthú lena gcinnteofar iomaíochas domhanda agus ceannasacht sonraí na hEorpa. Cinnteoidh spásanna coiteanna sonraí Eorpacha go mbeidh tuilleadh sonraí ar fáil lena n-úsáid sa gheilleagar agus sa tsochaí, agus na cuideachtaí agus na daoine aonair a ghineann na sonraí faoi smacht a choinneáil ag an am céanna.

Rachaidh feidhmchláir shonraíbhunaithe chun tairbhe do shaoránaigh agus do ghnólachtaí ar go leor bealaí. Is féidir leo:

 • cúram sláinte a fheabhsú
 • córais iompair níos sábháilte agus níos glaine a chruthú
 • táirgí agus seirbhísí nua a ghiniúint
 • costais seirbhísí poiblí a laghdú
 • inbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú

Rialachán maidir le rialachas sonraí Eorpach molta ag an gCoimisiún mar chuid dá straitéis sonraí. Beidh ról ríthábhachtach ag an Rialachán nua seo maidir le ceannaireacht an Aontais sa gheilleagar domhanda sonraí a áirithiú.

An 23 Feabhra 2022, mhol an Coimisiún Rialachán maidir le rialacha comhchuibhithe maidir le rochtain chothrom ar shonraí agus úsáid na sonraí (an Gníomh Sonraí). Tá an Gníomh Sonraí ar cheann de phríomhcholún na straitéise Eorpaí maidir le sonraí. Is é is príomhchuspóir dó ceannaire a dhéanamh den Eoraip sa gheilleagar sonraí trí leas a bhaint as acmhainneacht na sonraí tionsclaíocha atá ag síormhéadú, chun dul chun tairbhe do gheilleagar agus do shochaí na hEorpa. 

Chun ceannaireacht an Aontais sa gheilleagar domhanda sonraí a áirithiú a thuilleadh, tá sé i gceist leis an straitéis Eorpach maidir le sonraí:

 • bearta reachtacha a ghlacadh maidir le rialachas sonraí, rochtain agus athúsáid. Mar shampla, maidir le comhroinnt sonraí gnólacht le rialtas ar mhaithe le leas an phobail;
 • sonraí a chur ar fáil ar bhonn níos forleithne trí thacair sonraí ardluacha atá i seilbh phoiblí a oscailt ar fud an Aontais agus trína n-athúsáid saor in aisce a cheadú;
 • EUR 2 bhilliún a infheistiú i dTionscadal Ardtionchair Eorpach chun bonneagair próiseála sonraí, uirlisí comhroinnte sonraí, ailtireachtaí agus sásraí rialachais a fhorbairt chun go mbeidh rath ar chomhroinnt sonraí agus chun bonneagair néalríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara atá tíosach ar fhuinneamh agus iontaofa a chónascadh;
 • rochtain ar néalseirbhísí slána, cothroma agus iomaíocha a chumasú trí éascú a dhéanamh ar bhunú margaidh soláthair le haghaidh seirbhísí próiseála sonraí agus trí shoiléireacht a chruthú faoin gcreat rialála is infheidhme maidir le creat néalríomhaireachta na rialacha maidir le néalríomhaireacht.

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil do ghnólachtaí le bheith nuálach mar thoradh ar an straitéis sonraí. Tá tuarascáil foilsithe cheana féin ag an gCoimisiún Eorpach maidir le comhroinnt sonraí idir gnólachtaí agus rialtais (B2G). Sa tuarascáil, ag teacht ó Shainghrúpa ardleibhéil, tá sraith moltaí beartais, dlíthiúla agus maoinithe a chuideoidh le cleachtas inscálaithe, freagrach agus inbhuanaithe a dhéanamh de chomhroinnt sonraí B2G ar mhaithe le leas an phobail san Aontas.

Comhairliúchán oscailte

Reáchtáladh an comhairliúchán poiblí oscailte maidir leis an straitéis Eorpach maidir le sonraí ón 19 Feabhra go dtí an 31 Bealtaine 2020. Déantar breithniú sa tuarascáil achomair ar na haighneachtaí agus cuirtear réamhthreochtaí i láthair a thagann chun cinn astu, ag díriú ar ghnéithe cainníochtúla.

Chomh maith leis sin, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán poiblí oscailte maidir leis an Acht Sonraí, ar cuid lárnach den straitéis le haghaidh sonraí é. Tugtar forléargas satuarascáil achomair ar na haighneachtaí. 

Naisc úsáideacha

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Europe's Beating Cancer Plan: First prototype of the Cancer Image Europe platform goes live

Today, the European Cancer Imaging Initiative has reached a first major milestone: as of today, the Cancer Image Europe platform links up 36 datasets of images of 9 cancer types (breast, colon, lung, prostate, rectum, liver, glioma, neuroblastoma, glioblastoma), for a total of over 200,000 image series of about 20,000 individuals.

DIGIBYTE |
Ardán Ailse Íomhá na hEorpa: téann an chéad fhréamhshamhail den bhonneagar digiteach uile-Eorpach beo

Inniu, tá an Tionscnamh Eorpach um Íomháú Ailse tar éis an chéad chloch mhíle mhór dá threochlár a bhaint amach maidir le bonneagar cónasctha Eorpach d’íomhánna ailse a chur ar fáil chun tacú le soláthraithe cúraim sláinte, institiúidí taighde agus nuálaithe chun an leas is fearr is féidir a bhaint as réitigh nuálacha sonraíbhunaithe maidir le cóireáil agus cúram ailse.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Data

Data is everywhere and growing at an unprecedented pace. The Commission has developed a European data strategy to help us unlock its benefits.

Léargas níos doimhne

An tAcht Sonraí

Is beart tábhachtach é an Gníomh Sonraí chun tuilleadh sonraí a chur ar fáil lena n-úsáid i gcomhréir le rialacha agus luachanna an Aontais.

Saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta

Is mian leis an Aontas saorshreabhadh sonraí a chinntiú san Eoraip, rud a ligfidh do chuideachtaí agus d’údaráis riaracháin phoiblí sonraí neamhphearsanta a stóráil agus a phróiseáil cibé áit is mian leo.

An Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí

Tabharfaidh Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí, atá go hiomlán i gcomhréir le luachanna agus prionsabail an Aontais, tairbhí suntasacha do shaoránaigh agus do chuideachtaí an Aontais.

Féach freisin

Néalríomhaireacht

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach rochtain ar bhonneagair néalríomhaireachta agus ar sheirbhísí néalríomhaireachta atá slán, inbhuanaithe agus idir-inoibritheach a chur ar fáil do ghnólachtaí agus d’údaráis phoiblí na hEorpa.

Eile