Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tacú leis an Úcráin trí chúrsaí digiteacha

Tá an roinn sin den Choimisiún ag obair chun tacú leis na hearnálacha digiteacha agus cultúrtha san Úcráin, chun cabhrú le muintir na hÚcráine fanacht nasctha le chéile, agus chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.

    Bratacha idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Tá Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta (AS CNECT) sa Choimisiún Eorpach ag tacú leis an Úcráin agus le hÚcránaigh trí ghníomhaíochtaí éagsúla. Is é príomhchuspóir ár gcuid oibre bonneagair nascachta a athbhunú, agus a chinntiú gur féidir le gnólachtaí leanúint de bheith ag feidhmiú. Tacaíonn sé sin le hobair níos leithne an Choimisiúin Eorpaigh chun dul i ngleic le hionsaí míleata na Rúise.  

Ag fanacht ceangailte

Tá sé ríthábhachtach go mbeidh rochtain ag dídeanaithe atá ag teitheadh ón Úcráin ar nascacht inacmhainne chun fanacht i dteagmháil le teaghlaigh agus le cairde, agus chun an t-eolas is déanaí a fháil. Chuidigh an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa le bearta a chomhordú chun é sin a chinntiú le hoibreoirí teileachumarsáide ón Aontas Eorpach agus ón Úcráin. D’eisigh siad ráiteas inar leagadh amach iarrachtaí comhordaithe chun glaonna fánaíochta agus idirnáisiúnta atá inacmhainne nó saor in aisce a áirithiú agus a chobhsú idir an tAontas agus an Úcráin. Cé nach raibh an comhaontú tosaigh ach ar feadh 3 mhí, d’iarr an Coimisiún ar oibreoirí teileachumarsáide san Aontas agus san Úcráin síneadh ama a chur lena gcomhaontú.

fix-empty

Luaitear i dtuarascáil ó Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) go raibh, ó mhí Iúil 2022, 80 oibreoir móibíleach de chuid an Aontais ag tairiscint glaonna idirnáisiúnta saor in aisce ar an Úcráin agus gur tairgeadh 44 ghlao eile ar phraghas níos ísle. Ina theannta sin, cuireann 55 oibreoir Eorpach fánaíocht saor in aisce ar fáil do shíntiúsóirí atá ag taisteal san Úcráin. Chuidigh oibreoirí an Aontais freisin le baill theo Wi-Fi a bhunú do dhídeanaithe, agus dáileadh breis agus 2.5 milliún cárta SIM idir mí an Mhárta agus mí na Bealtaine 2022.

Thug an Coimisiún údarú freisin d’ údarás rialála náisiúnta na hÚcráine a bheith rannpháirteach in BEREC. Is é is aidhm do BEREC cur i bhfeidhm comhsheasmhach na ndlíthe cumarsáide leictreonaí san Eoraip a áirithiú, go háirithe trí thuairimí agus treoirlínte.

Ag tacú le cúrsaí digiteacha

I míMheán Fómhair 2022, shínigh an Coimisiún Eorpach comhaontú chun an Úcráin a cheangal leis an gClár don Eoraip Dhigiteach. Beidh gnólachtaí, eagraíochtaí agus údaráis riaracháin phoiblí na hÚcráine in ann leas a bhaint as maoiniú agus tacaíocht an chláir i réimsí amhail an tsár-ríomhaireacht, an intleacht shaorga agus scileanna digiteacha. Beidh siad in ann páirt a ghlacadh freisin i Moil Nuálaíochta Digití — ionaid ilfhreastail a chuidíonn le cuideachtaí freagairt go dinimiciúil do na dúshláin dhigiteacha agus a bheith níos iomaíche.

D’eagraigh an Coimisiún Eorpach agus Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh imeacht maidir le tacaíocht leanúnach d’earnáil dhigiteach na hÚcráine ag an gComhthionól Digiteach 2022, a tionóladh an 21-22 Meitheamh.

Le linn ócáid Tech4UA, seoladh mol teicneolaíochta digití le haghaidh deonacháin trealaimh don Úcráin. Bunaithe sa tSlóvaic, laghdóidh an mol an rómhaorlathas ag an teorainn do chuideachtaí a dheonaíonn trealamh. D’aontaigh na rannpháirtithe freisin comhordú ar leibhéal an Aontais a thairiscint le haghaidh tacaíocht theicniúil.

Ina theannta sin, sheol an Coimisiún Comhphobal Futurium EUTech4Ukraine ag an gComhthionól Digiteach. Tá sé mar aidhm ag an bpobal seo páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile, plé a spreagadh, agus faisnéis a roinnt faoi bhearta nua chun tacú le dídeanaithe, cuideachtaí agus rialtas na hÚcráine sa réimse digiteach. 

Ríomhairí glúine don Úcráin

Tá sé mar aidhm ag ríomhairí glúinedon Úcráin ríomhairí glúine, fóin chliste agus ríomhairí glúine a bhailiú agus a sheachadadh do scoileanna, d’ospidéil agus d’údaráis riaracháin phoiblí sna réigiúin chogaidh is mó atá buailte san Úcráin.

Faoi láthair, tá ríomhairí glúine de dhíth ar thart ar 70,000 múinteoir, agus tá gléasanna digiteacha de dhíth ar scoileanna chun a chinntiú gur féidir le leanaí an fhoghlaim a choinneáil. Agus, tá éileamh ar ríomhairí glúine agus ar ghléasanna ar fud earnálacha ríthábhachtacha eile.

Is féidir leheagraíochtaí, cuideachtaí agus daoine aonair atá lonnaithe sa Bheilg gléasanna a bhronnadh tríd an gclár don Eoraip Dhigiteach. D’fhéadfadh feistí nua nó feistí úsáidte a bheith i gceist le tabhartais, fad is a bhíonn siad ag feidhmiú. Cuirfear moil thabhartais eile ar bun in am trátha.

Is féidir le cuideachtaí ar mian leo tabhartais níos mó a thabhairt é sin a dhéanamh go díreach trí shásra an Aontais um chosaint shibhialta.

Go dtí seo, chuidigh an Coimisiún le 12,000 gaireas a bronnadh ar an Úcráin a sheoladh trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta. Iomprófar 13,000 gaireas eile sna seachtainí amach romhainn.

I mí an Mheithimh 2023, cuireadh síneadh leis an tionscnamh “Laptops for Ukraine” chun cabhrú le músaeim agus leabharlanna a n-oidhreacht chultúrtha a chosaint.

Tá an tionscnamh á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach, Aireacht Chlaochlaithe Dhigitigh agus Eoraip Dhigiteach na hÚcráine, eagraíocht Eorpach a dhéanann ionadaíocht ar thionscal na teicneolaíochta digití.

Tacú leis an gCultúr agus leis an bhfoghlaim

D’oibrigh an Lárionad Eorpach Inniúlachta don Oidhreacht Chultúrtha (4CH) le comhpháirtithe chun tionscnamh Shéadchomharthaí na hÚcráine a chruthú. Cuidíonn an tionscnamh seo le hoidhreacht chultúrtha na hÚcráine a dhigitiú agus a chaomhnú do na glúine atá le teacht.

Arna eagrú ag an Ollamh Franco Niccolucci, Stiúrthóir VAST-LAB, tacaíonn an Coimisiún Eorpach, ambasáid na hÚcráine go dtí an Iodáil, Aireacht Taighde na hIodáile agus go leor airí Úcránach le tionscnamh Shábháil Séadchomharthaí na hÚcráine.

Tá Levebee, aip a forbraíodh le cabhair ó thionscadal atá maoinithe ag an Aontas Eorpach, ar fáil anois san Úcráinis. Tacóidh sé seo le cianfhoghlaim do leanaí easáitithe ag cogadh. Cuimsíonn an t-ábhar atá ann, mata, agus teangacha.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghníomhaíochtaí chun tacú leis an gcultúr

Dul i ngleic leis an mbréagaisnéis

Is éard is bréagaisnéis ann ábhar bréagach nó míthreorach a scaiptear le hintinn mheabhlaireacht nó gnóthachan eacnamaíoch nó polaitiúil a bhaint amach, agus a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don phobal. 

Tá obair déanta ag an gCoimisiún Eorpach le tamall anuas chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis, go háirithe le sínitheoirí an chóid cleachtais maidir le bréagaisnéis. Tá baint mhór ag na sínitheoirí le gníomhaíocht phráinneach a dhéanamh chun srian a chur leis an mbréagaisnéis a bhaineann leis an gcogadh san Úcráin.

Ina theannta sin, thug an Coimisiún bearta isteach chun gníomhaíochtaí craoltóireachta Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/an Rúis 24, agus Ionad Teilifíse Idirnáisiúnta san Aontas Eorpach nó dírithe air a chur ar fionraí. Tá na hasraonta sin atá faoi úinéireacht an stáit agus atá ar son na gCreimile bunriachtanach agus ríthábhachtach chun tacú le hionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus chun bréagaisnéis a scaipeadh.

 

An Nuacht is Déanaí

EVENT |
An Mholdóiv agus an Úcráin: nascacht inbhuanaithe a áirithiú

Tá ríméad ar Líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda, thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh, seisiún speisialta ar líne de chuid BCO a óstáil a bheidh dírithe ar nascacht inbhuanaithe a áirithiú sa Mholdóiv agus san Úcráin.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Caidreamh Idirnáisiúnta

Oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar le tíortha ar fud an domhain agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta lena chinntiú go gcuidíonn an teicneolaíocht feabhas a chur ar shaol daoine i ngach áit.

Féach freisin

Beartas eachtrach

De réir mar a spreagann an tsamhail dhigiteach Eorpach níos mó tíortha, tá níos mó deiseanna ag cuideachtaí Eorpacha gnó a dhéanamh, rud a chruthaíonn níos mó post do shaoránaigh.