Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Publikācija

Rezultāti, kas gūti izpētes apspriešanā par elektronisko komunikāciju nozares nākotni un tās infrastruktūru

Izpētes apspriešanas mērķis bija apkopot datus un viedokļus par tehnoloģiju un tirgus attīstību, pasākumiem attiecībā uz taisnīgumu patērētājiem, šķēršļiem vienotajam tirgum un jautājumu par visu digitālās pārveides dalībnieku taisnīgu ieguldījumu.

Inovācija, vienotais tirgus un drošība: Eiropas rītdienas digitālās infrastruktūras veidošana

Tā kā notiek globāla tehnoloģiju sacensība, Eiropa ar tiesisko regulējumu un investīcijām, kas vajadzīgas, lai veicinātu inovāciju un tehnoloģisko līderību tādās jomās kā tiešsaistes platformas, mākslīgais intelekts, dati, mākoņdatošana, kvantu un virtuālā pasaule. 

Lai šī tehnoloģiskā revolūcija būtu sekmīga, mums ir jānodrošina, ka mūsu tīkli atbilst uzdevumam pārvades ātruma, uzglabāšanas jaudas, datošanas jaudas un sadarbspējas ziņā.

Tāpēc mēs esam plaši apspriedušies ar infrastruktūru un ieguldījumiem, kas vajadzīgi mūsu digitālajiem tīkliem, lai atbalstītu šo tehnoloģiju revolūciju.

Šodien publicētās apspriešanas atbildes sniedz telesakaru pakalpojumu sniedzēju, raidorganizāciju, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju un platformu, uzņēmumu apvienību, patērētāju organizāciju, iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, valsts iestāžu, arodbiedrību un akadēmisko aprindu perspektīvas.

Ir trīs galvenie šķēršļi:

Līdzeklī: Mums ir vajadzīgi jauninājumi un efektīvi ieguldījumi

Apspriešanās laikā gūtās vispārējās atsauksmes ir skaidras: tīkla virtualizācija, perifērdatošana, mākslīgais intelekts un atvērtie tīkli ir jaunas tehnoloģijas, kas būtiski ietekmēs elektronisko sakaru nozari. Ir vispāratzīts, ka vara kabeļu tīkliem, kas sākotnēji bija paredzēti telefona zvaniem, būs jādod ceļš uz jaunām infrastruktūrām, kas spēj pārraidīt ne tikai dažus kilobitus vai datu megabitus sekundē, bet gigabitus un drīz vien terabītus (vai pat sīkgraudu) datus sekundē. Mēs runājam par jauniem, uz programmatūru balstītiem, ļoti programmējamiem, mākoņdatošanas tīkliem. Apspriešanas atsauksmes ir skaidras: šī pārveide būtiski ietekmēs uzņēmējdarbības un regulatīvos modeļus, prasmes, infrastruktūru, pārdevēju drošību un, protams, ieguldījumus.

Lielākā daļa respondentu, kas atbild uz attiecīgo jautājumu, paredz, ka līdz 50 % no viņu gada ieņēmumiem (ko analītiķi pašlaik ES telesakaru nozarei lēš aptuveni 300 miljardu EUR apmērā gadā) būs jāpiešķir nākamo piecu gadu laikā, lai apmierinātu investīciju vajadzības savienojamības infrastruktūrā un augsta riska piegādātāju aizvietošanā. Respondenti uzskata, ka publiskajam finansējumam ir izšķiroša nozīme ieguldījumu veicināšanā. Tomēr viedokļi atšķiras par to, vai ar to pietiek, lai pārvarētu plaisu, un kā piesaistīt vairāk privātā kapitāla. 

Pēdējos gados ir ieviestas vairākas politikas un finansēšanas iniciatīvas, tostarp kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” un Rūpniecisko datu, perifērijas un mākoņdatošanas alianse. Tomēr, lai gūtu panākumus strauji mainīgā vidē, mums ir jānodrošina saskaņotība un jāpalielina ES darbību multiplikatora ietekme uz privātajām investīcijām, kā tas tika darīts attiecībā uz pusvadītājiem saskaņā ar Mikroshēmu aktu. 

Līdzstrādnieks Nr. 2: Mums ir jāizmanto vienotais tirgus, lai veicinātu investīcijas un inovāciju

Lielākā daļa respondentu ir skaidri: ES mēroga regulējuma racionalizēšana un vienkāršošana var samazināt administratīvās izmaksas un paātrināt infrastruktūras izvēršanu. No sniegtajiem piemēriem ir norādīts, ka spēja darboties, izmantojot vienotu 5G pamattīklu visā ES, nākamo piecu gadu laikā radītu ieguvumus 200–300 miljonu EUR apmērā. Turklāt lielākā daļa telesakaru pakalpojumu sniedzēju, platformu, uzņēmumu un patērētāju organizāciju atbilžu liecina, ka saskaņotāka pieeja spektra pārvaldībai atraisītu lielāku tirgus potenciālu, atvieglojot pārrobežu pakalpojumu izmantošanu un veicinot investīcijas un inovāciju.

No respondentu atbildēm ir skaidrs, ka apjomradītu ietaupījumu izmantošana ES vienotajā tirgū un pilnīgas piekļuves piesaistīšana 450 miljoniem Eiropas klientu būtu ļoti svarīga, lai pārvarētu ieguldījumu grūtības. Lielākā daļa respondentu piekrita, ka šķēršļu novēršana, jo īpaši apgrūtinošs nozaru regulējums, var veicināt pārrobežu konsolidāciju un patiesa vienotā tirgus izveidi.

Tomēr telesakaru vienotā tirgus pilnīgu integrāciju joprojām kavē nozares sadrumstalotība valstu tirgos. Publisko iestāžu ieguldījums apspriešanā apstiprina, ka joprojām ir grūti panākt vienotu regulatīvo pieeju, kas veicina godīgu konkurenci un inovāciju.

Līdzstrādnieks Nr. 3: Mums ir jānodrošina mūsu tīkli 

Trešais galvenais elements, par kuru mēs saskatām respondentu viedokļu konverģenci, ir drošība. Pašreizējā savstarpēji savienotajā pasaulē, kurā pieaug ģeopolitiskā spriedze, mums ir jānodrošina pilnīga kontrole pār mūsu lēmumu pieņemšanas procesiem stratēģiskās nozarēs, piemēram, savienojamības jomā, un jāizvairās no kaitīgiem ārējiem traucējumiem mūsu ES savienojamības infrastruktūrā.

ES ir daudz paveikusi, lai nodrošinātu 5G tīklus, kas paši par sevi ir kritiskā infrastruktūra. Tomēr ir būtiskas nepilnības attiecībā uz mūsu tīkla infrastruktūras nodrošināšanu.
Piemēram, attiecībā uz spektru respondenti uzsvēra, ka saskaņotāka Eiropas pieeja varētu uzlabot pārklājumu mūsu valstu pierobežas zonās un ievērojami stiprināt ES trešo valstu radītu kaitīgu traucējumu gadījumos pie mūsu ārējām robežām. 

Šīs izpētes apspriešanas rezultāti mums deva ievirzi, kā padziļināt un padziļināti pārdomāt, kā atraisīt digitālo tīklu vienoto tirgu un padarīt mūsu savienojamību drošāku un nākotnes prasībām atbilstošāku. 

Nekonfidenciālu atbilžu masveida eksports

Ņemot vērā pašreizējo tehnisko problēmu, kas neļauj masveidā lejupielādēt atbildes no publikācijas lapas, tagad mēs darām pieejamu pilnu izrakstu no nekonfidenciālajām atbildēm un augšupielādētajiem dokumentiem:

Excel datnes struktūra ir līdzīga publicētajiem rezultātiem. Jautājumi ir norādīti 4. rindā, bet atsevišķās atbildes ir rindās zem tā. Atbildes ir sadalītas 3 darba lapās (Saturs, 1. saturs un 2. saturs), un katrā no tām ir viena trešdaļa atbilžu. Darba lapas nav saistītas, tāpēc, ja maināt rindu secību, sakārtojot atbildes pēc konkrētiem nosacījumiem, tas ietekmēs tikai vienu darba lapu.

Augšupielādētās pdf datnes var sasaistīt ar respondentiem, izmantojot unikālo “Contribution ID”, kas ir datnes nosaukums rāvējslēdzējai datnei, kurā ietverta atbilde, un tas ir atrodams arī satura darba lapas FV slejā. Augšupielādēto dokumentu nosaukumus varat atrast Excel 2. satura darba lapas FT slejā.

Ja vēlaties strādāt ar pilnu izrakstu, ieteicams lejupielādēt vietējo versiju un izgūt datnes savā datorā. 

 

Lejupielādēšanai

1- Summary Report on the results of the exploratory consultation on the future of the electronic communications sector and its infrastructure
Lejupielādēt 
2- Complete extract of the non-confidential contributions (.xls)
Lejupielādēt 
3- Documents uploaded by the respondents (zip file)
Lejupielādēt