Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Akt w sprawie danych: Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania

Akt w sprawie danych ma na celu maksymalizację wartości danych w gospodarce poprzez zapewnienie, aby większa liczba zainteresowanych stron przejmowała kontrolę nad swoimi danymi oraz aby więcej danych było dostępnych do innowacyjnego wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu zachęt do inwestowania w generowanie danych.

Data Act: Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data

GettyImages

Akt w sprawie danych uzupełnia rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi zaproponowane w listopadzie 2020 r., które jest pierwszym rezultatem w ramach europejskiej strategii w zakresie danych

Related content