Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Dialog zainteresowanych stron na temat praw autorskich

Komisja zorganizowała dialog zainteresowanych stron w celu omówienia najlepszych praktyk w zakresie współpracy między internetowymi platformami wymiany treści a podmiotami praw autorskich.

Art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (UE 2019/790) zobowiązuje Komisję Europejską do zorganizowania dialogu z zainteresowanymi stronami w celu omówienia najlepszych praktyk w zakresie współpracy między dostawcami usług udostępniania treści online a podmiotami praw. 

Cel dialogu z zainteresowanymi stronami 

Celem dialogu było wysłuchanie opinii zainteresowanych stron i omówienie możliwych praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania art. 17. Obejmowała to dyskusję na tematy takie jak działania, które dostawcy usług udostępniania treści online mogą podjąć w odniesieniu do nieautoryzowanych treści zamieszczanych na ich platformach.

Wszelkie działania powinny uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz zabezpieczenia dla użytkowników. Wynik dyskusji przyczynił się do przygotowania wytycznych, które Komisja wyda zgodnie z dyrektywą. 

Spotkania w ramach dialogu z zainteresowanymi stronami 

Wybrani uczestnicy wzięli udział w serii spotkań w Brukseli. Wybrano je na podstawie kryteriów wskazanych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, co zapewniło właściwą reprezentację odpowiednich zainteresowanych stron, których dotyczy art. 17. Wśród nich byli przedstawiciele podmiotów praw autorskich, dostawcy usług udostępniania treści online, konsumenci, użytkownicy i organizacje praw podstawowych. 

Do udziału w spotkaniach zaproszono również przedstawicieli państw członkowskich UE. 

Oprócz stałych uczestników, niektóre inne zainteresowane strony zostały zaproszone na zasadzie ad hoc do dzielenia się swoją szczególną wiedzą fachową lub do udziału w dyskusjach na temat konkretnych kwestii. 

Komisja pozostaje do dyspozycji do angażowania się w dyskusje oraz otrzymywania i publikowania stanowisk zainteresowanych stron, które nie zostały wybrane na fizyczne posiedzenia.  

Spotkania 

Spotkania z zainteresowanymi stronami odbyły się w Brukseli jesienią 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r. Wszystkie spotkania były transmitowane w internecie. Nagranie spotkania oraz prezentacje są dostępne na specjalnych stronach posiedzeń poniżej.  

  1. Pierwsze posiedzenie – 15 października 2019 r. 
  2. Drugie posiedzenie – 5 listopada 2019 r. 
  3. Trzecie posiedzenie – 25 listopada 2019 r. 
  4. Czwarte posiedzenie – 16 grudnia 2019 r. 
  5. Piąte posiedzenie – 16 stycznia 2020 r. 
  6. Szóste posiedzenie – 10 lutego 2020 r. 

Aby zakończyć proces dialogu z zainteresowanymi stronami, Komisja zwraca się do uczestników dialogu z zainteresowanymi stronami o wstępne opinie Komisji na temat wytycznych. Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Prawa autorskie: Komisja wzywa Czechy do pełnej transpozycji unijnych przepisów dotyczących praw autorskich do prawa krajowego

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Czech dwóch uzasadnionych opinii w związku z brakiem powiadomienia Komisji o środkach transpozycji na mocy dwóch dyrektyw, po pierwsze w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online (dyrektywa (UE) 2019/789), a po drugie, w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa (UE) 2019/790).

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Prawa autorskie

Komisja Europejska dostosowuje unijne przepisy dotyczące praw autorskich do nowych zachowań konsumenckich w Europie, która ceni jej różnorodność kulturową.

Zobacz też

Przepisy UE dotyczące praw autorskich

Unijne prawo autorskie składa się z 13 dyrektyw i 2 rozporządzeń, które harmonizują podstawowe prawa autorów, wykonawców, producentów i nadawców.

Ochrona baz danych

Bazy danych w Unii Europejskiej są chronione na mocy prawa UE. Dyrektywa w sprawie ochrony prawnej baz danych została przyjęta w 1996 r. i została oceniona w 2018 r.