Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie traktatu z Marrakeszu do prawa UE

Traktat z Marrakeszu umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do większej liczby książek i innych materiałów drukowanych w formatach, które są dla nich dostępne.

    Grupa osób siedzących w bibliotece czytających książki, przywołując dostępność traktat z Marrakeszu przynosi

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Dyrektywa i rozporządzenie w sprawie wdrożenia traktatu z Marrakeszu do prawa UE zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 20 września 2017 r. Termin transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie do prawa krajowego upłynął w dniu 11 października 2018 r. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 12 października 2018 r.

Dyrektywa

Dyrektywa w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z niektórych utworów (.pdf) i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi na rzecz osób niewidomych, słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznanie się z drukiem ustanawia obowiązkowy wyjątek od prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Wszystkie wersje językowe dyrektywy są dostępne w EUR-Lex.

Rozporządzenie

Rozporządzenie przewiduje wyjątek dotyczący praw autorskich (.pdf), który umożliwia transgraniczną wymianę kopii utworów i przedmiotów objętych ochroną w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, które są zwykle chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Jest to korzystne dla osób niewidomych, niedowidzących lub w inny sposób niepełnosprawnych. Rozporządzenie umożliwi transgraniczną wymianę kopii wykonanych na podstawie wyjątku między UE a państwami trzecimi będącymi stronami Traktatu.

Wszystkie wersje językowe rozporządzenia są dostępne w EUR-Lex.

Wykazy upoważnionych podmiotów w państwach członkowskich

Zgodnie z art. 6 dyrektywy (UE) 2017/1564 państwa członkowskie mają obowiązek przekazywania Komisji informacji kontaktowych, które otrzymały od upoważnionych podmiotów w ramach prawnych dyrektywy (UE) 2017/1564 w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z niektórych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi na rzecz osób niewidomych, słabowidzących lub w inny sposób niepełnosprawnych w druku.

Termin „upoważniony podmiot” w kontekście niniejszego instrumentu prawnego oznacza podmiot, który jest upoważniony lub uznany przez państwo członkowskie do zapewniania beneficjentom kształcenia, szkolenia instruktażowego, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji na zasadzie niedochodowej. Obejmuje on również instytucję publiczną lub organizację nienastawioną na zysk, która świadczy na rzecz beneficjentów te same usługi, co jedna z jej podstawowej działalności, zobowiązań instytucjonalnych lub w ramach swoich zadań w interesie publicznym.

Pobierz tabelę upoważnionych podmiotów (.pdf)

Informacje te będą regularnie aktualizowane o dalsze informacje otrzymane od państw członkowskich.

Najnowsze wiadomości

KONSULTACJE |
Ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie uproszczonego systemu odpowiedzialności na podstawie art. 17 ust. 6 dyrektywy (UE) 2019/790

Służby Komisji rozpoczynają te ukierunkowane konsultacje w celu zebrania informacji od odpowiednich zainteresowanych stron na temat stosowania i skutków szczególnego systemu odpowiedzialności określonego w art. 17 ust. 6 dyrektywy (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Prawa autorskie

Komisja Europejska dostosowuje unijne przepisy dotyczące praw autorskich do nowych zachowań konsumenckich w Europie, która ceni jej różnorodność kulturową.

Zobacz też

Przepisy UE dotyczące praw autorskich

Unijne prawo autorskie składa się z 13 dyrektyw i 2 rozporządzeń, które harmonizują podstawowe prawa autorów, wykonawców, producentów i nadawców.

Ochrona baz danych

Bazy danych w Unii Europejskiej są chronione na mocy prawa UE. Dyrektywa w sprawie ochrony prawnej baz danych została przyjęta w 1996 r. i została oceniona w 2018 r.