Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikácia

Európska verejná sféra: nová mediálna ponuka online pre mladých Európanov

Už tretí rok po sebe bude Európska komisia podporovať tvorbu každodenného, myšlienkového a dôveryhodného obsahu o aktuálnych udalostiach z celej Európy pre mladých Európanov a mladých Európanov.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

V nadväznosti na dva pilotné projekty v rokoch 2020 a 2021 sa touto výzvou na predkladanie návrhov vykonáva prípravná akcia Európskeho parlamentu s názvom Európska verejná sféra: nová online mediálna ponuka pre mladých Európanov“. Tento rok má výzva výrazne vyšší rozpočet vo výške 9 miliónov EUR, čo poskytuje príležitosť na dlhšie projekty (približne 18 mesiacov) so zvýšeným spolufinancovaním EÚ až do výšky 80 %.

Cieľom tejto výzvy je priblížiť EÚ mladým ľuďom, povzbudiť ich, aby sa stali aktívnymi občanmi a cezhranične ich spájali. Prispieva tým aj k Európskemu roku mládeže 2022. Cieľom tejto akcie je zvýšiť dostupnosť online informácií v rôznych jazykoch o európskych témach, ktoré sa týkajú mladých ľudí v celej EÚ, prezentovaných voformátoch a vo viacerých pohľadoch. Cieľom projektov by malo byťpodnietiť diskusie a organizovať mládežnícke podujatia. Dohody o grante budú obsahovať chartu nezávislosti s cieľom zabezpečiť, aby príjemcovia grantov boli redakčne bezplatní a fungovali bez akéhokoľvek politického zasahovania.

Projekty by sa mali začať približne v marci/apríli 2023 na orientačné obdobie 18 mesiacov.

Komisia očakáva financovanie 3 alebo 4 návrhov, pričom maximálna výška grantu je stanovená na 3,5 milióna EUR. Maximálna miera spolufinancovania je 80 % oprávnených nákladov, žiadatelia môžu navrhnúť nižšiu mieru spolufinancovania.

Očakávané výsledky

  • Spolupráca medzi najmenej piatimi organizáciami z piatich členských štátov EÚ;
  • Vytváranie každodenného, myšlienkového obsahu v súvislosti s aktuálnymi udalosťami prostredníctvom inovatívnych cezhraničných redakčných procesov;
  • Osvetový plán s cieľom osloviť čo najviac mladých Európanov;
  • Distribúcia prostredníctvom vlastných kanálov, partnerských webových stránok, blogov a/alebo sietí sociálnych médií;
  • Zapojenie diskusií a mládežníckych podujatí.

Ďalšie informácie:

  • Výzva na predkladanie návrhov, formuláre žiadostí a všetky príslušné dokumenty sú k dispozícii nižšie.
  • Otázky je možné zaslať na adresu CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu najneskôr do 19. októbra 2022. Všetky otázky a odpovede sa uverejnia anonymne na tejto stránke.
  • Prehľad ďalších možností udeľovania grantov pre spravodajské médiá sa nachádza v aktualizáciách na tejto stránke.
  • Môžete sa prihlásiť na odber automatických aktualizácií vždy, keď sa články týkajúce sa médií uverejňujú na webovom sídle komisie CNECT.
  • Objavte projekty na rok 2021 tu.

 

(Ak sa číta v inom jazyku, prečítajte si originály výziev v anglickom jazyku.)

Stiahnuté

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Stiahnuť 
01. Call for Proposals (.pdf)
Stiahnuť 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Stiahnuť 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Stiahnuť 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Stiahnuť 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Stiahnuť 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Stiahnuť 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Stiahnuť 
08. Financial Identification (.pdf)
Stiahnuť 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Stiahnuť 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Stiahnuť 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Stiahnuť 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Stiahnuť 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Stiahnuť 
14. Privacy Statement (.pdf)
Stiahnuť 

Related content

Podpora EÚ pre sektor spravodajských médií

Factsheet / infographic | 07 Marec 2022

Cieľom Komisie je podporovať projekty, ktoré riešia štrukturálne výzvy mediálneho sektora a/alebo podporujú slobodné, rozmanité a pluralitné mediálne prostredie. Medzi príklady patrí podpora kolaboratívnej a cezhraničnej žurnalistiky, monitorovanie rizík pre pluralitu médií, mapovanie porušovania slobody médií, ochrana ohrozených novinárov, inovácia médií, podpora mediálnej gramotnosti a posilnenie európskej verejnej sféry.

Webinár: Granty EÚ pre spravodajské médiá

Event | 07 Júl 2022

Európska komisia (GR Connect) a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) organizujú webinár pre odvetvie spravodajských médií a zainteresované strany s cieľom vysvetliť rôzne možnosti financovania, ktoré EÚ ponúka tomuto odvetviu.