Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikácia

Zhrnutie fóra o budúcej generácii internetu vecí a stratégie edge výpočtovej techniky

Fórum ďalšej generácie o stratégii internetu vecí a Edge Computing bolo jednodňovou online konferenciou, na ktorej sa účastníci mohli podeliť o svoje názory na strategickú víziu pre Európu.

Komisia a projekt EÚ – IoT 22. apríla 2021 spoluorganizovali virtuálne fórum stratégie novej generácie pre IoT a Edge Computing, na ktorom sa zišli pozvaní rečníci v oblasti výskumu a inovácie a súkromného sektora, aby si vymenili názory na budúce priority, výzvy a príležitosti a s cieľom vytvoriť spoločnú spoločnú víziu pre internet vecí a (Far) Edge Computing v Európe novej generácie.

Medzi pozvanými rečníkmi boli experti zo spoločností ako ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog a TTTech, výskumné centrá ako CEA, Fraunhofer, KTH a SINTEF, ako aj organizácie ako AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI a IDSA s viac ako 300 účastníkmi.

Viac ako 30 rečníkov diskutovalo o tom, ako môže EÚ využiť svoje silné stránky v priemysle a ako stimulovať rozvoj otvorených platforiem, ako aj o tom, kedy je hospodárska súťaž a spolupráca medzi globálnymi aktérmi dôležitá. Európski priemyselní aktéri zdôraznili, že 80 % spracovania a analýzy údajov sa presunie na okraj siete, ktorá prebieha v reálnom čase a ktorá je bezpečnejšia a energeticky efektívnejšia.

V priebehu štyroch plenárnych zasadnutí boli témy, o ktorých sa diskutovalo v súvislosti s budúcim internetom vecí a Edge Computing, tieto:

  • Platformy systémovej integrácie: Dochádza k zbližovaniu prevádzkových a informačných technológií, čo vedie k internetu vecí ďalšej generácie so silnou výpočtovou kapacitou na okraji a na úrovni zariadení. Významným krokom vpred by bola dohoda o spoločných operačných platformách.
  • Ekosystémy a aliancie: Používatelia a poskytovatelia musia spoločne budovať ďalšiu generáciu internetu vecí. Platformy musia byť otvorené, keďže Európa je súčasťou globálnych ekosystémov.
  • Dôveryhodnosť a dôveryhodnosť: Digitálna dôvera je kľúčom k digitálnej transformácii. Politiky v oblasti údajov podporované vyspelými nástrojmi sú potrebné v záujme transparentnosti, ako aj spôsobov, ako upustiť od poskytovania údajov.
  • Vizionárske koncepcie: Prechod na kolektívnu inteligenciu si bude vyžadovať inteligentné orchestrátory pre heterogénne systémy vedúce k novým koncepciám decentralizovanej inteligencie a rojovej výpočtovej techniky.

Vďaka silným stránkam EÚ v oblasti priemyselného internetu vecí, kyberneticko-fyzikálnych systémov a kľúčových vertikálnych sektorov sa dosiahol konsenzus, že európski aktéri – od veľkých po malých, na strane dopytu až po ponuku, cez digitalizáciu až po prevádzku a výskum až po priemysel – musia spojiť sily pri vývoji ďalšej generácie technológií, systémov a platforiem internetu vecí so silnou výpočtovou kapacitou na okraji s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európy na globálnej scéne.

Fórum nadviazalo na zasadnutie Fireside Chat z marca 2021; malý seminár, na ktorom sa zmobilizovali a prepojili kľúčové zainteresované strany na úrovni organizácie s cieľom pokročiť v navrhovaní strategickej európskej vízie pre budúci internet vecí a edge computing. So strednodobou perspektívou segmentu trhu trvajúceho viac ako 5 rokov sa táto vízia má podporiť iniciatívou v oblasti výskumu a inovácie v hodnote 150 miliónov EUR v rámci prvého pracovného programu programu Horizont Európa (pilier II, klaster 4) pre cloud-to-Edge-to-IoT a je súčasťou vykonávania európskej dátovej stratégie. Dopĺňa krátkodobé a viac zamerané európske iniciatívy v oblasti dátových priestorov a federácie, služieb a trhov cloud-to-edge, ktoré boli pripravené v kontexte programu DIGITAL.

Zhrnutie správy o podujatí si prečítajte tu.