Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

Резюме на Форума за стратегия за компютърните технологии от следващо поколение

Форумът за стратегия за интернет на нещата и за компютърните технологии от следващо поколение беше еднодневна онлайн конференция, която даде възможност на участниците да споделят вижданията си относно стратегическата визия за Европа.

На 22 април 2021 г. Комисията и проектът на ЕС за интернет на нещата организираха съвместно виртуален форум за стратегия за компютърната стратегия за интернет на нещата от следващо поколение, в който участваха гост-оратори в R -I и частния сектор, за да обменят мнения относно приоритетите, предизвикателствата и възможностите, които предстоят, и с цел установяване на обща визия за интернет на нещата от следващо поколение и (Far) Edge Computing в Европа.

Гост-ораторите включваха експерти от дружества като ATOS, Bosch, Ericsson, Nokia, NXP, SAP, Siemens, Trialog и TTTech, изследователски центрове като CEA, Fraunhofer, KTH и SINTEF, както и организации като AIOTI, ARTEMIS-IA, GAIA-X, ECLIPSE, ETSI и IDSA с над 300 участници.

Над 30 оратори обсъдиха как ЕС може да използва силните си страни в промишлеността и как да стимулира развитието на отворени платформи, както и кога конкуренцията и сътрудничеството са важни сред световните участници. Европейските промишлени участници подчертаха, че 80 % от обработката и анализа на данни ще преминат към работа в периферията на мрежата, като се осъществяват в реално време, което е както по-сигурно, така и енергийно ефективно.

По време на 4-те пленарни сесии обсъжданите теми в контекста на бъдещия интернет на нещата и периферните изчисления бяха следните:

  • Платформи за системна интеграция: Налице е сближаване на оперативните и информационните технологии, което води до интернет на нещата от следващо поколение със силна изчислителна мощност в периферията и на равнището на устройствата. Важна стъпка напред би било постигането на споразумение за общи оперативни платформи.
  • Екосистеми и съюзи: Потребителите и доставчиците трябва да изградят заедно следващото поколение интернет на нещата. Платформите трябва да бъдат отворени, тъй като Европа е част от глобалните екосистеми.
  • Доверие и надеждност: Доверието в цифровите технологии е от ключово значение за цифровата трансформация. Политиките в областта на данните, подкрепени от утвърдени инструменти, са необходими за прозрачност, както и начини за отказ от предоставяне на данни.
  • Далновидни концепции: Преминаването към колективна интелигентност ще изисква интелигентни оркестратори за разнородни системи, което ще доведе до нови концепции за децентрализирано разузнаване и моментни изчисления.

С оглед на силните страни на ЕС в областта на промишления интернет на нещата, киберфизическите системи и ключовите вертикални сектори, беше постигнат консенсус, че европейските участници — от големи до малки, от гледна точка на търсенето до предлагането, цифровите технологии и научните изследвания за промишлеността — трябва да обединят силите си в разработването на следващото поколение технологии, системи и платформи за интернет на нещата със силен изчислителен капацитет в периферията, за да се укрепи конкурентната позиция на Европа на световната сцена.

Форумът беше продължение на „Firesidence Chat“ през март 2021 г.; малък семинар, на който бяха мобилизирани и свързани ключови заинтересовани страни на корпоративно равнище, за да се постигне напредък в разработването на стратегическа европейска визия за бъдещия интернет на нещата и периферните изчисления. Със своята средносрочна перспектива за пазарен прозорец от над 5 години тази визия се очаква да бъде подкрепена от инициатива за научни изследвания и иновации в размер на 150 милиона евро в рамките на първата работна програма на „Хоризонт Европа „(стълб II, клъстер 4) за „облак към интернет на нещата“ (Cloud-to-Edge-to-IoT) и е част от изпълнението на Европейската стратегия за данните. Тя допълва по-краткосрочни и ориентирани в по-голяма степен към разгръщането европейски инициативи относно пространствата на данни и федерацията, услугите и пазарите „от облак до периферията“, подготвени в контекста на програмата DIGITAL.

Прочетете резюмето на доклада за събитието тук.