Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu dočasného rámca hodnotenia činností dátového centra

Rada pre skúšanie, inšpekciu a certifikáciu vyzýva verejnosť, aby sa vyjadrila k návrhu rámca posudzovania, ktorý umožní dátovým centrám preukázať súlad s Európskym kódexom správania pre energetickú efektívnosť v dátových centrách, čo je kritérium klasifikácie ako environmentálne udržateľné v rámci taxonómie EÚ.

V rámci taxonómie EÚ možno činnosti dátového centra klasifikovať ako činnosti, ktoré významne prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy, ak vykonávajú očakávané postupy Európskeho kódexu správania pre energetickú efektívnosť v dátových centrách Európskeho spoločného výskumného centra (JRC). Súlad bude musieť overiť nezávislá tretia strana a musí sa podrobiť auditu aspoň každé tri roky.

S cieľom pomôcť audítorom overiť, či dátové centrá dodržiavajú najlepšie postupy kódexu správania, Komisia poverila Radu pre kontrolu a certifikáciu testovania (TIC), aby vypracovala dočasný rámec posudzovania činností dátového centra. Na základe otvorenej výzvy pre expertov Rada TIC vytvorila redakčnú skupinu, ktorá vypracovala prvý návrh rámca. Riadiaca skupina, ktorú zvolalo JRC, pozorne sledovala proces navrhovania, pripomienkovala rámec a poradila redakčnej skupine o jeho zlučiteľnosti s kódexom správania.

Rada TIC teraz uverejnila návrh hodnotiaceho rámca na pripomienkovanie verejnosti.

Výzva na predkladanie pripomienok je otvorená do 16. novembra.

Pripomienky a otázky k návrhu možno zaslať na adresu data.centres@tic-council.org.