Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Aicinājums izteikt piezīmes par pagaidu novērtējuma sistēmas projektu datu centru darbībām

Testēšanas inspekcijas un sertifikācijas padome aicina sabiedrību komentēt novērtēšanas sistēmas projektu, kas ļaus datu centriem pierādīt atbilstību Eiropas rīcības kodeksam attiecībā uz energoefektivitāti datu centros — kritēriju, lai tos klasificētu kā vides ziņā ilgtspējīgus saskaņā ar ES taksonomiju.

Saskaņā ar ES taksonomiju datu centru darbības var klasificēt kā tādas, kas būtiski veicina klimata pārmaiņu mazināšanu, ja tās ir īstenojušas Eiropas Kopīgā pētniecības centra (JRC) Eiropas rīcības kodeksā attiecībā uz energoefektivitāti datu centros paredzēto praksi. Atbilstība būs jāpārbauda neatkarīgai trešai personai un vismaz reizi trijos gados būs jārevidē.

Lai palīdzētu revidentiem pārbaudīt, vai datu centri ievēro Rīcības kodeksa paraugpraksi, Komisija ir uzdevusi Testēšanas inspekcijas un sertifikācijas padomei (TIC padome) izstrādāt pagaidu novērtēšanas sistēmu datu centru darbībām. Pēc atklāta uzaicinājuma ekspertiem TIC padome izveidoja dokumentu izstrādes grupu, lai izstrādātu pirmo satvara projektu. KPC sasauktā vadības grupa ir cieši sekojusi izstrādes procesam, sniegusi komentārus par regulējumu un konsultējusi dokumentu izstrādes grupu par tā atbilstību Rīcības kodeksam.

TIC padome tagad ir publicējusi novērtējuma sistēmas projektu sabiedrības komentāriem.

Uzaicinājums iesniegt piezīmes ir spēkā līdz 16. novembrim.

Komentārus un jautājumus par projektu var nosūtīt data.centres@tic-council.org.