Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Üleskutse märkuste esitamiseks andmekeskuste tegevuse ajutise hindamisraamistiku kavandi kohta

Katseinspektsiooni ja sertifitseerimise nõukogu kutsub üldsust üles esitama märkusi hindamisraamistiku kavandi kohta, mis võimaldab andmekeskustel tõendada oma vastavust andmekeskuste energiatõhususe Euroopa tegevusjuhendile, mis on ELi taksonoomias keskkonnasäästlikuks liigitamise kriteerium.

ELi taksonoomia kohaselt võib andmekeskuste tegevust liigitada kliimamuutuste leevendamisse oluliselt panustavaks, kui sellega on rakendatud Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Euroopa andmekeskuste energiatõhususe tegevusjuhendi eeldatavaid tavasid. Nõuetele vastavust peab kontrollima sõltumatu kolmas isik ja seda peab auditeerima vähemalt iga kolme aasta järel.

Selleks et aidata audiitoritel kontrollida, kas andmekeskused järgivad käitumisjuhendi parimaid tavasid, on komisjon teinud kontrollimis- ja sertifitseerimisnõukogule ülesandeks koostada andmekeskuste tegevuse ajutine hindamisraamistik. Pärast avalikku ekspertide kutset moodustas tehnika- ja innovatsiooninõukogu redaktsioonirühma, et töötada välja raamistiku esimene kavand. Teadusuuringute Ühiskeskuse kokku kutsutud juhtrühm jälgis tähelepanelikult koostamise protsessi, kommenteeris raamistikku ja andis redaktsioonirühmale nõu selle vastavuse kohta käitumisjuhendile.

Tehnika- ja innovatsiooninõukogu on nüüd avaldanud hindamisraamistiku kavandi avalike märkuste esitamiseks.

Märkuste esitamise kutse on avatud kuni 16. novembrini.

Märkused ja küsimused kavandi kohta võib suunata aadressil data.centres@tic-council.org.