Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Uppmaning att inkomma med synpunkter på utkastet till tillfällig bedömningsram för datacentralverksamhet

Test- och certifieringsrådet uppmanar allmänheten att lämna synpunkter på ett utkast till bedömningsram som kommer att göra det möjligt för datacentraler att bevisa att de följer den europeiska uppförandekoden för energieffektivitet i datacentraler – ett kriterium för att klassificeras som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi.

Enligt EU-taxonomin kan datacentralverksamhet klassificeras som ett väsentligt bidrag till begränsningen av klimatförändringarna om den har genomfört den förväntade praxisen i den europeiska uppförandekoden för energieffektivitet i datacentraler från Europeiska gemensamma forskningscentrumet (JRC). Efterlevnaden måste kontrolleras av en oberoende tredje part och granskas minst vart tredje år.

För att hjälpa revisorerna att kontrollera om datacentraler följer uppförandekodens bästa praxis har kommissionen gett test- och certifieringsrådet (TIC Council) i uppdrag att utarbeta en tillfällig bedömningsram för datacentralverksamhet. Efter en öppen ansökningsomgång för experter bildade TIC-rådet en förslagsgrupp för att utarbeta ett första utkast till ram. En styrgrupp som sammankallats av GFC har noga följt utarbetandet, kommenterat ramen och gett förslagsgruppen råd om dess förenlighet med uppförandekoden.

TIC-rådet har nu offentliggjort utkastet till bedömningsram för synpunkter från allmänheten.

Uppmaningen att lämna synpunkter är öppen till och med den 16 november.

Kommentarer och frågor om utkastet kan skickas till data.centres@tic-council.org