Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu tymczasowych ram oceny działalności centrum danych

Rada ds. Inspekcji Testowej i Certyfikacji zwraca się do społeczeństwa o przedstawienie uwag na temat projektu ram oceny, które umożliwią centrom danych udowodnienie zgodności z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie efektywności energetycznej w ośrodkach przetwarzania danych – kryterium klasyfikacji jako zrównoważone środowiskowo zgodnie z systematyką UE.

Zgodnie z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju działalność ośrodków przetwarzania danych można sklasyfikować jako działalność istotnie przyczyniającą się do łagodzenia zmiany klimatu, jeżeli wdrożyła oczekiwane praktyki europejskiego kodeksu postępowania w zakresie efektywności energetycznej w ośrodkach przetwarzania danych opracowanego przez Europejskie Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Zgodność będzie musiała być weryfikowana przez niezależną stronę trzecią i poddawana audytowi co najmniej raz na trzy lata.

Aby pomóc audytorom weryfikować, czy ośrodki przetwarzania danych przestrzegają najlepszych praktyk kodeksu postępowania, Komisja powierzyła Radzie ds. Kontroli i Certyfikacji (Rady TIC) zadanie opracowania tymczasowych ram oceny działalności centrów danych. W następstwie otwartego zaproszenia do składania wniosków Rada TIC utworzyła grupę redakcyjną w celu opracowania pierwszego projektu ram. Grupa sterująca zwołana przez JRC uważnie śledziła proces redakcyjny, komentowała ramy i doradzała grupie redakcyjnej w sprawie ich zgodności z kodeksem postępowania.

Rada TIC opublikowała obecnie projekt ram oceny na potrzeby publicznych uwag.

Zaproszenie do zgłaszania uwag jest otwarte do dnia 16 listopada.

Uwagi i pytania dotyczące projektu można kierować na adres data.centres@tic-council.org.