Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

elektronická verejná správa a digitálne verejné služby

Európska komisia prijíma konkrétne opatrenia na rozvoj cezhraničných digitálnych verejných služieb.

    Počítačová klávesnica s tlačidlom elektronickej verejnej správy

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Účinné digitálne verejné služby alebo elektronická verejná správa môžu priniesť širokú škálu výhod. Patrí medzi ne väčšia efektívnosť a úspory pre vlády a podniky, zvýšená transparentnosť a väčšia účasť občanov na politickom živote.

Orgány verejnej správy už vo veľkej miere využívajú IKT, ale elektronická verejná správa zahŕňa viac než len nástroje: zahŕňa prehodnotenie organizácií a procesov a zmenu správania tak, aby sa verejné služby poskytovali ľuďom efektívnejšie. Elektronická verejná správa umožňuje občanom, podnikom a organizáciám vykonávať svoju interakciu s vládou jednoduchšie, rýchlejšie a pri nižších nákladoch.

Potenciálne úspory nákladov sú obrovské. V Dánsku elektronická fakturácia ušetrí daňovníkom 150 miliónov EUR ročne a podnikom 50 miliónov EUR ročne. Ak sa zavedú v celej EÚ, ročné úspory by mohli presiahnuť 50 miliárd EUR. Medzitým v Taliansku systémy elektronického obstarávania znížili náklady o viac ako 3 miliardy EUR.

Cezhraničné digitálne verejné služby umožňujú ľuďom voľný pohyb v EÚ. Bez ohľadu na to, či sa sťahujete za prácou alebo rodinou, môžete ľahko riešiť verejné služby mimo vašej domovskej krajiny.

Európska komisia v rámci svojej stratégie prijíma konkrétne opatrenia na rozvoj cezhraničných digitálnych verejných služieb. Medzi ne patrí okrem iného vytvorenie európskych interoperabilných platforiem, ako je spoločný rámec pre správu elektronickej identity občanov, a podpora inovácií prostredníctvom financovania rozsiahlych pilotných projektov.

K dispozícii sú usmernenia o tom, ako lepšie využívať otvorené normy pre systémy IKT verejných orgánov, aby sa zabránilo závislosti od určitých dodávateľov systémov IKT.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Nadobudnutie účinnosti nariadenia o digitálnej identite

Pravidlá týkajúce sa vytvorenia európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť v pondelok. Pripravia pôdu pre všetkých občanov a obyvateľov EÚ, aby mohli v roku 2026 využívať výhody osobnej európskej peňaženky digitálnej identity.

PRESS RELEASE |
Komisia otvára výzvy na investovanie viac ako 176 miliónov EUR do digitálnych kapacít a technológií

Európska komisia otvorila nový súbor výziev na predkladanie návrhov v rámci pracovných programov programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024 s cieľom posilniť digitálne kapacity v celej EÚ. Tieto výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a pridružených krajín. Rozpočet na tento súbor výziev je viac ako 176 miliónov EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne verejné služby a prostredia

Komisia využíva digitálne technológie na zlepšenie verejných služieb a rozvoj inteligentných miest.

Hlbší pohľad

akčný plán pre elektronickú verejnú správu

V akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu sa stanovujú ciele na modernizáciu digitálnych verejných služieb a na to, aby sa EÚ stala lepším miestom na prácu, život a investovanie.

Pozri aj

Inteligentné mestá a komunity

Európska komisia spolupracuje s inteligentnými mestami a komunitami s cieľom riešiť miestne výzvy, poskytovať občanom lepšie služby a dosahovať ciele Európskej zelenej dohody.

Dôveryhodné služby

EÚ zaviedla pravidlá na posilnenie dôveryhodných služieb a zabezpečenie bezpečnosti našej online činnosti v celej EÚ.

Elektronické podpisy

Smernicou o elektronickom podpise sa na európskej úrovni stanovil právny rámec pre elektronické podpisy a certifikačné služby.

Elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia (eID) je jedným z nástrojov na zaistenie bezpečného prístupu k online službám a na bezpečnejšie vykonávanie elektronických transakcií.

eZdravie

Európska komisia sa snaží poskytnúť občanom prístup k bezpečným a vysokokvalitným digitálnym službám v oblasti zdravotníctva a starostlivosti.

Iné