Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

elektronická verejná správa a digitálne verejné služby

Európska komisia prijíma konkrétne opatrenia na rozvoj cezhraničných digitálnych verejných služieb.

    Počítačová klávesnica s tlačidlom eGovernment

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Účinné digitálne verejné služby alebo elektronická verejná správa môžu priniesť širokú škálu výhod. Patrí medzi ne väčšia efektívnosť a úspory pre vlády a podniky, zvýšená transparentnosť a väčšia účasť občanov na politickom živote.

Informačné a komunikačné technológie už vo veľkej miere využívajú vládne orgány, ale elektronická verejná správa zahŕňa viac než len nástroje: zahŕňa prehodnotenie organizácií a procesov a zmenu správania tak, aby sa verejné služby poskytovali ľuďom efektívnejšie. Dobre implementovaná elektronická verejná správa umožňuje občanom, podnikom a organizáciám vykonávať svoje interakcie s vládou jednoduchšie, rýchlejšie a pri nižších nákladoch.

Potenciálne úspory nákladov sú obrovské. V Dánsku ušetria daňoví poplatníci 150 miliónov EUR ročne a podniky 50 miliónov EUR ročne. Ak by sa zaviedli v celej EÚ, ročné úspory by mohli presiahnuť 50 miliárd EUR. Systémy elektronického verejného obstarávania v Taliansku medzitým znížili náklady vo výške viac ako 3 miliardy EUR.

Cezhraničné digitálne verejné služby umožňujú ľuďom voľný pohyb v EÚ. Bez ohľadu na to, či sa sťahujete za prácou alebo rodinou, môžete sa ľahko vysporiadať s verejnými službami mimo svojej domovskej krajiny.

Európska komisia v rámci svojej stratégie prijíma konkrétne opatrenia na rozvoj cezhraničných digitálnych verejných služieb. Medzi ne patrí okrem iného vytvorenie európskych interoperabilných platforiem, ako je spoločný rámec pre riadenie elektronickej identity občanov, a podpora inovácií prostredníctvom financovania rozsiahlych pilotných projektov.

Sú k dispozícii usmernenia o tom, ako lepšie využívať otvorené normy pre systémy IKT verejných orgánov s cieľom vyhnúť sa závislosti od určitých dodávateľov systémov IKT (zamknutie).

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Európska komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Belgicka, Bulharska, Lotyšska a Holandska za to, že neprijali pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Belgicka, Bulharska, Lotyšska a Holandska za to, že do vnútroštátneho práva netransponovali pravidlá EÚ týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora (smernica EÚ 2019/1024, ďalej len „smernica o otvorených dátach“).

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne verejné služby a prostredia

Komisia využíva digitálne technológie na zlepšenie verejných služieb a rozvoj inteligentných miest.

Hlbší pohľad

akčný plán pre elektronickú verejnú správu

V akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu sa stanovujú ciele na modernizáciu digitálnych verejných služieb a na to, aby sa EÚ stala lepším miestom na prácu, život a investovanie.

Pozri aj

Inteligentné mestá a komunity

Európska komisia spolupracuje s inteligentnými mestami a komunitami s cieľom riešiť miestne výzvy, poskytovať občanom lepšie služby a dosahovať ciele Európskej zelenej dohody.

Elektronické podpisy

Smernicou o elektronickom podpise sa na európskej úrovni stanovil právny rámec pre elektronické podpisy a certifikačné služby.

Elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia (eID) je jedným z nástrojov na zabezpečenie bezpečného prístupu k online službám a na bezpečnejšie vykonávanie elektronických transakcií.

eZdravie

Európska komisia sa snaží poskytnúť občanom prístup k bezpečným a vysokokvalitným digitálnym službám v oblasti zdravotníctva a starostlivosti.

Ostatné

Elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia (eID) je jedným z nástrojov na zabezpečenie bezpečného prístupu k online...