Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Identifikácia špecifikácií IKT

Európska komisia vypracovala flexibilný prístup k normalizácii pri určovaní nových technických špecifikácií IKT.

    Osoba stojí za slovami zobrazenými v šesťuholníkoch a vyberie „špecifikácie“

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Európska komisia môže identifikovať technické špecifikácie IKT, ktoré nie sú vnútroštátnymi, európskymi ani medzinárodnými normami, za predpokladu, že spĺňajú presné požiadavky. Po určení a schválení sa na tieto špecifikácie potom môže odkazovať v európskom verejnom obstarávaní.

Tento flexibilný prístup umožňuje EÚ reagovať na rýchly vývoj technológií v oblasti IKT. Pomáha tiež podnecovať hospodársku súťaž, podporovať interoperabilitu a inovácie a uľahčovať poskytovanie cezhraničných služieb.

Ako sa identifikujú nové normy?

Európska multilaterálna platforma, expertná poradná skupina pre normalizáciu IKT, zriaďuje hodnotiace skupiny s cieľom preskúmať súlad technických špecifikácií v oblasti IKT, ktoré nie sú vnútroštátnymi, európskymi alebo medzinárodnými normami. Berie tak do úvahy požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu č. 1025/2012 o európskej normalizácii (.pdf).

Na základe výsledkov hodnotiacej skupiny vypracuje platforma viacerých zainteresovaných strán pre Komisiu hodnotiacu správu. Správa obsahuje ich odporúčania týkajúce sa možnosti identifikácie technických špecifikácií, na ktoré sa odkazuje vo verejnom obstarávaní.

Pred prijatím rozhodnutia Európska komisia konzultuje buď s výborom, alebo s príslušnými odvetvovými odborníkmi. Po takýchto konzultáciách Komisia rozhodne, či technickú špecifikáciu IKT určí ako „spoločnú technickú špecifikáciu“, ktorú môžu orgány verejnej moci použiť pri ich verejnom obstarávaní (v súlade s nariadeniami o verejnom obstarávaní).

Aké technické špecifikácie sú doteraz identifikované?

Zoznam doteraz identifikovaných technických špecifikácií a odkaz na konkrétne vykonávacie rozhodnutia Komisie.

Aké požiadavky musia spĺňať nové normy?

Technické špecifikácie IKT musia byť identifikované ako možné „spoločné technické špecifikácie“ v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II k nariadeniu č. 1025/2012 o európskej normalizácii (.pdf). To zahŕňa prijatie na trh a súlad s európskou normalizáciou.

Proces vypracovania technických špecifikácií IKT musí byť otvorený, transparentný a založený na konsenze. Špecifikácie musia tiež spĺňať definované atribúty vrátane údržby, dostupnosti, práv duševného vlastníctva licencovaných na základe FRAND, relevantnosti, neutrality, stability a kvality.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

ICT and standardisation

ICT specifications ensure that products can connect and interoperate with each other, boosting innovation, and keeping ICT markets open and competitive.

Pozri aj

Priebežný plán normalizácie IKT

Priebežný plán EÚ poskytuje prehľad predbežných a doplnkových normalizačných činností v oblasti IKT vykonávaných na podporu politických činností EÚ.