Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Identifiering av IKT-specifikationer

Europeiska kommissionen har utvecklat ett flexibelt tillvägagångssätt för standardisering när man fastställer nya tekniska specifikationer för IKT.

    Personen står bakom ord som visas i hexagoner och väljer ”specifikationer”

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Europeiska kommissionen kan identifiera tekniska specifikationer för IKT som inte är nationella, europeiska eller internationella standarder, förutsatt att de uppfyller exakta krav. När dessa specifikationer väl har identifierats och godkänts kan de sedan refereras till i den europeiska offentliga upphandlingen.

Denna flexibla strategi gör det möjligt för EU att reagera på den snabba utvecklingen av tekniken inom IKT. Det bidrar också till att främja konkurrens, främja interoperabilitet och innovation och underlätta tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster.

Hur identifieras nya standarder?

Den europeiska flerpartsplattformen, den rådgivande expertgruppen för IKT-standardisering, inrättar utvärderingsgrupper för att undersöka efterlevnaden av tekniska specifikationer på IKT-området som inte är nationella, europeiska eller internationella standarder. Den beaktar kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering (.pdf).

På grundval av utvärderingsgruppens resultat utarbetar flerpartsplattformen en utvärderingsrapport för kommissionen. Rapporten innehåller råd om möjligheten att identifiera tekniska specifikationer som ska hänvisas till vid offentlig upphandling.

Innan kommissionen fattar sitt beslut samråder den med antingen kommittén eller de berörda branschexperterna. Efter sådana samråd beslutar kommissionen huruvida den tekniska IKT-specifikationen ska identifieras som en ”gemensam teknisk specifikation” som kan användas av offentliga myndigheter i deras offentliga upphandling (i enlighet med förordningarna om offentlig upphandling).

Vilka är de tekniska specifikationerna hittills?

Förteckning över de tekniska specifikationer som hittills identifierats och kopplingen till kommissionens genomförandebeslut.

Vilka krav måste nya standarder uppfylla?

För att kunna identifieras som möjligt ”gemensamma tekniska specifikationer” måste tekniska specifikationer för IKT uppfylla kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering (.pdf). Detta inbegriper marknadsacceptans och samstämmighet med europeisk standardisering.

Den process genom vilken de tekniska specifikationerna för IKT utvecklas måste vara öppen, transparent och grundad på samförstånd. Specifikationerna måste också uppfylla definierade attribut, inklusive underhåll, tillgänglighet, immateriella rättigheter licensierade på FRAND-basis, relevans, neutralitet, stabilitet och kvalitet.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

IKT och standardisering

IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan kopplas samman och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

Se också

Rullande plan för IKT-standardisering

EU:s löpande plan ger en översikt över preliminära och kompletterande IKT-standardiseringsåtgärder som genomförs till stöd för EU:s politiska verksamhet.