Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Identifiering av IKT-specifikationer

Kommissionen har utvecklat ett flexibelt tillvägagångssätt för standardisering vid fastställandet av nya tekniska IKT-specifikationer.

Enligt artikel 13 i förordning (EU) nr1025/2012 om europeisk standardiseringkan kommissionen identifiera tekniska IKT-specifikationerutöver nationella, europeiska eller internationella standarder för hänvisningar vid offentlig upphandling, förutsatt att de uppfyller exakta krav. Denna flexibla strategi gör det möjligt för EU att reagera på den snabba utvecklingen av digital teknik. Det främjar också konkurrens, främjar interoperabilitet och innovation, samtidigt som man undviker inlåsning och underlättar tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster.

Hur identifieras nya standarder?

Flerpartsplattformen för IKT-standardisering, kommissionens rådgivande expertgrupp för IKT-standardisering, inrättar utvärderingsgrupper för att granska efterlevnaden av tekniska specifikationer på IKT-området (enligt beskrivningen i bilaga II till förordning (EU)nr 1025/2012 om europeisk standardisering). Fokus ligger på standarder som utvecklats från olika forum och konsortier utanför de formella nationella, europeiska eller internationella standardiseringsorganisationerna.

På grundval av utvärderingsgruppens resultat utarbetar havsplaneringenen utvärderingsrapport för kommissionen. Rapporten innehåller deras råd om möjligheten att identifiera tekniska specifikationer som kan hänvisas till vid offentlig upphandling.

Innan kommissionen fattar sitt beslut samråder den med antingen den relevanta standardkommittén eller de relevanta branschexperterna. Först då beslutar kommissionen huruvida den tekniska specifikationen för IKT ska identifieras som en ”gemensam teknisk specifikation” som kan användas av offentliga myndigheter vid offentlig upphandling (i enlighet medförordningarna omoffentlig upphandling).

Vilka tekniska specifikationer har hittills identifierats?

Du kan kontrollera förteckningen över identifierade tekniska specifikationer och länken till kommissionens särskilda genomförandebeslut.

Vilka krav måste nya standarder uppfylla?

Gemensamma tekniska specifikationer identifieras i enlighet med kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering. Dessa inbegriper efterlevnad av WTO:s principer förstandardisering,marknadsacceptans och samstämdhet med europeisk standardisering.

Den process genom vilken de tekniska specifikationerna för IKT utvecklas måste vara öppen, öppen och grundad på samförstånd. Specifikationerna måste också uppfylla definierade attribut, inklusive underhåll, tillgänglighet, immateriella rättigheter licensierade på FRAND-basis, relevans, neutralitet, stabilitet och kvalitet.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

IKT och standardisering

IKT-standarder och IKT-specifikationer säkerställer att produkter kan anslutas och samverka med varandra, främja innovation och hålla IKT-marknaderna öppna och konkurrenskraftiga.

Se också

Rullande plan för IKT-standardisering

I den löpande planen för IKT-standardisering beskrivs verksamhet som kopplar samman EU:s politik med standardiseringsinsatser på mer än 30 tekniska områden.