Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zaveze za ukrepanje

Vse organizacije, podjetja in vladne organe se spodbuja, naj se konkretno zavežejo k izvajanju ukrepov za zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi.

Komisija poziva podjetja, organizacije, šole in institucije, naj podpišejo poziv k ukrepanju za izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti v Evropi.

fix-empty

Zaveze in zaveze organizacij segajo od usposabljanja učiteljev, preusposabljanja iskalcev zaposlitve in ukrepov, usmerjenih v strokovnjake IKT in ljudi, ki delajo v različnih sektorjih, do pomoči ljudem pri učenju digitalnih znanj in spretnosti.

Organizacije lahko uvedejo obljube na spletu prek pregledovalca obljub. Zaveza bi morala obravnavati eno ali več od štirih ciljnih skupin:

  1. digitalna znanja in spretnosti za vse: razvoj digitalnih znanj in spretnosti, da se vsem državljanom omogoči, da so dejavni v naši digitalni družbi;
  2. digitalna znanja in spretnosti za delovno silo: razvoj digitalnih znanj in spretnosti za digitalno gospodarstvo, npr. izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev, iskalcev zaposlitve; ukrepi v zvezi s poklicnim svetovanjem in usmerjanjem;
  3. digitalna znanja in spretnosti za strokovnjake s področja IKT: razvoj digitalnih znanj in spretnosti na visoki ravni za strokovnjake na področju IKT v vseh industrijskih sektorjih;
  4. digitalna znanja in spretnosti v izobraževanju: preoblikovanje poučevanja in učenja digitalnih spretnosti z vidika vseživljenjskega učenja, vključno z usposabljanjem učiteljev.

Poseben poziv k pritegnitvi žensk in deklet k digitalnemu

Študija je pokazala, da je delež moških, ki delajo v digitalnem sektorju, 3,1-krat večji od deleža žensk. Za premostitev razlik med spoloma v tehnologiji Evropska komisija poziva podjetja in organizacije, naj se zavežejo k ukrepom, s katerimi bi več žensk in deklet opremili z digitalnimi znanji in spretnostmi ter jih spodbudili k študiju in poklicni poti na področju IKT.

Pridobite značko za vašo spletno stran

Ko bo vaša obljuba odobrena, boste prejeli značko, ki jo lahko objavite na svoji spletni strani. Zaobljube so obveščene o dejavnostih in povabljene na sestanke, povezane z delom koalicije za digitalne spretnosti in delovna mesta. Zaveze bodo vključene v oblikovanje koalicije, pri čemer jim bo pomagal sekretariat za digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta, da bi podprli napredek pri izpolnjevanju svojih zavez.

Vse zaobljube si lahko ogledate na našem gledalcu.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

Pobude na področju digitalnih znanj in spretnosti

Evropska komisija podpira številne pobude za spodbujanje odličnosti na področju digitalnih znanj in spretnosti v različnih organizacijah, sektorjih in državah.

Glej tudi