Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen inleder ansökningsomgångar till ett värde av 107 miljoner euro för att stärka Europas cybersäkerhet

I dag uppmanar kommissionen företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer att lägga fram förslag som syftar till att stärka EU:s motståndskraft mot cyberhot och dess förmåga att skydda, upptäcka, försvara och avskräcka från cyberattacker samt stärka samarbetet mellan medlemsländerna.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Kommissionen och Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet (ECCC) inledde en ny ansökningsomgång, till ett värde av totalt 71 miljoner euro inom arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2023–2024, för cybersäkerhetsåtgärder för att stärka det operativa samarbetet och den gemensamma kapaciteten med medlemsstaterna på EU-nivå.

Av detta belopp kommer 35 miljoner euro att avsättas för att inrätta krismekanismen för cybersäkerhet, som ska stödja medlemsstaternas beredskap och ömsesidiga biståndsåtgärder vid cyberincidenter, vilket också ingår i den föreslagna EU-akten om cybersolidaritet. För att säkerställa en starkare cybersäkerhet för industrin, nystartade företag och små och medelstora företag i hela EU kommer 30 miljoner euro att stödja genomförandet av NIS 2-direktivet och den föreslagna EU-rättsakten om cyberresiliens. Ytterligare stödåtgärder på 6 miljoner euro kommer att främja samordningen mellan civila och försvarsrelaterade cybersäkerhetsområden samt intressenternas engagemang på standardiseringsområdet. Ansökningsomgången är öppen till och med den 26 september 2023 för enheter från EU:s medlemsstater och Efta/EES-länderna.

Samtidigt återupptogs den föregående ansökningsomgången till och med den 6 juli 2023 för att skapa ytterligare möjligheter till en återstående total budget på 36,5 miljoner euro. Detta omfattar områdena resiliens, samordning och cybersäkerhet (3,4 miljoner euro), kapacitetsuppbyggnad för säkerhetscentrum (26,3 miljoner euro) och användning av innovativa lösningar för cybersäkerhet (6,8 miljoner euro).

Läs mer om programmet för ett digitalt Europa