Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Kommissionen publicerar två studier för att kartlägga utmaningar och möjligheter för de kulturella och kreativa sektorerna under det digitala decenniet

Båda studierna syftar till att ge kreativa entreprenörer, akademiker, nationella beslutsfattare och beslutsfattare i EU konkreta idéer och vägar för ytterligare utforskning.

De kulturella och kreativa sektorerna påverkas i stor utsträckning av den digitala omvandlingen av vårt samhälle och vår ekonomi. Under årens lopp har den digitala konsumtionen ökat betydligt samtidigt som de kreativa sektorerna fortsatte att inspirera européerna. De kreativa sektorerna har också ställts inför många nya utmaningar när det gäller att anpassa sig till en snabbt föränderlig digital verklighet.

Även om inte all CCS påverkas lika av digital teknik är det viktigt att kartlägga utmaningar och möjligheter med digital teknik, såsom artificiell intelligens (AI), eftersom den kan påverka hela värdekedjan, från produktion till distribution och marknadsföring.

I studierna analyseras utvecklingen ur två perspektiv:

Studie om möjligheter och utmaningar för artificiell intelligens (AI) för de kulturella och kreativa sektorerna

I denna studie kartläggs konkreta exempel på organisationer som använder AI inom tio kreativa sektorer: Musik, film, videospel och immersivt innehåll, nyhetsmedier/journalistik, bokutgivning, arkitektur, museer och kulturarv, visuell konst, scenkonst, Fashion och design. Den innehåller rekommendationer för att möta utmaningar på fem områden, särskilt tillgång till data, tillgång till kompetens, öppenhet, samarbetsekosystem och tillgång till finansiering. med beaktande av den stora mångfalden av behov inom olika sektorer, inbegripet små aktörer.
I studien betonas bland annat vikten av datainteroperabilitet, de kreativa sektorerna uppmanas att fastställa gemensamma mål och utforska datastandarder, och beslutsfattarna rekommenderas att främja kunskapsutbyte mellan nystartade teknikföretag och kreativa sektorer.

Studie om upphovsrätt och ny teknik: Hantering av upphovsrättsdata och artificiell intelligens

I denna studie undersöks den nya teknikens inverkan på de kulturella och kreativa sektorerna ur upphovsrättslig synvinkel, och den är uppdelad i två delar. Den första handlar om den potentiella användningen av ny teknik för att förbättra hanteringen av data som är kopplade till upphovsrättsskyddat innehåll och tillhandahåller idéer för att öka interoperabiliteten för metadata. I den andra delen undersöks de upphovsrättsrelaterade utmaningar som användningen av AI ger upphov till, inbegripet eventuella nya rättsliga frågor som rör samspelet mellan den rättsliga ramen för upphovsrätt och AI. 

Bakgrundsinformation

Båda studierna beställs av GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och bidrar till Europas digitala decennium, Europeiska kommissionens vision och vägar för Europas digitala omställning senast 2030.