Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Консултация на отворения пазар за действията в областта на обществените поръчки в рамките на Европейския облак за отворена наука

Европейската комисия организира два последователни уебинара за предстоящата предварителна пазарна консултация на Европейския облак за отворена наука.

© Who_I_am - iStock Getty Images Plus

Вторник, 31 май 2022 г., 14.00—16.00 ч. централноевропейско лятно часово време,
четвъртък, 9 юни 2022 г., 10.00—12.00 ч. централноевропейско лятно часово време

С публикуването на известието за предварителна информация Европейската комисия кани потенциални участници на пазара от промишлеността и научноизследователската общност да участват в предварителната пазарна консултация за предстоящото възлагане на обществена поръчка в рамките на Европейския облак за отворена наука (EOSC). По време на откритата пазарна консултация Комисията търси по-специално обратна информация относно подходите за възлагане на обществени поръчки, техническите предизвикателства и възможните решения.

Уебинарите ще бъдат насрочени за вторник, 31 май 2022 г., в 14.00—16.00 ч. централноевропейско лятно часово време и на 9 юни 2022 г., четвъртък, в 10.00—12.00 ч. централноевропейско лятно часово време. При възлагането на обществени поръчки ще се изгради и внедри оперативна, сигурна, базирана в облак инфраструктура за EOSC, включително обединена основна платформа за EOSC и EOSC борса, която предлага висококачествени професионални услуги и опит на висшестоящите потребители за голям брой потребители, с наличните функционални възможности 24/7. Действието за възлагане на обществени поръчки е дейност, финансирана от работната програма за научноизследователските инфраструктури за периода 2021—2022 г. по програма „Хоризонт Европа“.

Приканваме Ви да разгледате дневния ред и да попълните формуляра за регистрация.

За връзка: CNECT-EOSC-PROCUREMENT (на) ec.europa.eu

Обща информация

Европейският облак за отворена наука има за цел да се постигне обединяване на инфраструктури, осигуряващи безпрепятствен достъп до оперативно съвместими научноизследователски обекти и услуги с добавена стойност за целия цикъл на научноизследователските данни — от откриването и минното дело до съхранението, управлението, анализа и повторното използване през границите и научните дисциплини. В контекста на отворената наука EOSC има за цел да даде на ЕС водеща роля в световен мащаб в управлението на научноизследователски данни и да гарантира, че европейските учени се възползват в пълна степен от основаните на данни научни изследвания.