Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Публикация

Програмата „Цифрови технологии“ на МСЕ стимулира инвестициите в 5G

Комисията е планирала един милиард евро за инвестиции в 5G през следващите седем години в рамките на МСЕ — Цифрови технологии

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

МСЕ — Цифрови технологии е нов инструмент за финансиране, изцяло предназначен за свързаността. Програмата е предназначена да подкрепя целите на Комисията за свързаност. До 2025 г. всички основни транспортни маршрути в Европа следва да имат 5G свързаност. Комисията също така определи цели за свързаност за цифровото десетилетие до 2030 г. До края на десетилетието всички домакинства в ЕС следва да имат достъп до 5G мрежите.

За да постигне тези амбиции, Комисията е планирала един милиард евро за инвестиции в 5G през следващите седем години в рамките на МСЕ в областта на цифровите технологии. Има открити покани за представяне на предложения за отпускане на субсидии за проекти. Въведени са действия в подкрепа на навременното внедряване на 5G иновативни услуги. Финансирането ще бъде насочено към интелигентните общности, за да се даде възможност за иновативни случаи на използване в ключови области като здравеопазване, образование, обществени услуги на местно равнище. Друга открита покана ще подпомогне внедряването на 5G по основните транспортни маршрути в подкрепа на свързани и автоматизирани приложения за мобилност. 

Научете повече във видеоматериала