Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle v oblasti širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo průkopníkem digitálních technologií tím, že vytvoří základ pro dánské podniky k využívání digitálních technologií.

    vlajka Dánska

Shrnutí rozvoje širokopásmového připojení v Dánsku

Dánská strategie pro širokopásmové připojení stanoví ambiciózní cíle pokrytí do roku 2025. Digitální strategie 2022–2025 a 2024–2027 se zabývají nedostatkem pracovníků, podporou zmírňování změny klimatu, digitálním začleňováním, umělou inteligencí, ekologickou transformací a digitálním vzděláváním.

Vnitrostátní strategie a politika v oblasti širokopásmového připojení

Odpovědné orgány

  • Ministerstvo pro klima, energetiku a veřejné služby (Klíma, Energi- og Forsyningsministeriet) jeodpovědné za rozvoj a správu dánské politiky v oblasti širokopásmového připojení. Mezi jeho hlavní činnosti patří regulační rámec pro odvětví telekomunikací a stanovení cílů v oblasti širokopásmového připojení, na nichž se vláda společně dohodla.
  • Dánská energetická agentura (Energistyrelsen) je součástí ministerstva pro klima, energetiku a veřejné služby a působí jako hlavní vnitrostátní regulační orgán pro telekomunikace v Dánsku. Agentura je národním centrem kompetencí pro širokopásmové připojení a mezi její úkoly patří provádění politiky širokopásmového připojení, záležitosti související s fyzickou infrastrukturou, právem na cestu, rádiovými zařízeními, neutralitou sítě a správou spektra.
  • Dánský obchodní úřad, agentura pod ministerstvem průmyslu, obchodu a financí, je nezávislým regulačním orgánem odpovědným za analýzu trhu a rozhodování a vykonává úkoly v oblasti regulace internetu a soukromí v oblasti elektronických komunikací.
  • Dánská agentura pro digitální vládu je agentura ministerstva financí zřízená za účelem urychlení procesů digitalizace potřebných k modernizaci dánské sociální společnosti. Agentura odpovídá za digitalizaci Dánska a odpovídá za provádění digitálních ambicí vlády ve veřejném sektoru.

Hlavní cíle rozvoje širokopásmového připojení

Dánská strategie pro širokopásmové připojení byla dohodnuta v roce 2021. Cílem strategie je: a) pokrýt všechny domácnosti a podniky připojením 100/30 Mb/s do roku 2025, b) pokrýt 98 % domácností a podniků rychlostí stahování 1 Gb/s do roku 2025 a c) identifikovat potřeby a poptávku po gigabitových rychlostech do roku 2030.

Ústřední vláda, regiony a obce se na digitální strategii na období 2022–2025 dohodly. Strategie zahrnuje iniciativy, které mají napravit nedostatek pracovníků, podpořit zmírňování změny klimatu a digitální začlenění.

Strategie digitalizace na období 2024–2027 byla oznámena v listopadu 2023. Vláda hodlá investovat přibližně 800 milionů DKK do rozvoje k lepší digitální budoucnosti pro dánské občany a společnosti. Strategie obsahuje 25 iniciativ, které udávají směr pro digitální rozvoj v nadcházejících letech, mimo jiné v oblasti umělé inteligence, ekologické transformace a digitálního vzdělávání dětí a mladých lidí.

Hlavní opatření pro rozvoj širokopásmového připojení

  • Mapování širokopásmových sítí: Dánská energetická agentura monitoruje rozvoj širokopásmového připojení prostřednictvím nástroje pro mapování (Tjekditnet). Jedná se o interaktivní mapování nabízených a technicky možných rychlostí, dostupných technologií a poskytovatelů předplatného na úrovni adres pro všechny dánské adresy, včetně podniků, domácností, veřejných budov a rekreačních domů. Mapování se týká jak pevného přístupu, tak mobilního pokrytí. K dispozici jsou rovněž souhrnné údaje o pokrytí na obecní nebo regionální úrovni. Web nabízí nástroj pro měření rychlosti a kvality aktuálního připojení uživatelů.

Vnitrostátní a regionální finanční nástroje pro širokopásmové připojení

Dánsko se zaměřuje především na zavádění infrastruktury vysokorychlostních sítí založené na soukromých investicích, zejména prostřednictvím tržního zavádění a technologicky neutrální regulace, podporované omezenými veřejnými granty ve venkovských nekomerčně životaschopných oblastech. Klíčová úloha je vyhrazena obcím při koordinaci a podpoře procesu ve spolupráci s telekomunikačními operátory. Veřejné financování je vyhrazeno pro oblasti s nedostatečným pokrytím širokopásmovým připojením. V této souvislosti bylo v letech 2022 a 2023 přiděleno národnímu fondu širokopásmového připojení 13,5 milionu EUR.

Údaje o rozvoji širokopásmového připojení a technologiích v Dánsku

Nejnovější údaje o širokopásmovém pokrytí, předplatném a penetraci, pokrytí různých širokopásmových technologií a nákladů naleznete ve srovnávacím přehledu a ve zprávách o jednotlivých zemích indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Vnitrostátní údaje jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Energetické agentury.

Přidělení spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení

Podrobnosti o harmonizovaném přidělování spektra naleznete v Evropské observatoři 5G.

Vnitrostátní publikace a tiskové dokumenty

Angličtina

Dánština

Kontaktní údaje

BCO Dánsko (národní úřad kompetencí pro širokopásmové připojení): Dánská agentura pro dodávky dat a infrastrukturu (Styrelsen pro Dataforsyning og Infrastruktur)

Adresa: Rentemestervej 8, 2400 København, Dánsko
Kontaktujte e-mailem
Telefon: +45 51 15 78 92 Webové stránky

Dánské ministerstvo pro klima, energetiku a veřejné služby (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Adresa: Stormgade 2–6, 1470 Kodaň, Dánsko
Kontaktujte e-mailem
Telefon: +45 33 92 28 00 Webová stránka

Dánské ministerstvo průmyslu, obchodu a financí (Erhvervsministeriet)

Adresa: Slotsholmsgade 10–12, 1216 Copenhagen, Dánsko
Kontaktujte e-mailem
tel.: +45 33 92 33 50 Webové stránky

Dánský obchodní úřad (Erhvervsstyrelsen)

Adresa: Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen, Dánsko
Kontaktujte e-mailem
Telefon: +45 35 29 10 00 Webová stránka

Agentura pro digitální správu (Digitaliseringsstyrelsen)

Adresa: Landgreven 4, 1017 Copenhagen, Dánsko
Kontaktujte e-mailem
Telefon: +45 3392 5200 Webové stránky

Nejnovější zprávy

EU39 dosáhla 70 % pokrytí FTTH/B podle FTTH Rady Evropy

Podle přehledu trhu Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) dosáhla EU39 (27 členských států EU, Spojené království, 4 země SNS, Island, Izrael, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko) 70 % míry pokrytí FTTH/B, 244 milionů domácností od září 2023 a 121 milionů předplatitelů FTTH/B.

BROŽURA |
Širokopásmová investiční příručka

Cílem této příručky je pomoci veřejným orgánům při plánování, provádění a monitorování projektů širokopásmového připojení na jejich území.

Související obsah

Souvislosti

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán širokopásmového připojení, který byl přijat v roce 2016, má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak pro mobilní pokrytí, tak pro vysokorychlostní širokopásmové připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového připojení se zaměřuje na vybudování vnitrostátní širokopásmové sítě jako první krok k dosažení cílů EU v oblasti připojení.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost získat přístup k širokopásmovým sítím o rychlosti nejméně 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využívat 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Lotyšsku

Lotyšsko podporuje cíle gigabitové společnosti a usiluje o 100 Mbps, které lze rozšířit na gigabitové, pro městské a venkovské oblasti, jakož i pokrytí sítí 5G pro všechny velké městské oblasti.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmové připojení směrem k gigabitové společnosti si klade za cíl poskytnout gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán pro širokopásmové připojení pro Irsko předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Cílem maďarské národní strategie digitalizace na období 2021–2030 je dosáhnout cíle, aby do roku 2030 bylo 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Řecku

Národní plán pro širokopásmové připojení na období 2021–2027 podporuje využívání pevných sítí s velmi vysokou kapacitou a sítí 5G. Řecká digitální transformace Bible 2020–2025 zdůrazňuje konektivitu jako jednu z pěti strategických os a uznává cíle Gigabit Society 2025.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní program pro širokopásmové připojení France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění sítí založených na optických vláknech na základě hospodářské soutěže za pomoci veřejných prostředků pro nedostatečně obsluhované oblasti a poradenství pro místní obce, pokud jde o způsob zavádění širokopásmových sítí.

Broadband - Česká republika

Národní plán rozvoje vysokokapacitních sítí schválený v březnu 2021 definuje strategický přístup ČR k výstavbě VHCN.

Širokopásmové připojení na Kypru

Plán Kypru pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení 2021–2027 reaguje na cíle Evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „propojené Bulharsko“ a Politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.

Širokopásmové připojení v Belgii

Strategie Belgie pro širokopásmové připojení je začleněna do širší politické strategie Digitální Belgie. Cílem národního plánu pro pevné a mobilní širokopásmové připojení je odstranit zbývající bílé oblasti, kde nejsou vysokorychlostní služby k dispozici. Snížením nákladů a...

Širokopásmové připojení v Rakousku

Rakouská strategie širokopásmového připojení se zaměřuje na celostátní dodávky gigabitových připojení (pevných a mobilních) do roku 2030.