Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji diġitali.

    il-bandiera tad-Danimarka

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fid-Danimarka

l-istrateġija tal-broadband tad-Danimarka tistabbilixxi għanijiet ambizzjużi ta’ kopertura għall-2025. l-istrateġiji diġitali 2022–2025 u 2024–2027 jindirizzaw in-nuqqas ta’ ħaddiema, l-appoġġ għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, l-inklużjoni diġitali, l-intelliġenza artifiċjali, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-edukazzjoni diġitali.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-Ministeru tal-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet) huwaresponsabbli għall-iżvilupp u l-amministrazzjoni tal-politika Daniża dwar il-broadband. l-azzjonijiet prinċipali tagħha jinkludu l-qafas regolatorju għas-settur tat-telekomunikazzjoni u l-iffissar ta’ miri għall-broadband, li huma miftiehma b’mod kollettiv mill-Gvern.
  • l-Aġenzija Daniża tal-Enerġija(Energistyrelsen) hija parti mill-Ministeru tal-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet u taġixxi bħala l-awtorità regolatorja nazzjonali ewlenija għat-telekomunikazzjoni fid-Danimarka. l-aġenzija hija ċ-ċentru nazzjonali ta’ kompetenza tal-broadband u l-kompiti tagħha jinkludu l-implimentazzjoni tal-politika tal-broadband, kwistjonijiet relatati mal-infrastruttura fiżika, id-dritt tal-lemin, it-tagħmir tar-radju, in-newtralità tal-internet u l-ġestjoni tal-ispettru.
  • Il- Awtorità tan-Negozju Daniża, aġenzija taħt il- Ministeru tal-Industrija, in-Negozju u l-Affarijiet Finanzjarji, hija l-awtorità regolatorja indipendenti inkarigata mill-analiżi u d-deċiżjonijiet tas-suq u twettaq kompiti dwar ir-regolamentazzjoni tal-internet u l-privatezza elettronika.
  • Il- Aġenzija Daniża għall-Gvern Diġitali hija aġenzija tal- Ministeru tal-Finanzi stabbilita biex tħaffef il-proċessi ta’ diġitalizzazzjoni meħtieġa biex timmodernizza s-soċjetà soċjali Daniża. l-Aġenzija hija inkarigata mid-diġitalizzazzjoni tad-Danimarka u hija responsabbli għall-implimentazzjoni tal-ambizzjonijiet diġitali tal-gvern fis-settur pubbliku.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

l-istrateġija tal-broadband tad-Danimarka ġiet maqbula fl-2021. l-għanijiet fl-istrateġija huma li: a) ikopru l-unitajiet domestiċi u n-negozji kollha b’konnessjoni ta’ 100/30 Mbps sal-2025, b) ikopru 98 % tal-unitajiet domestiċi u tan-negozji b’veloċitajiet tat-tniżżil ta’ 1 Gbps sal-2025 u c) jidentifikaw il-ħtiġijiet u d-domanda għall-veloċitajiet tal-gigabits sal-2030.

Il-gvern ċentrali, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet qablu dwar l-Istrateġija Diġitali 2022–2025. l-istrateġija tinkludi inizjattivi, li għandhom jirrimedjaw in-nuqqas ta’ ħaddiema, jappoġġaw il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-inklużjoni diġitali.

Il- istrateġija tad-diġitalizzazzjoni għall-2024–2027 tħabbret f’Novembru 2023. Il-gvern beħsiebu jinvesti madwar DKK 800 miljun fl-iżvilupp lejn futur diġitali aħjar għaċ-ċittadini u l-kumpaniji Daniżi. l-istrateġija fiha 25 inizjattiva, li jistabbilixxu d-direzzjoni għall-iżvilupp diġitali tas-snin li ġejjin, fost affarijiet oħra fi ħdan l-intelliġenza artifiċjali, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-edukazzjoni diġitali fost it-tfal u ż-żgħażagħ.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

  • Immappjar tal-broadband: l-Aġenzija Daniża tal-Enerġija timmonitorja l-iżvilupp tal-broadband permezz tal- għodda ta’ mmappjar (Tjekditnet). Huwa mmappjar interattiv ta’ veloċitajiet offruti u teknikament possibbli, teknoloġiji disponibbli u fornituri ta’ abbonamenti f’livell ta’ indirizz għall-indirizzi Daniżi kollha inklużi n-negozji, l-unitajiet domestiċi, il-bini pubbliku u d-djar għall-vaganzi. l-immappjar ikopri kemm l-aċċess fiss kif ukoll il-kopertura mobbli. Id-data aggregata dwar il-kopertura fil-livell muniċipali jew reġjonali hija disponibbli wkoll. Is-sit joffri għodda biex titkejjel il-veloċità u l-kwalità tal-utenti konnessjoni kurrenti.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

l-enfasi primarja tad-Danimarka hija fuq l-introduzzjoni ta’ infrastruttura tan-netwerk b’veloċità għolja bbażata fuq investimenti privati prinċipalment permezz ta’ introduzzjoni bbażata fuq is-suq u regolamentazzjoni teknoloġikament newtrali, appoġġata minn għotjiet pubbliċi limitati f’żoni rurali mhux kummerċjalment vijabbli. Rwol ewlieni huwa riżervat għall-muniċipalitajiet fil-koordinazzjoni u l-promozzjoni tal-proċess f’kooperazzjoni mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni. Il-finanzjament pubbliku huwa riżervat għal żoni b’kopertura baxxa tal-broadband. F’dan il-kuntest ġew allokati EUR 13.5 miljun għall- pula Nazzjonali tal-Broadband fl-2022 u l-2023.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fid-Danimarka

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI). Id-data nazzjonali hija disponibbli wkoll fis -sit tal-Aġenzija tal-Enerġija.

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Id-Daniż

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO d-Danimarka (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): l-Aġenzija Daniża għall-Provvista u l-Infrastruttura tad-Data (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)

Indirizz: Rentemestervej 8, 2400 København, id-Danimarka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 45 51 15 78 92 Sit web

Il-Ministeru Daniż għall-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Indirizz: Stormgade 2–6, 1470 Kopenħagen, id-Danimarka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 45 33 92 28 00 Sit web

Il-Ministeru Daniż għall-Industrija, in-Negozju u l-Affarijiet Finanzjarji (Erhvervsministeriet)

Indirizz: Slotsholmsgade 10–12, 1216 Kopenħagen, id-Danimarka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 45 33 92 33 50 Sit web

l-Awtorità tan-Negozju Daniża (Erhvervsstyrelsen)

Indirizz: Langelinie Allé 17, 2100 Kopenħagen, id-Danimarka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 45 35 29 10 00 Sit web

Aġenzija għall-Gvern Diġitali (Digitaliseringsstyrelsen)

Indirizz: Landgreven 4, 1017 Kopenħagen, id-Danimarka
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 45 3392 5200 Sit web

l-aħħar aħbarijiet

Ir-Rapport ta’ Attività 2023-24 tan-Network Ewropew tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband

Dan il-fuljett jippreżenta l-attivitajiet ewlenin, l-oqsma ta’ prijorità u l-punti ewlenin mill-programm annwali 2023-24 tan-Network tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal...

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.