Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji diġitali.

    il-bandiera tad-Danimarka

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fid-Danimarka

L-istrateġija tal-broadband tad-Danimarka tistabbilixxi miri ambizzjużi ta’ kopertura għall-2025. L- Istrateġija Diġitali 2022–2025 tindirizza n-nuqqas ta’ ħaddiema, l-appoġġ għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-inklużjoni diġitali.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

  • Il-Ministeru tal-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet(Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)huwa responsabbli għall-iżvilupp u l-amministrazzjoni tal-politika tal-broadband Daniża. L-azzjonijiet prinċipali tagħha jinkludu l-qafas regolatorju għas-settur tat-telekomunikazzjoni u l-istabbiliment ta’ miri għall-broadband, li l-Gvern jaqbel dwarhom b’mod kollettiv.
  • L-Aġenzija Daniża tal-Enerġija(Energistyrelsen) hija parti mill-Ministeru tal-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet u taġixxi bħala l-awtorità regolatorja nazzjonali prinċipali għat-telekomunikazzjoni fid-Danimarka. L-aġenzija hija ċ-ċentru nazzjonali ta’ kompetenza tal-broadband u l-kompiti tagħha jinkludu l-implimentazzjoni tal-politika dwar il-broadband, kwistjonijiet relatati mal-infrastruttura fiżika, id-dritt tal-passaġġ, it-tagħmir tar-radju, in-newtralità tan-net u l-ġestjoni tal-ispettru.
  • L- Awtorità tan-Negozju Daniża, aġenzija taħt il- Ministeru tal-Industrija, in-Negozju u l-Affarijiet Finanzjarji, hija l-awtorità regolatorja indipendenti inkarigata mill-analiżi u d-deċiżjonijiet tas-suq u twettaq kompiti dwar ir-regolamentazzjoni tal-internet u l-privatezza elettronika.
  • L- Aġenzija Daniża għall-Gvern Diġitali hija aġenzija tal- Ministeru tal-Finanzi stabbilita biex tħaffef il-proċessi ta’ diġitalizzazzjoni meħtieġa biex tiġi mmodernizzata s-soċjetà soċjali Daniża. L-Aġenzija hija inkarigata mid-diġitalizzazzjoni tad-Danimarka u hija responsabbli għall-implimentazzjoni tal-ambizzjonijiet diġitali tal-gvern fis-settur pubbliku.

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

L-istrateġija tal-broadband tad-Danimarka ġiet miftiehma fl-2021. L-għanijiet fl-istrateġija huma li: a) tkopri l-unitajiet domestiċi u n-negozji kollha b’konnessjoni ta’ 100/30 Mbps sal-2025, b) tkopri 98 % tal-unitajiet domestiċi u n-negozji b’veloċitajiet ta’ tniżżil ta’ 1 Gbps sal-2025 u c) tidentifika l-ħtiġijiet u d-domanda għal veloċitajiet tal-gigabits sal-2030.

Il-gvern ċentrali, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet qablu dwar l-Istrateġija Diġitali 2022–2025. L-istrateġija tinkludi inizjattivi, li għandhom jirrimedjaw in-nuqqas ta’ ħaddiema, jappoġġaw il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-inklużjoni diġitali.

Miżuri ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

  • L-immappjar tal-broadband: L-Aġenzija Daniża tal-Enerġija timmonitorja l-iżvilupp tal-broadband permezz tal- għodda tal-immappjar (Tjekditnet). Huwa mmappjar interattiv ta’ veloċitajiet offruti u teknikament possibbli, teknoloġiji disponibbli u fornituri ta’ abbonamenti fil-livell ta’ indirizz għall-indirizzi Daniżi kollha inklużi n-negozji, id-djar, il-bini pubbliku u d-djar għall-vaganzi. L-immappjar ikopri kemm l-aċċess fiss kif ukoll il-kopertura mobbli. Hija disponibbli wkoll data aggregata dwar il-kopertura fil-livell muniċipali jew reġjonali. Is-sit joffri għodda biex titkejjel il-veloċità u l-kwalità tal-konnessjoni attwali tal-utenti.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali għall-broadband

L-enfasi primarja tad-Danimarka hija fuq l-introduzzjoni ta’ infrastruttura tan-netwerk b’veloċità għolja bbażata fuq investimenti privati prinċipalment permezz ta’ introduzzjoni bbażata fuq is-suq u regolamentazzjoni teknoloġika newtrali, appoġġata minn għotjiet pubbliċi limitati f’żoni rurali mhux kummerċjalment vijabbli. Rwol ewlieni huwa riżervat għall-muniċipalitajiet fil-koordinazzjoni u l-promozzjoni tal-proċess f’kooperazzjoni mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni. Il-finanzjament pubbliku huwa riżervat għal żoni b’kopertura baxxa tal-broadband. F’dan il-kuntest ġew allokati EUR 13.5 miljun lill- pula Nazzjonali tal-Broadband fl-2022.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fid-Danimarka

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI). Id-data nazzjonali hija disponibbli wkoll fis -sit tal-Aġenzija tal-Enerġija.

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti tal-istampa

Ingliż

Lingwa mhux magħrufa

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Denmark (Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): L-Aġenzija Daniża għall-Provvista u l-Infrastruttura tad-Data (Styrelsen għal dataforsyning og Infrastruktur)

Indirizz: Rentemestervej 8, 2400 København, id-Danimarka Kuntatt permezz tal- email Phone: + 45 51 15 78 92 Sit web

Il-Ministeru Daniż għall-Klima, l-Enerġija u l-Utilitajiet (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Indirizz: Stormgade 2–6, 1470 Kopenħagen, id-Danimarka Kuntatt permezz tal- email Phone: + 45 33 92 28 00 Sit web

Il-Ministeru Daniż għall-Industrija, in-Negozju u l-Affarijiet Finanzjarji (Erhvervsministeriet)

Indirizz: Slotsholmsgade 10–12, 1216 Kopenħagen, id-Danimarka Kuntatt permezz tal- email Phone: + 45 33 92 33 50 Sit web

L-Awtorità tan-Negozju Daniża (Erhvervssstyrelsen)

Indirizz: Langelinie Allé 17, 2100 Kopenħagen, id-Danimarka Kuntatt permezz tal- email Phone: + 45 35 29 10 00 Sit web

Aġenzija għall-Governanza Diġitali (Digitaliseringsstyrelsen)

Indirizz: Landgreven 4, 1017 Kopenħagen, id-Danimarka Kuntatt permezz tal- email Phone: + 45 3392 5200 Website

L-aħħar aħbarijiet

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

NEWS ARTICLE |
Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 jenfasizzaw proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti li jipprovdu aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G għandhom l-aħħar opportunità li japplikaw għall-Premjijiet sal-15 ta’ Settembru.

EVENT |
Sessjoni ta’ ħidma tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet: Ir-riġenerazzjoni rurali u t-tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali

Dan il-workshop se jesplora s-suġġett ta’ “Riġenerazzjoni rurali u tkabbir tat-talent permezz tal-konnettività diġitali” fil-kuntest tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet tal-2023. Dan l-avveniment huwa organizzat mill-Faċilità ta’ Appoġġ tan-Netwerk tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO).

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.