Skip to main content
Euroopa digituleviku kujundamine

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

    Taani lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arendamisest Taanis

Taani lairibaühenduse strateegia seab 2025. aastaks ambitsioonikad katvuse eesmärgid. Digistrateegias 2022–2025 käsitletakse töötajate nappust, toetust kliimamuutuste leevendamisele ja digitaalsele kaasamisele.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

  • Taani lairibapoliitika arendamise ja haldamise eest vastutabkliima-, energia- ja kommunaalteenuste ministeerium (Klima, Energi- ogForsyningsministeriet). Selle peamised meetmed hõlmavad telekommunikatsioonisektori reguleerivat raamistikku ja lairibaühenduse eesmärkide seadmist, milles valitsus on ühiselt kokku leppinud.
  • Taani Energiaagentuur (Energistyrelsen) on osa kliima-, energia- ja kommunaalteenuste ministeeriumist ning tegutseb Taani peamise telekommunikatsiooni reguleeriva asutusena. Amet on riiklik lairibaühenduse pädevuskeskus ja selle ülesanded hõlmavad lairibapoliitika rakendamist, füüsilise taristu, parempoolsete õiguste, raadioseadmete, võrgu neutraalsuse ja spektrihaldusega seotud küsimusi.
  • Taani ettevõtlusamet, mis on tööstus-, äri- ja finantsministeeriumi alluvuses olev asutus, on sõltumatu reguleeriv asutus, mis vastutab turuanalüüsi ja -otsuste eest ning täidab interneti reguleerimise ja e-privaatsuse ülesandeid.
  • Taani digitaalvalitsuse amet onrahandusministeeriumi asutus, mis on loodud Taani heaoluühiskonna moderniseerimiseks vajalike digiteerimisprotsesside kiirendamiseks. Amet vastutab Taani digiteerimise eest ja vastutab valitsuse digieesmärkide elluviimise eest avalikus sektoris.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Taani lairibaühenduse strateegia lepiti kokku 2021. aastal. Strateegia eesmärgid on järgmised: a) hõlmata 2025. aastaks 100/30 Mbit/s ühendusega kõik kodumajapidamised ja ettevõtted, b) hõlmata 2025. aastaks 98 % kodumajapidamistest ja ettevõtetest 1 Gbit/s allalaadimiskiirusega ja c) teha kindlaks gigabitikiiruste vajadused ja nõudlus 2030. aastaks.

Keskvalitsus, piirkonnad ja omavalitsused on leppinud kokku digistrateegias 2022–2025. Strateegia hõlmab algatusi, mille eesmärk on parandada töötajate nappust, toetada kliimamuutuste leevendamist ja digitaalset kaasamist.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

  • Lairibaühenduse kaardistamine: Taani Energiaagentuur jälgib lairibaühenduse arendamist kaardistamisvahendi (Tjekditnet) kaudu. See on pakutavate ja tehniliselt võimalike kiiruste, olemasolevate tehnoloogiate ja tellimuste pakkujate interaktiivne kaardistamine aadressi tasandil kõigi Taani aadresside puhul, sealhulgas ettevõtete, kodumajapidamiste, üldkasutatavate hoonete ja puhkemajade puhul. Kaardistamine hõlmab nii püsiühendust kui ka mobiilside leviala. Samuti on kättesaadavad koondandmed katvuse kohta munitsipaal- või piirkondlikul tasandil. Sait pakub vahendit kasutajate praeguse ühenduse kiiruse ja kvaliteedi mõõtmiseks.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

Taani keskendub peamiselt erainvesteeringutel põhineva kiirraudteevõrgu taristu kasutuselevõtule peamiselt turupõhise kasutuselevõtu ja tehnoloogiliselt neutraalse reguleerimise kaudu, mida toetavad piiratud avaliku sektori toetused maapiirkondades, mis ei ole majanduslikult elujõulised. Võtmeroll on kohalikel omavalitsustel protsessi koordineerimisel ja edendamisel koostöös telekommunikatsioonioperaatoritega. Riiklik rahastamine on reserveeritud piirkondadele, kus lairibaühendus on piiratud. Sellega seoses eraldati 2022. aastal riiklikule lairibaühenduse reservile 13,5 miljonit eurot.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Taanis

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid. Riiklikud andmed on kättesaadavad ka energiaagentuuri veebilehel.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Taani keel

Kontaktinfo

BCO Taani (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Taani Energiaagentuur (Energistyrelsen)

Aadress: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, Taani Kontakt e-postiteel Telefon: + 45 3392 7558 Veebileht

Taani kliima-, energia- ja kommunaalteenuste ministeerium (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Aadress: Stormgade 2–6, 1470 Kopenhaagen, Taani Kontakt e-postiteel Telefon: + 45 33 92 28 00 Veebileht

Taani tööstus-, äri- ja rahandusministeerium (Erhvervsministeriet)

Aadress: Slotsholmsgade 10–12, 1216 Kopenhaagen, Taani Kontakt e-postiteel Telefon: + 45 33 92 33 50 veebisaiti

Taani ettevõtlusamet (Erhvervsstyrelsen)

Aadress: Langelinie Allé 17, 2100 Kopenhaagen, Taani Kontakt e-postiteel Telefon: + 45 35 29 10 00 Veebileht

Digivalitsemise amet (Digitaliseringsstyrelsen)

Aadress: Landgreven 4, 1017 Kopenhaagen, Taani Kontakt e-postiteel Telefon: + 45 3392 5200 veebisaiti

Viimased uudised

EU support to rural revitalisation through broadband roll-out and smart solutions

High-speed broadband and smart solutions are important for the revitalisation of many rural areas.

REPORT / STUDY |
Digitaalne ühendatus maapiirkondade rahvastikukao vastu võitlemiseks

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) viimases uuringus tutvustatakse Euroopas ühekohaliste kohtade ettevalmistavat kontseptsiooni. Nagu käesolevas videointervjuus selgitatud, on sellised kohad haavatavad, kuna kohalikud vahendid, juurdepääsetavus või ühendatus on ebapiisavad.

PRESS RELEASE |
Komisjon võtab vastu läbivaadatud riigiabi eeskirjad lairibavõrkude jaoks

Euroopa Komisjon on vastu võtnud läbivaadatud teatise lairibavõrkudele antava riigiabi kohta. Läbivaadatud lairibasuunistes on sätestatud eeskirjad, mille alusel komisjon hindab riigiabimeetmeid, millest liikmesriigid on teatanud, et toetada lairibavõrkude kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu ELis.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digital connectivity and 5G rollout are among the ten strategic priorities of the Spain Digital 2025 Agenda.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Sideinfrastruktuuri arendamine, mille eesmärk on juurdepääs gigabitile kogu riigis, on Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiirteenused ei ole kättesaadavad. Kulude vähendamise ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.