Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven die gericht zijn op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering streeft ernaar van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale technologieën te exploiteren.

    vlag van Denemarken

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Denemarken

De Deense breedbandstrategie stelt ambitieuze dekkingsdoelstellingen voor 2025. De digitale strategie 2022-2025 pakt het tekort aan werknemers aan, steun voor mitigatie van klimaatverandering en digitale inclusie.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

  • Het ministerie van Klimaat, Energie en Utilities (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en administratie van het Deense breedbandbeleid. Haar voornaamste acties omvatten het regelgevingskader voor de telecomsector en de vaststelling van breedbanddoelstellingen, die gezamenlijk door de regering worden overeengekomen.
  • Het Deense Energieagentschap (Energistyrelsen)maakt deel uit van het ministerie van Klimaat, Energie en Utilities en treedt op als de belangrijkste nationale regelgevende instantie voor telecommunicatie in Denemarken. Het agentschap is het nationale kenniscentrum voor breedband en zijn taken omvatten de uitvoering van het breedbandbeleid, aangelegenheden in verband met fysieke infrastructuur, right-of-way, radioapparatuur, netneutraliteit en spectrumbeheer.
  • De Deense Business Authority, een agentschap onder het ministerie van Industrie, Bedrijfsleven en Financiële Zaken, is de onafhankelijke regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor marktanalyse en -beslissingen en voert taken uit op het gebied van internetregulering en e-privacy.
  • Het Deense Agentschap voor Digitale Overheid is een agentschap van het ministerie van Financiën dat is opgericht om de digitaliseringsprocessen te versnellen die nodig zijn om de Deense welvaartsmaatschappij te moderniseren. Het Agentschap is verantwoordelijk voor de digitalisering van Denemarken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de digitale ambities van de overheid in de publieke sector.

Belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van breedband

De Deense breedbandstrategie is in 2021 overeengekomen. De doelstellingen in de strategie zijn: A) alle huishoudens en bedrijven te dekken door een verbinding van 100/30 Mbps tegen 2025, b) 98 % van de huishoudens en bedrijven te dekken met 1 Gbps downloadsnelheden tegen 2025 en c) de behoeften en vraag naar gigabitsnelheden tegen 2030 te identificeren.

De centrale overheid, regio’s en gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de digitale strategie 2022-2025. De strategie omvat initiatieven om het tekort aan werknemers te verhelpen, de beperking van de klimaatverandering en digitale inclusie te ondersteunen.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

  • Breedband in kaart brengen: Het Deense Energieagentschap monitort de ontwikkeling van breedband via de mapping tool (Tjekditnet). Het is een interactieve inventarisatie van aangeboden en technisch mogelijke snelheden, beschikbare technologieën en aanbieders van abonnementen op adresniveau voor alle Deense adressen, waaronder bedrijven, huishoudens, openbare gebouwen en vakantiewoningen. De kaart heeft betrekking op zowel vaste toegang als mobiele dekking. Er zijn ook geaggregeerde gegevens over de dekking op gemeentelijk of regionaal niveau beschikbaar. De site biedt een tool om de snelheid en kwaliteit van de huidige gebruikersverbinding te meten.

Nationale en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

Denemarken richt zich primair op de uitrol van hogesnelheidsnetwerkinfrastructuur op basis van particuliere investeringen, voornamelijk door middel van een marktgebaseerde uitrol en technologisch neutrale regelgeving, ondersteund door beperkte overheidssubsidies in plattelandsgebieden die niet commercieel levensvatbaar zijn. Een sleutelrol is voorbehouden aan gemeenten bij de coördinatie en bevordering van het proces in samenwerking met telecommunicatie-exploitanten. Overheidsfinanciering is gereserveerd voor gebieden met een slechte breedbanddekking. In dit verband is in 2022 13,5 miljoen EUR toegewezen aan de nationale breedbandpool.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Denemarken

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en -kosten, zie de scorebordrapporten en de landenverslagen van de Digital Economy & Society Index (DESI). Nationale gegevens zijn ook beschikbaar op de site van het Energieagentschap.

Spectrumtoewijzingen voor draadloze breedband

Raadpleeg de Europese 5G-waarnemingspost voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Nationale publicaties en persdocumenten

Nederlands

Deens

Contact informatie

BCO Denemarken (national Broadband Competence Office): Het Deense Agentschap voor gegevensvoorziening en -infrastructuur (Styrelsen voor dataforsyning og Infrastruktur)

Adres: Rentemestervej 8, 2400 København, Denemarken Contact via e-mail Telefoon: + 45 51 15 78 92 Website

Deense ministerie van Klimaat, Energie en Utilities (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Adres: Stormgade 2-6, 1470 Kopenhagen, Denemarken Contact via e-mail Telefoon: + 45 33 92 28 00 Website

Deense ministerie van Industrie, Bedrijfsleven en Financiële Zaken (Erhvervsministeriet)

Adres: Slotsholmsgade 10-12, 1216 Kopenhagen, Denemarken Contact via e-mail Telefoon: + 45 33 92 33 50 Website

Deense Bedrijfsautoriteit (Erhvervsstyrelsen)

Adres: Langelinie Allé 17, 2100 Kopenhagen, Denemarken Contact via e-mail Telefoon: + 45 35 29 10 00 Website

Agentschap voor Digitale Overheid (Digitaliseringssstyrelsen)

Adres: Landgreven 4, 1017 Kopenhagen, Denemarken Contact via e-mail Telefoon: + 45 3392 5200 Website

Laatste nieuws

Toolkit voor het platteland : het vinden van EU-financiering en steunmogelijkheden voor digitale infrastructuur in plattelandsgebieden

De toolkit voor het platteland helpt bij het identificeren en benutten van EU-financiering en het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de ontwikkeling van digitale infrastructuur in plattelandsgebieden. Uw zoekopdracht afstemmen op geschikte financiële instrumenten, subsidies of technische bijstand.

PRESS RELEASE |
Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor digitale infrastructuur van morgen

De Commissie heeft een reeks mogelijke acties voorgesteld om de innovatie, beveiliging en veerkracht van digitale infrastructuren te bevorderen. Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese economie hangt af van deze geavanceerde digitale netwerkinfrastructuren en -diensten, aangezien snelle, veilige en wijdverbreide connectiviteit essentieel is voor de toepassing van de technologieën die ons in de wereld van morgen zullen brengen : telegeneeskunde, geautomatiseerd rijden, voorspellend onderhoud van gebouwen of precisielandbouw.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 aangenomen nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie op een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als hogesnelheidsbreedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-implementatie behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

De doelstellingen van Slovenië inzake breedband zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Het Roemeense breedbandplan is gericht op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als eerste stap in de richting van de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen van de EU.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital is gericht op de ontwikkeling van een digitale infrastructuur die burgers in staat stelt te profiteren van de nieuwe kansen die technologieën bieden.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen wil tegen 2027 100 Mbps leveren aan plattelandsgebieden en de Gigabit-doelstellingen voor de samenleving voor 2025 ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot snelle breedband.

Breedband in Hongarije

Met het ontwerp van de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die onder gigabitnetwerken vallen, te bereiken.

Breedband in Griekenland

De Griekse digitale transformatie Bijbel 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de Gigabit Society 2025-doelstellingen.

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op mededinging gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor gebieden met een onderbenutting en advies aan lokale gemeenten over de wijze waarop breedbandnetwerken kunnen worden...

Breedband in Estland

Estland heeft in het hele land basisbreedbanddekking ingesteld. In de Estse digitale agenda worden ambitieuze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De Oostenrijkse breedbandstrategie richt zich op het landelijke aanbod van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.