Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

2018 adfærdskodeks om desinformation

Adfærdskodeksen fra 2018 om desinformation er første gang på verdensplan, at industrien på frivillig basis er nået til enighed om selvregulerende standarder for bekæmpelse af desinformation.

I oktober 2018 nåede repræsentanter for onlineplatforme, førende teknologivirksomheder og aktører i reklamebranchen til enighed om en selvregulerende adfærdskodeks for at bekæmpe udbredelsen af desinformation på internettet.

Med adfærdskodeksen om desinformation fra 2018 nåede industrien for første gang på verdensplan og på frivillig basis til enighed om selvregulerende standarder for bekæmpelse af desinformation. Adfærdskodeksen fra 2018 havde til formål at nå de mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse fra april 2018, ved at fastsætte 21 tilsagn på forskellige områder, lige fra gennemsigtighed i politisk reklame til demonetarisering af leverandører af desinformation.

Adfærdskodeksen blev undertegnet i oktober 2018 af onlineplatformene Facebook, Google, Twitter og Mozilla samt af annoncører og andre aktører i reklamebranchen. Microsoft tilsluttede sig i maj 2019, mens TikTok underskrev kodeksen i juni 2020.

Overvågning af virkningerne af kodeksen fra 2018

Onlineplatforme og brancheorganisationer, der repræsenterer reklamebranchen, forelagde i januar 2019 en basisrapport, hvori de gjorde status over de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde deres forpligtelser i henhold til adfærdskodeksen om desinformation.

Mellem januar og maj 2019 foretog Europa-Kommissionen målrettet overvågning af Facebooks, Googles og Twitters gennemførelse af tilsagnene med særlig relevans for integriteten af valget til Europa-Parlamentet.

En selvevalueringsrapport fra underskriverne blev offentliggjort i oktober 2019 efter et års gennemførelse af kodeksen. Selvevalueringerne viste, at underskriverne havde gjort en omfattende indsats for at opfylde deres forpligtelser i løbet af 12 måneder.

Kommissionen offentliggjorde sin vurdering af kodeksen i september 2020. Vurderingen viste, at kodeksen udgjorde en værdifuld ramme for en struktureret dialog mellem onlineplatforme og sikrede større gennemsigtighed og ansvarlighed i deres politikker om desinformation. Det resulterede også i konkrete tiltag og politiske ændringer fra relevante interessenters side for at hjælpe med at bekæmpe desinformation.

Rammen for kodeksen viste sig også at være meget nyttig med hensyn til at overvåge og sikre ansvarliggørelse af underskrivernes foranstaltninger for at begrænse virkningen af desinformation i forbindelse med covid-19. Vurderingen viste imidlertid også en række vigtige mangler og mangler. I lyset heraf udsendte Kommissionen i maj 2021 en vejledning om styrkelse af kodeksen med angivelse af, hvordan signatarerne bør afhjælpe manglerne.

Mod en stærkere kodeks for 2022

Forsamlingen samlede underskriverne af kodeksen og de nye underskrivere, der var villige til at tilslutte sig og påtage sig forpligtelser i henhold til den nye kodeks, mødtes den 8. juli 2021 for at indlede processen. Forsamlingen godkendte et vademecum, der dannede grundlag for tilrettelæggelsen og funktionen af processen hen imod en styrkelse af kodeksen. Den iværksatte også en fælles indkaldelse af interessetilkendegivelser rettet mod en bred vifte af interessenter og opfordrede interesserede parter til at tilkendegive deres interesse i at blive underskrivere og deltage i udarbejdelsen af den styrkede kodeks.

Underskriverne fremlagde en styrket adfærdskodeks den 16. juni 2022.

 

Andre sprogudgaver af adfærdskodeksen om desinformation fra 2018

BG 'ES ES /S CS DTDA, DER ER OMFATTET AF ORDNINGEN,OG SOM ER BESTEMT TIL AT OMFATTE EL,DER ER BESTEMT TIL AT BLIVE BEHANDLET I FRANKRIG, OGSOM IKKE ER OMFATTET AF

Downloadede filer

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Download