Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Praktijkcode betreffende desinformatie 2018

De praktijkcode betreffende desinformatie van 2018 is de eerste keer wereldwijd dat de industrie op vrijwillige basis heeft ingestemd met zelfreguleringsnormen om desinformatie te bestrijden.

In oktober 2018 hebben vertegenwoordigers van onlineplatforms, toonaangevende technologiebedrijven en spelers in de reclamesector overeenstemming bereikt over een zelfregulerende praktijkcode om de verspreiding van online-desinformatie aan te pakken.

Met de praktijkcode betreffende desinformatie van 2018 heeft de sector voor het eerst wereldwijd en op vrijwillige basis ingestemd met zelfreguleringsnormen om desinformatie te bestrijden. De praktijkcode van 2018 was bedoeld om de doelstellingen van de mededeling van de Commissie van april 2018 te verwezenlijken door 21 verbintenissen op verschillende gebieden vast te stellen, van transparantie in politieke reclame tot demonetisatie van ontvangers van desinformatie.

De praktijkcode is in oktober 2018 ondertekend door de onlineplatforms Facebook, Google, Twitter en Mozilla, alsook door adverteerders en andere spelers in de reclamesector. Microsoft trad toe in mei 2019, terwijl TikTok de code in juni 2020 ondertekende.

Toezicht op de impact van de code van 2018

Onlineplatforms en brancheorganisaties die de reclamesector vertegenwoordigen, hebben in januari 2019 een situatierapport ingediend waarin de stand van zaken wordt uiteengezet van de maatregelen die zijn genomen om hun verplichtingen uit hoofde van de praktijkcode betreffende desinformatie na te komen.

Tussen januari en mei 2019 heeft de Europese Commissie gericht toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de toezeggingen door Facebook, Google en Twitter, met bijzondere relevantie voor de integriteit van de verkiezingen voor het Europees Parlement.

In oktober 2019 is na een jaar van toepassing van de code een zelfbeoordelingsverslag van de ondertekenaars gepubliceerd. Uit de zelfevaluaties bleek dat de ondertekenaars zich in de loop van 12 maanden hebben ingespannen om hun toezeggingen na te komen.

De Commissie heeft haar beoordeling van de code in september 2020 gepubliceerd. Uit de beoordeling is gebleken dat de code een waardevol kader biedt voor een gestructureerde dialoog tussen onlineplatforms en heeft gezorgd voor meer transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot hun beleid inzake desinformatie. Het heeft ook geleid tot concrete acties en beleidswijzigingen door relevante belanghebbenden om desinformatie te helpen bestrijden.

Het kader van de code bleek ook zeer nuttig om de acties van de ondertekenaars om de impact van desinformatie in verband met COVID-19 te beperken, te monitoren en ter verantwoording te roepen. De beoordeling bracht echter ook een aantal belangrijke lacunes en tekortkomingen aan het licht. In het licht daarvan heeft de Commissie in mei 2021 een richtsnoer gepubliceerd over de versterking van de code, waarin wordt aangegeven hoe de tekortkomingen door de ondertekenaars moeten worden aangepakt.

Naar een sterkere code voor 2022

De assemblee van de ondertekenaars van de code en de nieuwe ondertekenaars die bereid waren de nieuwe code te ondertekenen en toezeggingen te doen, is op 8 juli 2021 bijeengekomen om het proces op gang te brengen. De Vergadering keurt een vademecum goed dat bepalend is voor de organisatie en de werking van het proces ter versterking van de code. Zij lanceerde ook een gezamenlijke oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een breed scala aan belanghebbenden, waarin belanghebbenden werden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken om ondertekenaars te worden en mee te werken aan de opstelling van de versterkte code.

De ondertekenaars hebben op 16 juni 2022 een versterkte praktijkcode ingediend.

 

Andere taalversies van de praktijkcode betreffende desinformatie van 2018

BG OG ES ES: CS ≠ DADE ELK VAN DE VOLGENDE ZAKEN: EL - FR - HR -- — LT - LV - HU - MT ◻ NL - PL - PT - RO RO SK - SL - FI - SV

Downloads

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Downloaden