Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2018

Kódex postupov proti dezinformáciám z roku 2018 je po prvýkrát na celom svete, na ktorom sa priemysel dobrovoľne dohodol na samoregulačných normách na boj proti dezinformáciám.

V októbri 2018 sa zástupcovia online platforiem, popredných technologických spoločností a aktérov v reklamnom priemysle dohodli na samoregulačnom kódexe postupov na riešenie šírenia dezinformácií na internete.

V Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2018 sa priemysel po prvýkrát na celom svete a na dobrovoľnom základe dohodol na samoregulačných normách na boj proti dezinformáciám. Cieľom kódexu postupov z roku 2018 bolo dosiahnuť ciele stanovené v oznámení Komisie predloženom v apríli 2018 stanovením 21 záväzkov v rôznych oblastiach, od transparentnosti politickej reklamy až po demonetizáciu páchateľov dezinformácií.

Kódex postupov podpísali v októbri 2018 online platformy Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj inzerenti a ďalší aktéri v reklamnom priemysle. Spoločnosť Microsoft vstúpila do spoločnosti Microsoft v máji 2019, zatiaľ čo TikTok podpísal kódex v júni 2020.

Monitorovanie vplyvu kódexu z roku 2018

Online platformy a obchodné združenia zastupujúce reklamný sektor predložili v januári 2019 východiskovú správu, v ktorej uviedli súčasný stav opatrení prijatých na splnenie ich záväzkov podľa Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

V období od januára do mája 2019 Európska komisia cielene monitorovala plnenie záväzkov zo strany Facebooku, Google a Twitteru s osobitným dôrazom na integritu volieb do Európskeho parlamentu.

Správa o sebahodnotení signatárov bola uverejnená v októbri 2019 po roku vykonávania kódexu. Z vlastných hodnotení vyplynulo, že signatári vyvinuli komplexné úsilie o plnenie svojich záväzkov v priebehu 12 mesiacov.

Komisia uverejnila svoje posúdenie kódexu v septembri 2020. Z posúdenia vyplynulo, že kódex poskytol cenný rámec pre štruktúrovaný dialóg medzi online platformami a zabezpečil väčšiu transparentnosť a zodpovednosť ich politík v oblasti dezinformácií. Výsledkom boli aj konkrétne opatrenia a politické zmeny zo strany príslušných zainteresovaných strán s cieľom pomôcť v boji proti dezinformáciám.

Ukázalo sa, že rámec kódexu je veľmi užitočný aj na monitorovanie a zabezpečenie zodpovednosti za opatrenia signatárov s cieľom obmedziť vplyv dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19. V posúdení sa však poukázalo aj na súbor významných nedostatkov a nedostatkov. Vzhľadom na to Komisia v máji 2021 vydala usmernenie k posilneniu kódexu, v ktorom sa uvádza, ako by mali signatári riešiť nedostatky.

Smerom k silnejšiemu kódexu na rok 2022

Zhromaždenie združujúce signatárov kódexu a nových signatárov, ktorí boli ochotní podpísať a prijať záväzky podľa nového kódexu, sa zišlo 8. júla 2021 s cieľom začať proces. Zhromaždenie schválilo príručku, ktorá formovala organizáciu a fungovanie procesu zameraného na posilnenie kódexu. Vyhlásila aj spoločnú výzvu na vyjadrenie záujmu zameranú na širokú škálu zainteresovaných strán, v ktorej vyzvala zainteresované strany, aby prejavili záujem stať sa signatármi a zapojili sa do prípravy posilneného kódexu.

Signatári predložili posilnený kódex postupov 16. júna 2022.

 

Ďalšie jazykové verzie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2018

BG Κ ES Κ CS Ě DA Κ DE Ě ET Ě EL Ě FR Κ HR Ě Ě LT Ě LV Κ HU Κ MT Κ NL Κ PL Ě PT RO Κ SK Κ SL Κ FI Κ SV

Stiahnuté

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Stiahnuť