Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

2018 кодекс за поведение във връзка с дезинформацията

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. е първият в световен мащаб, в който промишлеността се споразумя на доброволна основа за стандарти за саморегулиране за борба с дезинформацията.

През октомври 2018 г. представители на онлайн платформи, водещи технологични дружества и участници в рекламната индустрия се споразумяха за кодекс за поведение за саморегулиране с цел справяне с разпространението на дезинформация онлайн.

С Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. секторът за първи път в световен мащаб и на доброволна основа прие стандарти за саморегулиране за борба с дезинформацията. Кодексът за поведение от 2018 г. имаше за цел да постигне целите, определени в съобщението на Комисията, представено през април 2018 г., като определи 21 ангажимента в различни области — от прозрачност в политическата реклама до демонетизация на разпространителите на дезинформация.

Кодексът за поведение беше подписан през октомври 2018 г. от онлайн платформите Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от рекламодатели и други участници в рекламната индустрия. Microsoft се присъедини през май 2019 г., а TikTok подписа кодекса през юни 2020 г.

Мониторинг на въздействието на Кодекса от 2018 г.

През януари 2019 г. онлайн платформите и търговските асоциации, представляващи рекламния сектор, представиха доклад за базовото състояние, в който се описва актуалното състояние на мерките, предприети за изпълнение на ангажиментите им съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията.

Между януари и май 2019 г. Европейската комисия извърши целево наблюдение на изпълнението на ангажиментите от страна на Facebook, Google и Twitter, като обърна особено внимание на почтеността на изборите за Европейски парламент.

Доклад за самооценка на подписалите страни беше публикуван през октомври 2019 г. след една година от прилагането на Кодекса. Самооценките показаха, че подписалите страни полагат всеобхватни усилия за изпълнение на ангажиментите си в рамките на 12 месеца.

Комисията публикува своята оценка на Кодекса през септември 2020 г. Оценката показа, че Кодексът осигурява ценна рамка за структуриран диалог между онлайн платформите и гарантира по-голяма прозрачност и отчетност на техните политики по отношение на дезинформацията. Това доведе и до конкретни действия и промени в политиката от страна на съответните заинтересовани страни, за да се подпомогне борбата с дезинформацията.

Рамката на Кодекса се оказа много полезна и за наблюдениетои гарантирането на отчетност на действията на подписалите страни за ограничаване на въздействието на дезинформацията, свързана с COVID-19. Оценката обаче показа също така редица важни пропуски и недостатъци. С оглед на това през май 2021 г. Комисията издаде насоки за укрепване на Кодекса, в които се посочва как следва да бъдат преодолени недостатъците от подписалите го страни.

Към по-силен кодекс за 2022 г.

Събранието, обединяващо подписалите Кодекса и новите подписали го страни, които желаят да се присъединят към новия кодекс и да поемат ангажименти по него, проведе заседание на 8 юли 2021 г., за да постави началото на процеса. Асамблеята одобри наръчник, който оформи организацията и функционирането на процеса за укрепване на Кодекса. Тя също така отправи съвместна покана за изразяване на интерес, насочена към широк кръг заинтересовани страни, като прикани заинтересованите страни да заявят своя интерес да станат подписали и да участват в изготвянето на укрепения Кодекс.

На 16 юни 2022 г. подписалите го страни представиха усъвършенстван Кодекс за поведение.

 

Други езикови версии на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г.

БЪЛГАРИЯ, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, ИТАЛИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, УНГАРИЯ, МАЛТА, НИДЕРЛАНДИЯ, ПОЛША, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФИНЛАНДИЯ, СЛОВЕНИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ

Документи за изтегляне

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Изтегляне