Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

2018 års uppförandekod om desinformation

Uppförandekoden om desinformation från 2018 är första gången världen över som industrin på frivillig basis har enats om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation.

I oktober 2018 enades företrädare för onlineplattformar, ledande teknikföretag och aktörer inom reklambranschen om en självreglerande uppförandekod för att ta itu med spridningen av desinformation online.

Med 2018 års uppförandekod om desinformation enades branschen för första gången över hela världen och på frivillig basis om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation. 2018 års uppförandekod syftade till att uppnå målen i kommissionens meddelande som lades fram i april 2018 genom att fastställa 21 åtaganden på olika områden, från transparens i politisk reklam till demonetarisering av desinformationsspridare.

Uppförandekoden undertecknades i oktober 2018 av onlineplattformarna Facebook, Google, Twitter och Mozilla samt av annonsörer och andra aktörer inom reklambranschen. Microsoft anslöt sig i maj 2019, medan TikTok undertecknade koden i juni 2020.

Övervakning av effekterna av 2018 års kod

Onlineplattformar och branschorganisationer som företräder reklambranschen lämnade in en statusrapport i januari 2019 med en lägesrapport om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla sina åtaganden enligt uppförandekoden om desinformation.

Mellan januari och maj 2019 genomförde kommissionen riktad övervakning av Facebooks, Googles och Twitters genomförande av åtagandena, med särskild relevans för integriteten i valet till Europaparlamentet.

En självbedömningsrapport från undertecknarna offentliggjordes i oktober 2019 efter ett års tillämpning av uppförandekoden. Självbedömningarna visade att undertecknarna gjort omfattande ansträngningar för att genomföra sina åtaganden under loppet av 12 månader.

Kommissionen offentliggjorde sin bedömning av uppförandekoden i september 2020. Bedömningen visade att uppförandekoden utgjorde en värdefull ram för en strukturerad dialog mellan onlineplattformar och säkerställde större transparens och ansvarsskyldighet när det gäller deras politik mot desinformation. Det ledde också till konkreta åtgärder och politiska förändringar från berörda parters sida för att bidra till att motverka desinformation.

Ramen för uppförandekoden visade sig vara mycket användbar även för att övervaka och säkerställa ansvarsskyldighet för undertecknarnas åtgärder för att begränsa effekterna av desinformation i samband med covid-19. Bedömningen visade dock också på en rad viktiga luckor och brister. Mot bakgrund av detta utfärdade kommissionen i maj 2021 en vägledning om att stärka uppförandekoden, där den angav hur de undertecknande parterna bör åtgärda bristerna.

Mot en starkare kod för 2022

Församlingen samlade undertecknarna av koden och nya undertecknare som var villiga att ansluta sig till och åta sig åtaganden enligt den nya koden och sammanträdde den 8 juli 2021 för att inleda processen. Församlingen godkände en handbok om hur processen för att stärka koden ska organiseras och fungera. Kommissionen inledde också en gemensam inbjudan att lämna intresseanmälan riktad till ett brett spektrum av berörda parter och uppmanade berörda parter att uttrycka sitt intresse för att bli undertecknare och engagera sig i utarbetandet av den förstärkta uppförandekoden.

Undertecknarna lade fram en förstärkt uppförandekod den 16 juni 2022.

 

Andra språkversioner av 2018 års uppförandekod om desinformation

BG 54 ES 54 CS ECBS DA I-9DO DE I-9ET I-9C, FRI-9C,HR CB, LT, LT, LV, LV, HU, MT, NL, PL, PT, PT, RO, SK, SK, SL, FI, SV

Datoteke za prenos

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Prenesi