Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Il-kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-Diżinformazzjoni

Il-kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-diżinformazzjoni huwa l-ewwel darba madwar id-dinja li l-industrija qablet, fuq bażi volontarja, ma’ standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

F’Ottubru 2018, ir-rappreżentanti tal-pjattaformi online, il-kumpaniji tat-teknoloġija ewlenin u l-atturi fl-industrija tar-reklamar qablu dwar Kodiċi ta’ Prattika awtoregolatorju biex jiġi indirizzat it-tixrid tad-diżinformazzjoni online.

Permezz tal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni tal-2018, l-industrija qablet għall-ewwel darba madwar id-dinja u fuq bażi volontarja, ma’ standards awtoregolatorji għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni. Il-kodiċi ta’ Prattika tal-2018 kellu l-għan li jilħaq l-objettivi stabbiliti mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppreżentata f’April 2018 billi jistabbilixxi 21 impenn f’oqsma differenti, mit-trasparenza fir-reklamar politiku sad-demonetizzazzjoni tal-promoturi tad-diżinformazzjoni.

Il-kodiċi ta’ Prattika ġie ffirmat f’Ottubru 2018 mill-pjattaformi online Facebook, Google, Twitter u Mozilla, kif ukoll minn dawk li jirreklamaw u atturi oħra fl-industrija tar-reklamar. Microsoft ingħaqdet f’Mejju 2019, filwaqt li TikTok iffirmat il-Kodiċi f’Ġunju 2020.

Monitoraġġ tal-Impatt tal-Kodiċi tal-2018

Il-pjattaformi online u l-assoċjazzjonijiet kummerċjali li jirrappreżentaw is-settur tar-reklamar ippreżentaw rapport ta’ referenza f’Jannar 2019 li jistabbilixxi s-sitwazzjoni attwali tal-miżuri meħuda biex jikkonformaw mal-impenji tagħhom skont il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni.

Bejn Jannar u Mejju 2019, il-Kummissjoni Ewropea wettqet monitoraġġ immirat tal-implimentazzjoni tal-impenji minn Facebook, Google u Twitter, b’rilevanza partikolari għall-integrità tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Rapport ta’ awtovalutazzjoni tal-firmatarji ġie ppubblikat f’Ottubru 2019 wara sena ta’ implimentazzjoni tal-Kodiċi. L-awtovalutazzjonijiet indikaw sforzi komprensivi mill-firmatarji biex jimplimentaw l-impenji tagħhom matul 12-il xahar.

Il-Kummissjoni ppubblikat il-valutazzjoni tagħha tal-Kodiċi f’Settembru 2020. Il-valutazzjoni wriet li l-Kodiċi pprovda qafas siewi għal djalogu strutturat bejn il-pjattaformi online u żgura trasparenza u responsabbiltà akbar tal-politiki tagħhom dwar id-diżinformazzjoni. Dan irriżulta wkoll f’azzjonijiet konkreti u bidliet fil-politika mill-partijiet ikkonċernati rilevanti biex jgħinu fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

Il-qafas tal-Kodiċi wera li kien utli ħafna wkoll biex jimmonitorja, u jiżgura l-obbligu ta’ rendikont tal-azzjonijiet tal-firmatarji biex jiġi limitat l-impatt tad-diżinformazzjoni relatata mal-COVID-19. Madankollu, il-valutazzjoni wriet ukoll sett ta’ lakuni u nuqqasijiet importanti. Fid-dawl ta’ dan, il-Kummissjoni ħarġet Gwida f’Mejju 2021 dwar it-tisħiħ tal-Kodiċi, li tindika kif in-nuqqasijiet għandhom jiġu indirizzati mill-firmatarji.

Lejn kodiċi aktar b’saħħtu għall-2022

L-Assemblea li tiġbor flimkien il-firmatarji tal-Kodiċi u l-firmatarji l-ġodda li kienu lesti li jissottoskrivu u jieħdu impenji skont il-Kodiċi l-ġdid, iltaqgħet fit-8 ta’ Lulju 2021 biex tibda l-proċess. L-Assemblea approvat Vademecum li sawwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-proċess lejn it-tisħiħ tal-Kodiċi. Hija nediet ukoll Sejħa Konġunta għal interess immirata lejn firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati, fejn stiednet lill-partijiet interessati juru l-interess tagħhom li jsiru firmatarji u jinvolvu ruħhom fit-tħejjija tal-Kodiċi msaħħaħ.

Il-firmatarji taw Kodiċi ta’ Prattika Msaħħaħ fis-16 ta’ Ġunju 2022.

 

Verżjonijiet lingwistiċi oħra tal-Kodiċi ta’ Prattika tal-2018 dwar id-Diżinformazzjoni

BG ISEM ES FOR CS BY BIT-TALES’ S / / [ ... ]

Downloads

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Iddawnlowdja