Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

2018. gada Prakses kodekss dezinformācijas jomā

2018. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā ir pirmā reize visā pasaulē, kad nozare brīvprātīgi ir piekritusi pašregulācijas standartiem dezinformācijas apkarošanai.

2018. gada oktobrī tiešsaistes platformu pārstāvji, vadošie tehnoloģiju uzņēmumi un reklāmas nozares dalībnieki vienojās par pašregulācijas prakses kodeksu, lai vērstos pret dezinformācijas izplatīšanu tiešsaistē.

Ar 2018. gada Prakses kodeksu dezinformācijas jomā nozare pirmo reizi visā pasaulē brīvprātīgi vienojās par pašregulācijas standartiem dezinformācijas apkarošanai. 2018. gada prakses kodeksa mērķis bija sasniegt mērķus, kas izklāstīti Komisijas 2018. gada aprīlī iesniegtajā paziņojumā, nosakot 21 saistības dažādās jomās, sākot no politiskās reklāmas pārredzamības līdz dezinformācijas izplatītāju demonetizācijai.

Prakses kodeksu 2018. gada oktobrī parakstīja tiešsaistes platformas Facebook, Google, Twitter un Mozilla, kā arī reklāmdevēji un citi reklāmas nozares dalībnieki. Microsoft pievienojās 2019. gada maijā, savukārt TikTok kodeksu parakstīja 2020. gada jūnijā.

2018. gada kodeksa ietekmes uzraudzība

Tiešsaistes platformas un arodasociācijas, kas pārstāv reklāmas nozari, 2019. gada janvārī iesniedza pamatziņojumu, kurā izklāstīts pašreizējais stāvoklis saistībā ar pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Prakses kodeksu dezinformācijas jomā.

No 2019. gada janvāra līdz maijam Eiropas Komisija veica mērķtiecīgu Facebook, Google un Twitter saistību īstenošanas uzraudzību, īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu integritāti.

2019. gada oktobrī pēc kodeksa īstenošanas gada tika publicēts parakstītāju pašnovērtējuma ziņojums. Pašnovērtējumi liecināja par parakstītāju visaptverošiem centieniem īstenot savas saistības 12 mēnešu laikā.

Komisija savu kodeksa novērtējumu publicēja 2020. gada septembrī. Novērtējums parādīja, ka kodekss ir vērtīgs satvars strukturētam dialogam starp tiešsaistes platformām un nodrošina lielāku pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz to politiku dezinformācijas jomā. Tā rezultātā attiecīgās ieinteresētās personas veica arī konkrētas darbības un politikas izmaiņas, lai palīdzētu apkarot dezinformāciju.

Kodeksa satvars izrādījās ļoti noderīgs arī tam, lai uzraudzītu un nodrošinātu atbildību par parakstītāju darbībām, kuru mērķis ir ierobežot ar Covid-19 saistītās dezinformācijas ietekmi. Tomēr novērtējumā atklājās arī vairāki būtiski trūkumi un trūkumi. Ņemot to vērā, Komisija 2021. gada maijā izdeva norādījumus par kodeksa stiprināšanu, norādot, kā parakstītājiem būtu jānovērš trūkumi.

Ceļā uz spēcīgāku kodeksu 2022. gadam

Asambleja, kas apvienoja kodeksa parakstītājus un jaunus parakstītājus, kuri vēlējās parakstīties un uzņemties saistības saskaņā ar jauno kodeksu, tikās 2021. gada 8. jūlijā, lai sāktu procesu. Asambleja apstiprināja rokasgrāmatu, kas noteica kodeksa stiprināšanas procesa organizāciju un darbību. Tā arī izsludināja kopīgu uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kas bija paredzēts plašam ieinteresēto personu lokam, aicinot ieinteresētās personas izrādīt interesi kļūt par parakstītājām un iesaistīties pastiprinātā kodeksa sagatavošanā.

Parakstītāji 2022. gada 16. jūnijā nāca klajā ar pastiprinātu prakses kodeksu.

 

2018. gada Prakses kodeksa dezinformācijas jomā citu valodu versijas

BG З ES З CS З DA Ě DE Ě ET Ě EL З FR З HR З IT З LT З HU З MT З NL З PL З PT Ě SK З SL З FI З SV

Lejupielādēšanai

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Lejupielādēt